ޔޫތު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގްސްޓަރ ހޯދައިފި

ހުޅުދޫ ޒުވާނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހުޅުދޫގައިތިބި 16 އަހަރުންދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުދީންގެ ތެރެއިން ނެގުނު 4 ޓީމެއްގެ މެދުގައި ބޭއްވި " ހުޅުދޫ ޔޫތުކަޕް 2014 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ " ޗެމްޕިއަންކަން " ޔަންގްސްޓަރ ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގްސްޓަރ ހޯދާފައިވަނީ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ޒެލޮޓިކްސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 16 ލަނޑު 5 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޒެލޮޓިކްސްއާއި ޔަންގްސްޓަރ ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ