ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެތެރެއިން މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޚާއްސަ ހަފްލާއަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ނަރުހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ނަރުހުންނަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ހަނދާނީ ލިއުން ދެވުނެވެ. މިގޮތުން ހަނދާނީ ލިއުން ލިބިލެއްވި ނަރުހުންނަކީ ...

Advertise Over here


Advertise Over here
Advertise Over here

ބޮޑުތަފާތަކުން ފެނަކަޓީމް ބަލިވެއްޖެ

Advertise Over here
Advertise Over here

އަންހެނުންނާއި ފުޓްސަލް

Advertise Over here

ވިޔަފާރި

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ

މީހުން