އިޖްތިމާޢީ ރޫޙޫ އާލާކޮށް އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢުއަކަށް

މީދޫ އަކީ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އޮތް ރަށެކެވެ. އަދި އިހުޒަމާނުގެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިން އެރަށަކުން ފެނިގެން ދިޔަ ރަށެއްވެސް މެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޒަމާނުގެ ތަޢުލީމުގެ ފެށުމަކަށް ވި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބާނީ ފާޟީލަތުއްޝެއިޚް ހުސައިން ޞަލާޙުއްދީންވެސް ވަނީ މިރަށުން ދަރިވަރުވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ އެކިއެކި ތަރައްޤީގެ ގޮންޖެހުންތައް ގިނައެވެ. އަދި ރަށުގެ ކަންކަމާއި ފިކުރު ކުރާ ...

Advertise Over here


Advertise Over here
Advertise Over here
Advertise Over here

ވިޔަފާރި

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ

މީހުން