އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ކަޕް 2015

އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ސޮކަރކަޕް 2015 ގެ ނަމުގައި މީދޫ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގައި ރޭ ދެމެޗް ކުޅެވިފައިވެއެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ސާފުލޯބިޓީމާއި ރުށްދަށުޓީމު ބައްދަލުކޮށް ކުޅެވުނު މެޗެވެ. މިމެޗް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއްނުޖެހި ދެޓީމް އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރުށްދަށުޓީމުގެ ތައްޓޭއެވެ. ރޭ ...

Advertise Over here


Advertise Over here

އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ކަޕް 2015

Advertise Over here
Advertise Over here
Advertise Over here

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ