ޝަހީދު އިބްރާހިމް ހުސެންގެ އެވޯޑް ހިތަދޫ ޚަދީޖާ ސަމާހަތު ސައުދީއަށް ލިިބިއްޖެ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރގައި އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދައިގެން ސ.ހިތަދޫ އޭޝް، ޚަދީޖާ ސަމާހަތު ސައުދީއަށް ޝަހީދު އިބްރާހިމް ހުސައިން އެވޯޑު ލިބިއްޖެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރުސިޓީން މިއަހަރު ދެވަނަޓާމްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަފާތު ކޯސްތަކުން ގްރެޖްއޭޓްވި ދަރިވަރުންނަށް ސަނަދު ހަވާލްކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި 3 ނޮވެމްބަރު 1988 ގައި ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ