މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ބައްތިޖަހާކަމަށްވާނަމަ އެކަމަށް ހުރަސްއަޅާނެކަމަށް މީދޫގެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ދަނީ ބުނަމުން

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ހުރަސް ދެމަގާއި ބޮޑުމަގުގައި ކުރީން ޖަހާފައިހުރި ބައްތިތައް ނެގުމަށްފަހު އައު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލްކޮށްގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު މީދޫގެ ބޮޑުމަގާއި މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުން ފެށިގެން އިރަށް މީދޫ ހުރަސް މަގުގައި އަލަށް ޖަހާ ބައްތިތައް ޖަހަން ޖެހޭނީ މިހާރުވެސް ބައްތިތައް ޖަހާފައިހުރިގޮތަށް ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ