ސިޔާސީ މީހުން ކުރާ ކުށްތައް ބަލާ ތަހުގީގުކޮށް ހުކުމް ތަމްފީޒު ނުކުރެވުމުގެ މައްސަލަ، މިއީ އިންސާފެއްނޫން - ވަހީދު

ދައުލަތުގެ އެތައް މިލިއަން ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެތައް މައްސަލަތަކެއް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ވާއިރު، އެކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ޚިޔާނާތް ވެފައިވާމީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނަންޖެހޭ ކަމަށާ، އެކަންކުރުމަކީ ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވުން ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޤާނޫނީވަކީލް އަލްއުސްތަޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ