- Advertisement -sidebar ad

މީހުން

ޚަބަރު

މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީދޫ މީހަކު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީ މައްސަަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. މީދޫ، ސޮނީ، މުޙައްމަދު ޙާފިޘް އަޙްމަދު (26އ)...

ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އަންގައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އަކުން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ހިސާބަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ އަދި ބައެއް...

އެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލަކުން އާސަންދަ ޚިދުމަތް ކަނޑައެއް ނުލަން: އާސަންދަ އޮފީސް

އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ކަނޑައިލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ޗެނަލް ތާރޓީން އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާސަންދަ އޮފީހުގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް އާޝިޔާ...

ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް ދޭ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ހުޅުމީދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް  އެގައުމުގެ ބުދުދީނުގެ މީހުންނާއި އެގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހުޅުމީދޫގައި އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހުޅުމީދޫގައި...

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގައުމު ކަތިލުމަށްޓަކައި ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާކަމެއް ޙާސިލްނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގައުމު ފަސާދަކޮށް، އަމަން ނަގާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާ ކުރުމަކީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއްކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިހާރު އެންމެ...

ސިޔާސީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގައުމު ކަތިލުމަށްޓަކައި ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާކަމެއް ޙާސިލްނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގައުމު ފަސާދަކޮށް، އަމަން ނަގާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާ ކުރުމަކީ ހިތާމަކުރާ ކަމެއްކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިހާރު އެންމެ...

މިފަހަރުވެސް ހާޒިރީގެ ފުލަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި "ކަސައުޓީ" ގެ ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ބާއްވާފައިވަނީ އެންމެ 11 ޖަލްސާއެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އަދި ބޭނުންތައް ސަރުކާރާއި ހަމައަށް...

ދުނިޔެ

  • އައިޝްވާރްޔާގެ ހެދުމަށް ގިނަބަޔެއްގެ ތައުރީފް May 23 2017 70 ވަނަ ކެންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި އައިޝްވާރްޔާ ލައިގެން ހުރި ބޯލްގައުން ހެދުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ. މައިކަލް ކިންކޯގެ ބޯލްގައުނެއް އައިޝްވާރިޔާ ލައިގެން
  • ކަޅު ނަސްލުގެ މޮޑެލްގެ ތަފާތު Jan 17 2017 ލައިބީރިއާއަށް އުފަން، އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި ދިރިއުޅޭ 27 އަހަރުގެ މޮޑެލް ޑެޑެ ހޮވާޑް އިންޓަނެޓް ތަރިއަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ޑެޑެ އަކީ މޮޑެލިން ދާއިރާގައި އާ
  • ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ވެސް އެންމެފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް Jan 17 2017 ހޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅަދާނަ އެކްޓްރެސް ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ވެސް އެންމެފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގައި ލީޑް ރޯލު ކުޅުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. ޖޫލިއާ

ތުންތުންމަތިން

ރިޕޯޓް

ކޮލަމް

ބޮޑުމަންޒަރު