ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީދުން 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަޙްލާޤީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި ސ.މީދޫން ދިވެހި 4 ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި 4 މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 15 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދީފައިވާކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މި ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ