Advertise Over here

އިމްރާންގެ ބަސްމަގު ބަދަލުވެ ނަޝީދުގެ ހައްގުގައި ތެދުވުން

" ނަޝީދުގެ ސަރުކާރަކީ ލާދީނީ ސަރުކާރެއް - ނަޝީދަކީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގަން ކުފޫ ހަމަވާ މީހެއް ނޫން ، އެނޫންނަމަ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ވެރިކަންކުރާ މީހަކު އެބައެއްގެ ދީނީ ، ސަގާފީ ، އަގީދާގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ގޮންޖައްސަވާފައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާނެ. ހިތުގައި އެއްޗެއް ފޮރުވައިގެން ހުއްޓަސް ވެރިކަމަށްނިކުމެ ހުންނަމީހަކު އެފަދަ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާނެ . އެއީ އޭނަގެ މޮޔަކަން ، އޭނައަށް ނުވިސްނޭކަން ، ...Advertise Over here
Advertise Over here
Advertise Over here
Advertise Over here

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ