- Advertisement -sidebar ad

މީހުން

ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން އިލްތިމާސްކުރެއްވީ، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ...

ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ރަމަޟާންމަހަށް މަރުޙަބާ

ބަރަކާތުން ފުރިގެންވީ ރަމަޟާންމަސް ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވީ ރެއަކާއިއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރީއެވެ. އެމަހަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ކިޔަންވާނީ ހެޔޮހިތުންނެވެ. ހިތުގެ އިޚްލާސްތެރި ކަމާއިއެކުގައެވެ. މިމާތް މައްސަރާއި، މިބައްދަލުވީ ދިގުއިންތިޒާރަކަށްފަހުގައެވެ. އެކަމަށްއެދި ދުރާލާ ތައްޔާރުތަކެއް ވުމަށްފަހުގައެވެ....

އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ގަދަ ދިހައެއްގައި ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިމެނިއްޖެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންގެތެރޭގައި ހިމެނުނު ސ.އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ހަމައެކަނި...

ލަންކާގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ލަންކާގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ލަންކާގައި ކިޔަވަމުންދާ 19 އަހަރުގެ އިސްމާއީލް ޒުލާލް ނަމަކަށް ކިޔާ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. ...

އިންޑިއާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއެކްސިޑެންޓުގައި ނިޔާވީ ރ.މަޑުއްވަރީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އާއިޝަތު ރާއިހާއެވެ. މައްލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ،ހަތަރު އަންހެނަކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ކާރެއް އެކްސިޑެންޓުވެ...

ސިޔާސީ

ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅާ މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނެވޭވަރުގެ ގަޓުހިށިބަޔަކަށް ވަމާތޯ

މުޖުތަމަޢުއެއްގެ ތަރައްޤީއާއި، ހަމަޖެހުމާއި، އަދި ރައްކާތެރިކަންބިނާވެގެން އަންނަނީ އެކުވެރިކަމާ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ބައިބައިވެ ދެކޮޅުވެރިވެ ދެބަސްވުންތައް ގިނަވެއްޖެ މުތަމަޢުއެއް ހަލާކުވެ ވިއްސިވިހާލިވެގެންދާކަށް މާކަގިނަދުވަހެއް ނުނަގާނެއެވެ. އެއީ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންވިޔަސް އިޤްތިޞާދީގޮތުންވިޔަސް އަދި ސިޔާސީ...

2018 ގައި ހުންނާނީ ރައީސް ޔާމީންއާއި އެކު: ރީކޯ މޫސަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ގެންނަވަމުންދާ ތަރައްގީއާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދުކުރައްވާކަމަށާއި 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް ހުންނާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުގައިކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު...

ދުނިޔެ

  • ކަންތައްތައް ނުފެށެނީ “އެމްޕީ ” އަކު ނެތުމުން Jan 16 2017 ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ހިގަމުންދާކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް މީދޫގެ ޒުވާނުންގެ މަޒުކަޒު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ
  • އޮޅުވާލައިގެން އެހީ ހޯދުން Dec 02 2016 ދާދިފަހުން މާލޭގައި ބޭއްވުނު ކުޅިވަރު މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވި މީދޫޓީމެއް މާލެގޮސް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާގެ އެހީ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މީދުއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެންޓީމެއްގެ މެނޭޖް
  • ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް Dec 02 2016 މާލޭގައި މިވަގުތު ދިރިއުޅެމުންދާ މީދޫމީހުންގެ ތެރެއިން މީދޫއަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން މީދޫގެ ސްކޫލެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 23 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްހޯދާ އެ 23

  • އެޗްވަންއެންވަންގެ ވެކްސިން މިއަދު ޢާއްމުންނަށް ދޭން ފަށާނެ – އެޗްޕީއޭ Apr 09 2017 މިއަދުން ފެށިގެން ޢާއްމުކޮށް އެންމެނަށް، އިންފުލުއެންޒާ އެޗްވަންއެންވަންގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާނެކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ އިންފުލުއެންޒާއިން
  • ޑިޕްރެޝަން- މިވާހަކަ ދައްކަމާ ! Apr 07 2017 ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ މާޔޫސްވުމުގެ ބައްޔަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ދިމާވެދާނެކަމެކެވެ. ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން މީހާ ނަފްސާނީ މާޔޫސްކަމަކާ ކުރިމަތިކުރުވާ އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި
  • ސްވައިން ފުލޫ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް Mar 30 2017 އިތުރު 23 މީހަކު ސްވައިން ފްލޫއަށް ޕޮޒިޓިވެ، މިހާތަނަށް އެ ރޯގާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 222 އަށް އަރައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް

  • އައިޝްވާރްޔާގެ ހެދުމަށް ގިނަބަޔެއްގެ ތައުރީފް May 23 2017 70 ވަނަ ކެންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި އައިޝްވާރްޔާ ލައިގެން ހުރި ބޯލްގައުން ހެދުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ. މައިކަލް ކިންކޯގެ ބޯލްގައުނެއް އައިޝްވާރިޔާ ލައިގެން
  • ކަޅު ނަސްލުގެ މޮޑެލްގެ ތަފާތު Jan 17 2017 ލައިބީރިއާއަށް އުފަން، އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި ދިރިއުޅޭ 27 އަހަރުގެ މޮޑެލް ޑެޑެ ހޮވާޑް އިންޓަނެޓް ތަރިއަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ޑެޑެ އަކީ މޮޑެލިން ދާއިރާގައި އާ
  • ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ވެސް އެންމެފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް Jan 17 2017 ހޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅަދާނަ އެކްޓްރެސް ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ވެސް އެންމެފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގައި ލީޑް ރޯލު ކުޅުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. ޖޫލިއާ

ތުންތުންމަތިން

ރިޕޯޓް

ކޮލަމް

ބޮޑުމަންޒަރު