އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ފާއިތުވި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެދުނު އެއްވެސް ބާގަޑެއް އެޅުނު ޅައެއްޗެއް ފޭލްވެފައިވާ އެންމެކަމެއްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 1 އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެކޭ ޕީޕީއެމުން ބުނުމުން އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެންމެ ނާކާމިޔާބީއެއްގެ ހެކިވެސް ދެއްކިފައިނުވާކަމީ ޑިމޮކްރެސީއެއްގައި ސަރުކާރެއްގެ ކާމިޔާބޭ ދެންނެވުމަކީ ގަބޫލް ކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތެކެވެ. ދިވެހީން މިހާރު ގަބޫލްކޮށްގެން މިތިބަ ޑިމޮކްރަސީގެ އެއްސިފަޔަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީން ސަރުކާރު ޖަވާބް ދާރީ ކުރުވުމާ ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ