އެހެން މީހަކަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުން – ހަމަހޭގައިހުރި އެކަކުވެސް ގަބޫލް ކުރާނެ ވާހަކައެއްނޫން

ރަށްޔިތުން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރެއް ހަވާލްކުރުމުން އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެހެން ބޭފުޅަކަށް ވެރިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވުމުން މިގައުމުގެ ގިނަރަށްޔިތުން ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވާނެކަމީ ޝައްކެތްވެސް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. އަދި ނަޝީދު މިފަދަ ވާހަކަފުޅެއް ދެއްކެވުމަކީ ހޭބުއްދި ޖެހިފައިވާ ދިވެހި އެއްވެސް ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ