- Advertisement -sidebar ad

މީހުން

ޚަބަރު

ހުޅުމީދޫގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ ކަންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވެހިކަލެއް ގެނެސްފި

ހުޅުމީދޫ  ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމް ހިންގުމުގައި  ބޭނުންކުރާނެ ވެހިކަލެއް ހުޅުމީދުއަށް  މިއަދު ގެނެސްފިއެވެ. މިވެހިކަލް ގެނެސްފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލްކޮށްފައިވާ ވެމްކޯގެ ފަރާތުންނެވެ. އައްޑޫ...

މަޝްހޫރު ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ރައުދާއަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރާޖްޝާހީގެ އިސްލާމީ ބޭންކް މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދަރިވަރެކެވެ. ރައުދާ މަރުވިކަން އާއިލާއިން ވަނީ...

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާ އިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާ އިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އަނިލް އަހުމަދު ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އުމުރުން 35 އަހަރުގެ އަނިލްއާއެކު އެ މައްސަލައިގައި...

ޓީވީއެމްގެ ޚިދުމަތަށް 39 އަހަރު

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް(ޓީވީއެމް)ގެ ޚިދުމަތް މީގެ 39 އަހަރުކުރިން 29 މާރޗް 1978ގައި ފެށިގެންދިއައީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތެއްގައެވެ. އިންސާނީ ވަސީލަތް މަދުވެފައި، ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި ފުދުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، ދިމާވި އެތަކެއް ގޮންޖެހުމަކާއި...

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިތާ 84 އަހަރު ފުރުން..

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަމާއީ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަން އަމާންކަމާއި، ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތައް އެކުލެވިގެންވަނީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ...

ސިޔާސީ

ރޮޒައިނާގެ ވޯޓް މަސީހާއި އެއްކޮޅަށް ދެއްވުމަށްއެދި ރޮޒައިނާއަށް ސީޓީއެއް ފޮނުވައިފި

މިއަދު ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އެމަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ނަގާ ވޯޓްގައި އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ވޯޓް މަސީހުއާއި އެއްކޮޅަށް ދެއްވުމަށް އެދި ޕީޕީއެމްގެ މީދޫ ގޮފިން  ރޮޒައިނާއަށް ސިޓީއެއް...

މަޖިލިހުގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވާނެ މެމްބަރަކު ނެތިގެން ޖަލްސާ މެދު...

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ބޭރުކޮށްލެވޭފަދަ ބޮޑު ކުށަކާއެކުކަމަށާއި އެހެން ކަމާއިއެކުވެސް ބޭރުކޮށް ނުލައްވައި އެކަމަކު އެޖެންޑާކުރެއްވީ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަޞީޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޞީީޙް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ...

ދުނިޔެ

މުނިފޫހިފިލުވުން

ސްވައިން ފުލޫ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް

އިތުރު 23 މީހަކު ސްވައިން ފްލޫއަށް ޕޮޒިޓިވެ، މިހާތަނަށް އެ ރޯގާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 222 އަށް އަރައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު، މި މަހުގެ...
- Advertisement -sidebar ad

ތުންތުންމަތިން

ކުޅިވަރު

- Advertisement -custom ad 1

ރިޕޯޓް

ކޮލަމް

ބޮޑުމަންޒަރު