ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ވިއްސާރަ ވުމުން ހުޅުމީދޫ މަގުމަތީގެ ހާލަތު

އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި ބައެއްމަގުތަކުގައި ތާޅު އަޅައިގެން އެމަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާފައިވާއިރު އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށާ ވަކިން އޮންނަ ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑެތި އެއްވެސް މަގެއް ރަގަޅު ފެންވަރަށް ހެދިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ . ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި ސަދަންޔުޓްލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ހިންގެވުމާ ހަވާލްވެ ހުންނެވި އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހުޅުމީދޫގެ ...



ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ