- Advertisement -sidebar ad

މީހުން

ޚަބަރު

ފުލުހުން ތަޙްޤީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އައްޑޫ މީހަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އައްޑޫ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ނަޖާޙް ޝަރީފް، އިވްނިންގނާޒް / ސ.ހިތަދޫ...

އައްޑޫ ސިޓީގެ 2000 އަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނުން ކުނިއުކާލުމަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ 2000 އަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނުން ކުނިއުކާލުމަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިއެވެ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ  "ސާފުރާއްޖެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާ 2017" ގެ ބައިވެރިންނާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮޕަރޭޝަން ޑިރެކްޓަރު...

ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން އައްޑޫސިޓީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މެރަތަނެއް ބާއްވަނީ

އީކުއޭޓާ އައްޑޫ ސިޓީ މެރަތަން'ގެ ނަމުގައި އައްޑޫގައި މެރަތަން ރޭއްހެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މި މެރަތަނަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވިގެންދާނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ދުވުމެވެ. މިމެރަތަންއަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ކާމިޔާބު ދުވުންތެރިޔާ ނަސީރު އިސްމާއީލްގެ...

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޮންލައިން ނޫސް "އަވަސް" އަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ...

ބީޓެކް ސްޓްރީމުން 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބީޓެކްގެ ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް ދޭއްގައި ބައިވެރިވި 36 ސްކޫލަކުން ތިންސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ. ދެހާސް ސާދަވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ފަށްޓަވާފައިވާ ބީޓެކް ސްޓްރީމަކީ ގްރޭޑް އަށަކަށް ކުދިން...

ސިޔާސީ

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހުއްޓުވަން ގޮވުމަކީ ނަޝީދުގެ ނާތަހުޒީބު ސިފައެއް – މިނިސްޓަރ ސައީދު

ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ހުއްޓުވާ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރައްވާ، ވަރަށް ދުވަސްވީ ނާތަހުޒީބު ސިފައެއް ކަމަށް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ސައީދު...

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއްގައި ޗައިނާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުވާނަން – ނަޝީދު

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގައި ޗައިނާ އިން މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

ދުނިޔެ

  • ކަންތައްތައް ނުފެށެނީ “އެމްޕީ ” އަކު ނެތުމުން Jan 16 2017 ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ހިގަމުންދާކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް މީދޫގެ ޒުވާނުންގެ މަޒުކަޒު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ
  • އޮޅުވާލައިގެން އެހީ ހޯދުން Dec 02 2016 ދާދިފަހުން މާލޭގައި ބޭއްވުނު ކުޅިވަރު މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވި މީދޫޓީމެއް މާލެގޮސް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާގެ އެހީ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މީދުއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެންޓީމެއްގެ މެނޭޖް
  • ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް Dec 02 2016 މާލޭގައި މިވަގުތު ދިރިއުޅެމުންދާ މީދޫމީހުންގެ ތެރެއިން މީދޫއަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން މީދޫގެ ސްކޫލެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ 23 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްހޯދާ އެ 23

  • އެޗްވަންއެންވަންގެ ވެކްސިން މިއަދު ޢާއްމުންނަށް ދޭން ފަށާނެ – އެޗްޕީއޭ Apr 09 2017 މިއަދުން ފެށިގެން ޢާއްމުކޮށް އެންމެނަށް، އިންފުލުއެންޒާ އެޗްވަންއެންވަންގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާނެކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ އިންފުލުއެންޒާއިން
  • ޑިޕްރެޝަން- މިވާހަކަ ދައްކަމާ ! Apr 07 2017 ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ މާޔޫސްވުމުގެ ބައްޔަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ދިމާވެދާނެކަމެކެވެ. ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން މީހާ ނަފްސާނީ މާޔޫސްކަމަކާ ކުރިމަތިކުރުވާ އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި
  • ސްވައިން ފުލޫ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް Mar 30 2017 އިތުރު 23 މީހަކު ސްވައިން ފްލޫއަށް ޕޮޒިޓިވެ، މިހާތަނަށް އެ ރޯގާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 222 އަށް އަރައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް

  • އައިޝްވާރްޔާގެ ހެދުމަށް ގިނަބަޔެއްގެ ތައުރީފް May 23 2017 70 ވަނަ ކެންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި އައިޝްވާރްޔާ ލައިގެން ހުރި ބޯލްގައުން ހެދުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ. މައިކަލް ކިންކޯގެ ބޯލްގައުނެއް އައިޝްވާރިޔާ ލައިގެން
  • ކަޅު ނަސްލުގެ މޮޑެލްގެ ތަފާތު Jan 17 2017 ލައިބީރިއާއަށް އުފަން، އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި ދިރިއުޅޭ 27 އަހަރުގެ މޮޑެލް ޑެޑެ ހޮވާޑް އިންޓަނެޓް ތަރިއަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ޑެޑެ އަކީ މޮޑެލިން ދާއިރާގައި އާ
  • ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ވެސް އެންމެފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް Jan 17 2017 ހޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅަދާނަ އެކްޓްރެސް ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ވެސް އެންމެފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގައި ލީޑް ރޯލު ކުޅުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. ޖޫލިއާ

ތުންތުންމަތިން

ރިޕޯޓް

ކޮލަމް

ބޮޑުމަންޒަރު