މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ބިން ހަވާލް ނުކޮށްކޮށްގެން- އެމްއާރުޑީސީ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މީދޫގައި ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނުފެށިގެން އުޅެނީ އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ދަނޑު ތައްޔާރުކުރާނެ ބިން ހުޅުމީދޫ އެމްއާރުޑީސީއާއި ހަވާލްނުކޮށްގެންކަމަށް ހުޅުމީދޫގެ އެމްއާރުޑީސީ އޮފީސް ހިންގުމާއި ހަވާލްވެ ހުންނެވި ހުސެންފަހުމީ މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. " ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މީދޫގައި ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ