ދެކުނު ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރ ޒުވާނުންނަށް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަނާ އަލަށް ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ސަމީރު ޒުވާނުންނަށް ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި މަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި ފެށި މި މެޗް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

ކުޅިވަރު

ވިޔަފާރި

ހިޔާލު

މުނިފޫހުފިލުވުން

ދުނިޔެ