މިއަދު ހެނދު މީދޫގައި ހިގާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުންޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފިމިއަދު ހެނދު މީދޫގައި ހިގާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުންޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފި

މިއަދު ހެނދުނު މީދޫގައި ހިގާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ސަކައިކަލަކުންޖެހި ހިގި އެކްސިޑެނޓެއްގައި ހިގާފައިދިޔަ މީހާއަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު މީދޫގައި ހިގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ....

އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށްއައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވެނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫގެ ތަަރައްޤީއަށް ހުރަސް އަޅާތީ: ޑރ. ޝައިނީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވެނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް އަޅަމުން ގެންދާތީ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ....

އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށްބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދާ އެއްވަރުގެ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭނަމަ ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް ޖެހޭނީ ކަޅު ހެދުން ލާން: ބެލެނިވެރިން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ކުރާ ޚަރަދާ އެއްވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ސްކޫލުތަކުން ނުނެރެވޭނަމަ ބެލެނިވެރިންނަށް ޖެހޭނީ ކަޅުހެދުން ލާން ކަމަށް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ބުނެފިއެވެ. ޓީޗަރުން ....

އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށް
އަރަބިގައުމުތަކުން މަހަކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ފަލަސްތީނަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ފަލަސްޠީނަށް އަރަބި ލީގުން މަހަކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ފަލަސްތީނަށް މަހަކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އަރަބިގައުމުތަކުން ނިންމީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ....

އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށް
ދިރާގުން “ފޭސްބުކް އެޕް” ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ދިރާގުގެ ޕްރިޕެއިޑް ރެޑް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޭސްބުކް އެޕްލިކޭޝަން ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި އެވެ. ދިރާގުގެ ރެޑް ބެނެފިޓްސްގެ ދަށުން ތައާރަފްކުރި މިހިދުމަތުންފޭސްބުކްގެ ސްޓޭޓަސްތަކަށް ލައިކް ޖަހާ ....

އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށް
ގޯލްބަލް ލިންކު ޗެލެންޖް ކަޕް 2013 ސ. މީދޫ

އައްޑުއަތޮޅުމީދޫގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ ގްލޯބަލް ލިންކު ޗެލެންޖްކަޕް 2013 ގެ ފައިނަލުގައި ދިދޭދޫއާއި ބައްދަލުކުރާނެ ޓީމަކަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ހޮވިއްޖެ މަލްޓިޖީނިއަސް ފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިއަދު ހަވީރު ....

އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށްގްރެނޭޑާއަތުން ބަލިވުމުން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ ތިންވަނައަށް ބާސެލޯނާ ވެއްޓިއްޖެ

ސްޕެނިޝްލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 13 ވަނާގައިއޮތް ގްރެނޭޑާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބާސެލޯނާ ބަލިވުމުން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 3 ވަނަ މަގާމަށް ބާސެލޯނާ ....

އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށް
ކެނޑޭތަންތަނުން ލޭ މަނާކޮށްދޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ޖެލް އެއް

އެކި ހާދިސާ ތަކުގައި އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ މަސްލުތައް ހަލާކުވެ ނުވަތަ ކެނޑިގެން އަންނަ ލޭ ފަސޭހަކަމާއެކު މަނާކޮށްދޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ޖެލެއެއް ނިވްޔޯކް ސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން އުފައްދައިފިއެވެ.

އިތުރައް ވިދާޅުވުމަށް