ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހެދުން އެއް ހަފުތާއަށް މެދުކަނޑާލައިފި

  advertisement

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ވެސް ހަލުއި ކަމާއެކު ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރެމުންދާތި މިއަދުންފެށިގެން އެއް ހަފުތާއަށްހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގަިއ ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފިއެވެ.

  އެގޮތުން ޖާމާއަތް ހެދުން މެދުކަނޑާލަން އިސްލާމިކް މިނިސް އަންގާފައި އޮތީ ރޭ (13 މެއި 2021) ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން މި މެއި މަހު 19 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ޢިޝާ ނަމާދާއި ހަމަޔަށެވެ. އެހެންމަވެސް ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިއަދުގެ މަޣުރިބް ނަމާދުންފެށިގެންނެވެ.

  މިކަން އަންގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރިއިން ފޮނުވި ސާކިއުލާގައި ވާގޮތުން މިފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހުނީ މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެކިރަށްރަށާއި ހުޅދޫއާއި މީދޫގައިވެސް ގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ، މިހާރުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އިތުރަށް ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވުމައްޓަކައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

  މި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖުލީހާއި ދިނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ފަރުޟު ނަމާދުތަކާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތް މިސްކިތްތަކުގައި ނެހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  މިޙާލަތުގައި މިސްކިތްތަތަކުގައި ހަމައެކަނި ބަންގި ގޮވުމަށާއި، ބަންގީގެ ފަހުގައި ‘ޞައްލޫ ފީ ބުޔޫތިކުމް” މަިފަދައި 2 ފަހަރު  ގޮވުމަށް އިމާމުންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން އެމިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ މިދަނޑިވަޅުގައި މިސްކިްތތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު  ނުކުރި ނަމަވެސް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ބަރާބަރަށް އަދާކުރުމަށާއި، ސުންނަތް ނަމާދު ގިނަކޮށް، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައި، ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް އިސްތިޣުފާރު ކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަސިއްޔަތް ކުރާކަމަށެވެ.

  މިދިއަހަރު ގެ ރަމަޟާންމަސް ފެށެން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށްވެސް އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވެއެވެ.

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ އަޅުގަނޑާއެކު ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަންކުރުން – ނަޝީދު

  މިދަނޑިވަޅުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ޖަލުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ...

  ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށުގެ ބަނދަރާއި ހަމައަށް ގެންދެވޭނެ

  މުޅިރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ މިހާލަތުގައި  ރޯދައަށް ރަށްރަށުން އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ...

  12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ...

  އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށަނީ

  ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ...

  ދިއްދޫގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ 250 ގެއަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖު ހަދިޔާކޮށްފި

  ހއ. ދިއްދޫގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ 250 ގެއަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިއީ ދިއްދޫ މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، އެރަށުގެ ...

  ސްޕެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓު ކުރަން ފަށައިފި

  ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ފިޓޫރުގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓޫރިޒަމް ޓްރޭޑް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ފެއާގައި ...