ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ރޭ ފަތިހު ފުލުުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

  އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ޣާޒީ ސްކޫލް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ފްލެޓް 95 ޖީ 2 އިން ރޭ ފަތިހު 4:00 އެހާކަންހާއިރު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގަ އެވެ.

  .ފުލުހުން ވެސް މިއަދު ބުނެފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ އެންމެ ބޮޑު ސަސްޕެކްޓު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވި ހޯދަން ފޮޓޯ އާންމުކުރި މީހާ މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ފުލުހުން ވަނީ އެ މީހާ ހޯދުމަށް އާންމުން އެހީތެރިވުމަށް އާދޭހާ އެކު އެދިފަ އެވެ.

  އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާ ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރު ކުރީ އާންމުން އެކި ގޮތްގޮތުން ފޯރުކޮށް ދިން މައުލޫމާތުގެ އަލީގަ އެވެ. އެ މީހާ އަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ބަޓަނަށް ފިތާލި މީހާ ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފަ އެވެ.

  ފުލުހުން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދޭ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ ވެސް އިއްޔެ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ކާރުކޮޅު ކައިރީ ހުރުމަށްފަހު ބޮން ގޮވުމާއެކު ވަރަށް ބާރަށް އެމީހާ ދުއްވައި ގަންނަ މަންޒަރު ވީޑިއޯ އިން ފެނެ އެވެ.

  އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީގެކުރިން ވަނީ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ދެ މީހުންނަކީ މުޖާޒު އަހުމަދު، މއ. ފޭރުގެ 21އ. އާއި ތަހުމީން އަހުމަދު ފޮޅޭމާ، ގއ. ކޮނޑޭ، 32އ. އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މުޖާޒަކީ އެ ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އާ ސީދާ ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއް ކަމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

  އެ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން ތަހުމީން އަހްމަދަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރި އައިއީޑީ ހަރުކުރި ސައިކަލްގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

  ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު މިވަގުތު އޮންނެވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މަތިވެރީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ...

  ހިތަދޫ ފުރަބަންދު ކޮށްފި- ބޭރުގައި އުޅުމަށް ޚާއްސަ ފާހެއް ދޫކުރަނީ

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކޯވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ ފުރަބަންދު ކުރަން ...

  އައްޑޫސިޓީ: ކޮވިޑްގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފްވެގެން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖުރުމަނާކޮށްފި

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި  އަޅާފައިވާ ފިވަޅުތަކާއި   ހިލާފުވެގެން އައްޑޫ ސިޓީން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ...

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 17 ދިވެހިންނާއި 6 ބިދޭސީން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

  އޮގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ނިންމަވައިފި

  ކަލަންޑަރުގައި ވާ ގޮތަށް، މި އަހަރުގެ ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހަށް ...

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައިކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރެއްގައި

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު  ކަންބޮޑުވާ ހާލަތަކަށް އުފުލިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން އިއްޔެ (9 މެއި 2021) އެކަނި ވެސް ...