ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް-ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަށްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ-ރޑ. މުރާދު

  ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އިތުރު މޮޅުގޮތްތަކެއް ނެހެދޭނެ

    ކޮވިޑް 19 އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ޕޮޒިޓިވްމުންދާ ކަމަށާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ  ޑީއެޗް-11ގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން  ފަރުވާ ދެމުންދާ ގިނަ މީހުންނަކީ  ޅަ އުމުރުގެ ޒުވާން ބަލި މީހުން ކަމަށްވިޔަސް ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާމޮޅު އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހެދެން ނެތްކަމަށާ ކުރެވެން އޮތްކަމަކީ ރަށްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާ ނެގުންކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު ޑރ.މުރާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރަށްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ.މުރާދު ވިދާޅުވީ  މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށެވެ. މިގޮތުން  މާސްކް އެޅުމަށާއި، އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަމާއި، ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިގެން މެނުވީ ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް ޑރ.މުރާދު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

  ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެޑްމިޓް ކޮށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ބަލިމީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން   ޑރ.މުރާދު ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑީއެޗް-11ގައި ބަލި ހަތަރު މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑީއެޗް-11ގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން  ފަރުވާ ދެމުންދާ ގިނަ މީހުންނަކީ  ޅަ އުމުރުގެ ޒުވާން ބަލި މީހުން ކަމަށް ޑރ.މުރާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ”  ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މިވަނީ އިތުރުވެފައި.  ބަލީގައި ހާލު ދެރަވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރު . ރާއްޖޭގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި އާ ވޭރިއަންޓެއް އުޅޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ”  ޑރ.މުރާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޖުމްލަ 36 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާއިއެކު ވޯޓު ...

  ވެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ބަސްބުނީ ރައީސް ޔާމީން އެކަނި – މިނިސްޓަރ ސައީދު

  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެރިކަން ކުރެއްވި ވެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ބަސް ބުނަން ކެރުނު ހަމައެކަނި ވެރިއަކީ ...

  އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފުމަށް ގޮވާލައިފި

  ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި ކޮޅުނބުގައި ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިފުމަށް އިންޑިއާގެ ރާޖަ ސަބާގެ ...

  އައްޑޫ ސިޓީން ކޯވިޑް 19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީގެ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އީކުއޭޓަރ ވިލޭޖްގެ ކަރަންޓީނުގައި ހުރި އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަންހެނަކު   ކޮވިޑް-19 އަށް ...

  ޓްރީ ޓޮޕް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

  ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާ މީހުންނަށް، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ހިދުމަތް ...

  ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓަރީއެއް ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ޤާއިމް ކުރަނީ

  ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހަދާ ހަދާ ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސޮނޭވާ ރިސޯޓުން ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ...