ވަކި ކުޅުންތެރިއަކު އުފަލުގައި ބެހެއްޓުން އެއީ އޭނާއާ ކްލަބުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ނޫން

   

  ވަކި ކުޅުންތެރިއަކު އުފަލުގައި ބެހެއްޓުން އެއީ އޭނާއާ ކްލަބުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗް ބުނެފިއެވެ. އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރާއްޖޭގަޑިން މެންދަމު 12:45ގައި ނޯވިޗް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީ ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންޓޭ ބުނީ، “ވަކި ކުޅުންތެރިއަކު އުފަލުގައި ނުވަތަ ނުހުރުމަކީ އެހާ މުހިއްމުކަމެއް ނޫން،” ކޮންޓްރެކްޓް މައްސަލައިގައި ހަޒާޑާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރި ކޮންޓޭ ބުންޏެވެ.

  “ކުޅުންތެރިއަކު އަބަދު އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމުގައި ނެތުމަކީވެސް ހަމަ އާދައިގެ ކަމެއް.”

  “އަހަރެމެން ވާހަކަ މިދައްކަނީ، ވަރަށް ފަހުން ތަނބިކައްޓަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބި ސަރޖަރީއެއް ހަދާފައިވާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވާހަކަ.”

  ކޮންޓޭ ބުނީ، ކުޅުންތެރީންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރީންނާ މެދުވެސް ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ސީޒަނެއް ފެށިގެން ނިމެންދާއިރު، ވަރަށް ގިނަ އަޑިގުޑަންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނޭ ކަމަށެވެ.

  “އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އަހަރެމެންނާއެކު ޕްރީސީޒަން މެޗުތަކުގައިވެސް ބައިވެރިއެއް ނުވެވުނު. އަހަރެމެން މިބަލަނީ އޭނާއާއެކު އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް ހޯދަން،” ހަޒާޑާ ބެހޭގޮތުން ޗެލްސީގެ ކޯޗު ބުންޏެވެ.

  ޗެލްސީއާއެކު ހަޒާޑް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 2020 ވަނަ އަހަރު ހަމަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޗެލްސީން ބޭނުންވަނީ، އޭނާއަށް މުޅިންއާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދީ، ބޮޑެތި ކްލަބްތައް އަތް ނުފޯރާފަަށް އޭނާ ގެންދިއުމަށެވެ.

  ހަޒާޑަށް ޗެލްސީގައި ފުލް މެޗް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ މިންވަރު މަދުވެފައިވާ މައްސަލައިގައި އޭނާހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ޗެލްސީއަށް ކުޅުނު އަށް މެޗުގެ ތެރޭން ފުރިހަމަ 90 މިނިޓް ހަމަކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ މެޗެއްގައެވެ.

  ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފާރަލަމުން އަންނަ ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އެޓީމާ އެކުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް މިހާތަނަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން، ކްލަބުގެ ތާރީޚްގައިވެސް ރެކޯޑް މިންވަރެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ހަޒާޑް ވަނީ ދެ ފަހަރުވެސް ޗެލްސީގެ ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް، ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދައިފި

  އައްޑޫސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ...

  އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީއަކަށް ސ. މަރަދޫފޭދޫ ޝާހު ހަމަޖައްސަވައިފި

  ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަގީޗާގޭ ހަސަން ...

  އެއްމަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވި ޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ވިހޭތާ އެއް މަސް ނުވާ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ...

  ކޮވިޑް19- ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ކުދި ގައުމުތައްވެސް ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރި ބަލި މަޑުކަމެއް

  ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އާވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޅިދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ...

  މިތިބީ ރިސްކު ނަގައިގެން، އެންމެ ބޮޑީ ޤައުމު”- ކެޕްޓަން މުސްތަފާ

  ކޮވިޑް 19 އާއެކު މުޅި ޤައުމު މިއަދު މިއޮތީ ބިރުވެރިކަމާ ނާމާންކަމުގެ ސާލަކުން ފަރުދާ ކުރެވިފައެވެ. މި ބިރުވެރިކަމުން ...

  އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

  ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީގެ އިތުރު އެހެން ބަހާތައް:  ( 11 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ...