ކޮވިޑް 19 – މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުން

  މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދެމީހުންކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ދެމީހުންނަކީވެސް ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެމީހުންކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން އެކަކީ ބިދޭސީއެއްކަމަށާ އަނެއް މީހާއަކީ ދިވެއްސެއްކަމަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

  މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މިދެމީހުންނާއެކު އެކު ޖުމްލަ 69 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށްވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުޅުދޫން ޕޮޒިޓިވްވި 58 މީހުންނާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި 11 މީހުންނެވެ. ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދާހަމައަށް 20 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެފައިވާކަމަށްވެސް ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި މީހަރު ވާނީ 49 މީހުންކަމަށްވެސް ސިއްހީމަރުކަޒުންވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް އިއްޔެ ނަގާފައިވަނީ 31 ސާމްޕަލެވެ.

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް މަދުކުރުމަށް  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުންލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންޓެކްޓް ރޭސިންގެ ތެދުމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށާ  ބަލިއިތުރަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސާމްޕަލް ނަގާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ނަތީޖާ ލިބެންދެން ސެލްފް އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުންދަނީ އިރުޝާދު ދެމުންނެވެ.

  advertisement

  އަދި ބަލިމީހުންނާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް އެކަން ސިއްހީމަރުކަޒުގެ 6894680 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށްފަހު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަވަންދެން ސެލްފް އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބުމަކީ ބަލިއިތުރަށް ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތި މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ންފެށިގެން އެއް ހަފުތާއަށް ހުޅުދޫ މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގަިއ ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފައެވެ .

  އަދި މީގެ އިތުރަށް ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ކާފިއުގެ ވަގުތު މާދަމާއިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:00 އިން ފަތިހު :4:00 އަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް 19- މިއަދު ހިތަދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 16 މީހުން

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދުވެސް އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މި16 މީހުންނަކީވެސް ...

  ކޯވިޑް-19 : އެންމެފަހުން ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިން ނުޖަހާ – ޑރ. ޝަހީދު

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒްއެއް ...

  މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފި

  މޯލްޑިވްސް އިންލަޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ( މީރާ ) ގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުމީދޫގައި  މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ...

  ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހެއް މާލެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފި

  ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ވާ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ...

  މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަނީ ދާއިރާތަކަށް ވަކިން

  މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނީ 7 ދާއިރާއަކަށް ވަކިވަކިން ކަމަށް ބިލުގައި ހިމަނައިފި އެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި ...

  އައްޑޫ-ފުވައްމުލަށް ފެރީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކާއި ދެމެދު ކުރަމުން އައި ފެރީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ސަދަން ޓްރާންސްޕޯޓު ލިންކުން ނިންމައިފިއެވެ. ...