ކޯވިޑް މެނޭޖް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާމަސައްކަތުން ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެނިގެންދާނެ- އިލްޔާސް ލަބީބު

  advertisement

  ކޯވިޑުގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުން އަރައި ގަތުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން، މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެންދާތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް މެނޭޖް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުން ދާކަމަށެވެ. މިހާތަނަށްވެސް ސަރުކާރުންވަނީ ކޯވިޑް މެނޭޖް ކުރުމަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

  އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައިކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާކަމަށާއި، އަދި މިހާރު ކޯވިޑްހެ ބަލި މަޑުކަން ނެތްރަށްތަކަށްވެސް ކޯވިޑް ނުދާނޭހެން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ދަނީ މިމަސައްކަތް ވަރަށް ހަރުދަނާކަމާއިއެކު ކުރަމުންކަމަށާއި، އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިމައްސަލަ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅުއްވަމަން މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ކޯވިޑްގެ ހާލަތު މެނޭޖް ނުކުރެވި އަތޮޅުތެރޭގެ އިންތިޒާމުތައް ހުރި ހާލަތު ސަރުކާރުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށީއްސުރެ ވެސް ރައްޔިތުންގެ އޮތް ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ ބަލިން ވީ އަވަހަކަށް އަރައިގަނެވި އާންމު ހާލަތަކަށް ނުދެވި ދިއުމެވެ. އާންމު ހާލަަތަށް ގެންދަން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ވެސް ސައީދު ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

  މުޅި ރާއްޖެއަށް ކޯވިޑް ފެތުރިފައިވާއިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ 70 ރަށެއް މިހާރު ވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގަ އެވެ. ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މިއިން ދުވަހަކު ގޯސް ނުވާ ވަރަށް ރާއްޖޭގައި ގޯސްވެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު އުޅެނީ ހާހުން މަތީގައެވެ. އަދި މިބަލީގައި މަރުވަމުންދާމީހުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށްދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަލްހާން ފަހްމީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ...

  ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ޖަރުމަން ލީގުގެ ...

  ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ އޯޑަރަށް: އަދީބު

  ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާނަމަ އެކުރެއްވި ކަމެއް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް ޔަމީން އަންގަވައިގެންކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ...

  އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް – އެސްޓީއޯ 164 ހާޒިރު ނުވުމުން މެޗް ހުދުހުދަށް

  ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދާ މުވައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނު ޖަމްމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ” އެމްއީސީ ބަދެހިކަޕް” ގެ ނަމުގައި ...

  ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަދު ދިވެހިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 137 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ...

  ޤައުމީ ދުވަސް

  ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރީ ހިޖުރައިން 1365 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ...