އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިތަދޫގައި ހުރުމުން އެންމެބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހެނީ ހުޅުމީދޫ ރަށްޔިތުން – ޝުކުރީ

   އައްޑޫސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޭދުއަށް ބަދަލުނުކުރާކަމަށްވާނަމަ ކޮންމެރަށެއްގައި ރަށު ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށާ ހިތަދޫގައި ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެއްދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  ޝުކުރީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެބޭފުޅާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުއްވުމެއްގައެވެ.

  ” އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ހުންނަންޖެހޭނީ އައްޑޫގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ރަށެއްގައި – ހިތަދޫގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުރުމުން އެންމެ ބޮޑުތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހޭ ރަށްޔިތުންނަކީ ހުޅުދޫމީދޫގެ ރަށްޔިތުން ،” ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ޝުކުރީގެ ދައުރު މިވާހަކަ ނުދައްކައި ދައުރު ނިމުން މިވާހަކަ ދައްކަނީ ކީއްވެގެންތޯ ޝުކުރީއާއި ސުވާލުކުރުމުން ޝުކުރީ ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާގެ ދައުރުގައި ހުޅުމީދޫ ރަށްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ނުދައްކާ ވާހަކައެއް ނޯނާނެކަމަށެވެ.

  ޝުކުރީގެ ކައުންސިލަރުކަމުގެ ދައުރުގައި ފާހަގަ ވެފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ މެމްބަރުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން  ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމުގައި  ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ކައުންސިލްގެތެރޭގައި  ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވޭތޯ ވަރަށްބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވިބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ނުރައްކާތެރި އެސްޑިޑެންޓްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިސް އަދި ކައުންސިލް މަޝްވަރާކޮށްފި

  އައްޑޫގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މިންވަރު މިފަހަކަށްއައިސް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އެޅޭނެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ...

  ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ބަލިޖެހުނު ދެމީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހަކު މުޅިން ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ...

  ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

  ރާއްޖެއިން ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކުދީންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަޔައެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނިންމައިފިއެވެ. ހަޔަރ ...

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތި ޖެހުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއި

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ...

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކޯވިޑް19 އަށްފަހު އެ އެއަރލައިނުން ...

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އަޙްމަދު ނުޢުމާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަޙްމަދު ނުޢުމާން،  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ...