އައްޑޫސިޓީ: ކޮވިޑްގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފްވެގެން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖުރުމަނާކޮށްފި

  advertisement

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި  އަޅާފައިވާ ފިވަޅުތަކާއި   ހިލާފުވެގެން އައްޑޫ ސިޓީން ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  އައްޑޫސިޓީ ޕޮލިސްއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރޭ  އައްޑޫސިޓީގެ  އީއޯސީގައި ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތުއެވެ.

  މިބައްދަލުވުމުގައި ލޫތު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޗްޕީއޭއިން އައްޑޫސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ  ހިލާފުވެގެން  249 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

  އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާއި ޚިލާފްވެގެން އައްޑޫސިޓީން ޖުރުމަނާކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

  # އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ނުދިއުމަށް އަންގާފައިވަނިކޮށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށްދިޔަ 16 މީހުން

  # ކަރަންޓީނާ ޚިލާފްވެގެން 11 މީހުން

  # އެކަހެރިވުމަށް އެންގި އެންގުމާ ޚިލާފްވެގެން 1 މީހުން

  # މާސްކް ނައަޅައި ދުއްވި 98 މީހުން

  # ކާފިއުވަގުތުގައި ހުއްދަނެތި ބޭރުގައި އުޅުނު 109 މީހުން

  # ކެފޭއާއި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފްވެގެން 2 ތަނެއް

  # އަދި މީގެ އިތުރަށް ގައިޑްލައިނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި ޚިލާފްވެގެން 13 ފަރާތެއް

  ބައެއް ފަރާތްތައް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ހިލާފުވި ނަމަވެސް އާއްމުކޮށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން  އެ ގަވާއިދުތަކަށް  އިހުތިރާމްކޮށް  އަމަލުކުރަމުންދާކަން ވެސް  ރޭ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި  ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތުވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ...

  52 ދުވަސްފަހުން ހުޅުމީދޫގައި ހިންގާފައިވާ ކާފިއު އުވާލައިފި

  52 ދުވަސް ފަހުން ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫގައި އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް މޮނިޓަރިން އުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ. އެޕްރީލް ...

  ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަށް ގައްދޫގައި ހެދި މަރިޔާދުގޭގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގދ. ގައްދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައިހުރި މަރިޔާދުގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ...

  އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ އަންހެނުން

  ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ...

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ހިންގޭނީ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ފުރިހަމައަށް ހިންގޭނީ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށް މިފްކޯއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ...

  50 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

  އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް  50 މޭލާށް ވައިގަދަވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާ މެޓް ...