އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރުމުން އައްޑުއަށް ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ: އަސްލަމް

  advertisement

  އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރުމުން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެ ޤައުމުން ނިންމައިފައިވާއިރު, އެކަން ކުރަން ގޮވައިލައްވައި އަސްލަމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ އައްޑޫއާއި އިންޑިއާއާއި ދެމެދުގައި ވިޔަފާރީގެ ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގުޅުން ވަރުގަދަވެ އިންޑިއާގެ އިންވެސްޓުމަންޓުތައް އައްޑުއަށް ލިބި, ވިސާގެ ފަސޭހަތަކެއް ވެސް އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ.

  ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫގައި ހެދުމަކީ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި އަލްހާން ފަހުމީ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެ ޤައުމުން ނިންމައިފައިވާއިރު, ދިވެހި ސަރުކާރަކުން އެކަމަށް އަދި ހުއްދަދީފައިނުވާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫއަށް ކޮވިޑުގެ ބިރު ބޮޑު، ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންއަށް އެއްބާރުލުމެެއް ނުލިބޭ!

  ހިތަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުހުރި މީހަކު އުސޫލާއި ހިލާފަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެފައިވަނިކޮށް އެމީހާ  ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ލޮތަރި އާއި ރިވެރިންގެ ކުރިމަތިލުން- ފައިނަލްމެޗު މިރޭ

  ގައުމު ސްޓްރީޓްގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ބާއްވަމުން އައި  ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ  މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ. ...

  ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އުރަމަތީގެ ކެންސަރ އެވެއަރނެސް (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުން މާދަމާ

  ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް މަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިންކް-ރިބަން ދުވުން – ހިނގުން  މޫސުން ...

  ފެނަކައަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ފެނަކަ ހުރިހާ ބްރާންޗެއްގައި ...

  ކޯވިޑް-19 : އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކުގެ 100 މީހަކު ހޯމް ކަރަންޓީނަށް މަދަމާ، 100 ފުރުވާލަނީ

  ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ރަށަށް ގޮސް ރަށުގައި ކަރަންޓީންވާން ބޭނުންވާ އިތުރު 100 ...

  ވާޑީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެސްޓާ އިން ސިޓީ ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށްފި

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ 5 – 2  ގެ ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިވެއްޖެވެ. ގަބޫލް ކުރަން ...