އިޒްރޭލަށް ތާއީދު ކުރި އިންޑިއާ ޓީޗަރުގެ އެ އަމަލު، ހަނިމާދޫ ސްކޫލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

  advertisement

  ހައްދު ފަހަނާ އަޅާފައިވާ އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް، ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު މުޅި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ތިބިކަން ދައްކާލިތާ 24 ގަޑިއިރު ވެސް ނުވަނީ އެ ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާ ނިސްބަތްވާ ޓީޗަރަކު، އިޒްރޭލަށް ތާއީދުކޮށް ޢޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

  އެ ޓީޗަރުގެ މިއަމަލާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އޭނާގެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް ހަނިމާދޫ ސްކޫލުން ވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު ނޫސް ބަޔާނެއް އާންމު ކުރަށްވާފައެވެ.

  އެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި، ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ މުދައްރިސުންނާއި، ސްކޫލް ބޯޑްގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ސްކޫލް ޕީޓީއޭގެ ނައިބު ރައީސް ވަނީ ސޮއި ކުރަށްވާފަ އެވެ.

  އިޒްރޭލަށް ތާއީދުކޮށް އެ ޓީޗަރުގެ ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލް ބަދަލުކޮށްފައި

  އެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ހަނިމާދޫ ސްކޫލުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ސްކޫލުގެ ސެޝަން އިންޗާޖް، އަދި އެސްއެމްޓީ މެންބަރުގެ މަޤާމުގައިހުރި އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އެބެނެޒަރ ސުކްމަރަންގެ ފަރާތުން، ޓީޗަރެއްގެ ކިބައިން ފެނިގެން ނުވާނެ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެނިފައިވާތީ، އެ ސްކޫލުން އެކަމާ ވަރަށް، ހިތާމަ ކުރާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ

  މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ޓީޗަރާމެދު އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ހަނިމާދޫ ސްކޫލުން ވިދާޅުވެފަވެއެވެ. އަދި ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން އަދި އެންމެހައި ބެލެނިވެރިން، އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ފަލަސްޠީނާ އެކުގައި ކަމަށް އެ ނޫސްބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފަ ވެއެވެ.

  “ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ އިޖްރާޢީލްގެ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާންތައް، މި ފުރުޞަތުގައިވެސް އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން
  ކުށްވެރިކޮށް،ފަލަސްޠީންގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވުންއެދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި އިބްތިހާލުވެ ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.”

  އެ ނޫސްބަޔާން ނިއްމާލަމުން ވިދާޅުވެފަ ވެއެވެ.

  ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގެ ކްލާހެއްގެ ދަރިވަރުންނާއި، އެ ކްލާހުގެ ދެ މުދައްރިސަކު ފަލަސްތިނަށް ތާއީދު ކުރާކަން ދައްކާލަނީ، ފޮޓޯ: ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ފޭސްބުކް ޕޭޖް/ގޮއްކޮޅު

  ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާ އެ ޓީޗަރަކީ އެ ސްކޫލްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. ޕްރިންސިޕް ނެތް ފަހަރެއްގައި އޭނާއާއި ސްކޫލް ހިންގަންވެސް ކުރިން ހަވާލުކުރިއެވެ. “އެބީ ސާ”ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެ ޓީޗަރުގެ ފޭސްބުކް ޕްރޮފައިލް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ އިއްރޭގެ ( 20 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ) ވަގުތެއްގައެވެ.

  އިއްޔެއަކީ ހުކުރު ދުވަސްކަމަށް ވިޔަސް، އެކަން އެނގުމާއިއެކު ހަނިމާދޫ ސްކޫލުން މިވަނީ އެކަން ކުއްވެރިކޮށް ބަޔާނެއްނެރެ، އޭނާ އާއި މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމުގެ މަސައްކަތް އެސްކޫލުންވަނީ ފަށާފައެވެ.

  އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭހެން މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.

  މަސްދަރު: ޑޮޓްކޮމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހައިރިސްކް މީހުންނާ ގިނަ ކުޑަކުދިން، ވިސްނާކަށް ނުވޭތަ؟

  އިއްޔެ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް އަހަރުން ދަށުގެ 7 ކުއްޖަކާއި 50 އަހަރުން މަތީގައި 21 ...

  ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ސައިކަލް ދުއްވަން ޒުވާނާއަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

  ތާރު އަޅާފައިވާ ބަހާއުއްދީން މަގުން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެންގޮސް  މަގުބަންދުކުރަން އެމްޓީސީސީން ބަހައްޓާފައިހުރި ...

  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމީދޫން ...

  ރޯދައިގެ ކުރިން ވިންޓަރ ޕާކު ހުޅުވަނީ

  ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ވިންޓާރ ޕާކު މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ފެނަކައިގެ އޮންލައިން ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ލޯންޗް ކުރުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އޮންލައިން ބިލިންގ ތައާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ފެނަކައިން އާ ސޮފްޓްވެއާއެއް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ...

  އަލަށް ވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

  ވަޒީފާއަށް އަލަށް ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީން ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އަލަށް ވަޒީފާއަށް ...