އެފްއޭކަޕް ޗެމްޕިއަންސް ލެސްޓާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވިހުރުވާލީ ފަލަސްތީނު ދިދަ

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިގިރޭސި އެފްއެޭ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލެސްޓާސިޓީގެ ފްރާންސްގެ 21 އަހަރުންދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވެސްލީ ފޮފާނާ އާއި އިނގިރޭސި 21 އަހަރުންދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޗަައުދަރީ ފަލަސްތީންގެ ދިދަ ދަނޑުމަތީގައި ދައްކާލި މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް

  ހަމްޒާ ޗައުދަރީ އަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވާއިރު މީގެކުރިން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާއެކު ތިބިކަން މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައި – .

  މެޗަށްފަހު މުސްލިމް މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔަ މިމަންޒަރުން މީޑިއާގެ ސަމާލުކަންލިބި ގިނަ ބައެއްގެ ހިނިތުންވުމާއި ލޯބި މި ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ލިބިފައި.

  އަަނެއްބަޔަކު ބުނާގޮތުން މިއީ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް މި ދެ ކުޅުންތެރިން ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ފުޓުބޯޅަ ނުވެއްދުމަށް އެއްބަޔަކު ވަނީ ޓްވިޓާގައި ގޮވާލާފައި.

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ މަައުލޫމާތު ލިބުނު ވާހަކަ ނަޝީދުއާއި މާރިޔާއާ ހިއްސާ ކުރިން: އިލްޔާސް

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމިއަސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުމާއި ...

  ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފި

  ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފި އެވެ. ޖަމިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އުވާލުމާއި ...

  މާލޭގައި ތިބި މީހުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ރަށަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރަނީ

    ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ފުރަބަންދުގައިވާ ފަރާތްތައް ރަށްރަށަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ...

  ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިއްޙީ އެހިތެރިންގެ ޓީމެއް ހޯޑެއްދުއަށް

  ގދ.ހޯޑެއްދުއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ކޯވިޑް19އަށް ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ޓީމްއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ކަޅިބިތްފަރާތު ގިރާ ސަރަހައްދު

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ  ކަޅިބިތްފަރާތުގެ ގޮޑު ދޮށުން އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދުން ...

  އާގުބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު މީހަކު އެމްއެންޑީއެފުން ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފި

  އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ ގެ ޕޯޓް އޮފް ބާޓާ ބަނދަރުން ފުރައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހޮންކޮންގ ގެ “އެމްވީ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ...