ވައިރަސް ފެތުރެނީ ގައިދުރުކަމާއި ރަނގަޅަށް މާސްކު ހަމަ ނޭޅޭތީ – އަފްޒަލް

  ޑރ.އަފްޒަލް

  ކޯވިޑް ބަލީގައި ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ވައްތަރެއް އުޅުނު ނަމަވެސް އެ ބަލި ޖެހެމުން އަންނަނީ ގައިދުރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ނުބެއްހެޓޭތީކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މިބަލީގެ ކުރީކޮޅު އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ހަނދާން ނައްތާލާ ގިނަބަޔަކު އެކަންކަން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އައިސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަަދު 1000 މަތީގައި ހުންނަތާ މިވަނީ މަަހަކާއި ގާތްވެފައެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 21 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 22،166 މީހުން ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށްވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މި އަދަދުގެ ތެރެއިން 440 ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ޖެހިފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެންނެވެ.

  މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 87 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުންކަން އެޗްޕީއޭގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި މިބަލީގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 86 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާކަމަށެވެ. މި ނަމްބަރުތަކުން ދޭހަވަނީ ބަލި ޖެހުނު ގިނަ މީހުންނަކީ ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންކަމެވެ.

  ޑރ އަފްޒަލް ވީދާޅުވީ މި ނަމްބަރުތަކުންވެސް ވެކްސިން ޖެހުމުން ބަލިން ކޮންމެވެސް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭކަން ކަށަވަރުވާކަމަށެވެ. އިއްޔެ މިބަލީގައި ނިޔާވި ތިން މީހުންނަކީ ދާއިމީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އޭގެތެރެއިން 2 މީހުންނަކީ ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުންކަމަށެވެ.

  ” ހަމަ ތިން މީހުންނަކީވެސް ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ ބައެއް. އެބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް ކޯވިޑް މި ޖެހުނީ. މިފަދަ މީހުނަށް ކޯވިޑް ބަލި ފަދަ ބައްޔެއް ޖެހުމުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ސީރިއަސް ފައްތަރަށް މީހާ ވެއްޓިދާނެ. މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅަކު ވަނީ ވެކްސިން ނުޖައްސަވާ، އަނެއް ބޭފުޅާވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރައްވާފައި.” ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  ކޯވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަދުނުވެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން އަންނަތީ އުފެދޭ ސުވާލަށްވެސް ޑރ. އަފްޒަލްވަނީ ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ. ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް މިބަލި ޖެހޭނީ މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކައިރިން އެ ބައްޔަށް ހުށައެޅިގެންކަމަށެވެ. އަދި މިބަލީގެ ޖަރާސީމަށް ހުށައެޅޭނީ ވަކި ކަންކަމެއް ދޫކޮށްލެވެމުންކަންވެސް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ބަލީގެ ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ވައްތަރެއް އުޅުނު ނަމަވެސް އެބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކާއި ދިމާނުވާ ހިނދަކު ބަލި ފެތުރިގެން ނުދާނެކަމަށެވެ.

  ” ޖަރާސީމަށް އެކްސްޕޯސް ވާނެ ހާލަތްތަކަކީ އެއްކަމަކީ ރަނގަޅަށް މާސްކު ނާޅާ އުޅުން. މީހުން ގިނަ ތަންތަނގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއްގައި އުޅުން. ގޭތެރޭގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަން ނުބެހެއްޓުން. ކޯވިޑް ފެށިގެން އައިއިރު ކުރިން އަޅުގަޑުމެން ދެއްކި ބައެއް ވާހަކަތައް މިވަނީ ހަނދާން ނެތިފައި ނޫނީ ދޫކޮށްލެވިފައި. އަނެއްކާވެސް އެކަންކަން ގެނެސްގެން ނޫނީ މިކަން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެ. ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ސްޓޭއިނެއް އުޅުނަސް އެ ބައްޔަށް ހުށައެޅިގެން ނޫނީ އެެ ބައްޔެއް ނުޖެހޭނެ.” ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ބަލީގެ ހާލަތު އިތުރުވަމުން އައިސް މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރެއަށްވެސް މިވަނީ ފެތުރިގެން ގޮސްފައެވެ. މިބަލީގައި ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު 22 ހާހުން މައްޗަށްވަނީ އަރާފައެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރެއިން ބަލި ފެނި މިވަގުތުވެސް 70 ރަށެއް އޮތީ އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް އަލީ ނިޒާރު ހޮވިވަޑައިގެންފި

  އިއްޔެ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ...

  ނޭމާ 7 މެޗަށް އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް 10 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ

  ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާއި ...

  މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުން

  އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުންނަކީ ކުރީން ...

  ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ހަތް ޑޮކްޓަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން އެކަހެރިކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ...

  ހިތަދޫ ގެއެއް ކަރަންޓީން ކޮށްފި

  މާލެ އިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ހުރި މީހަކާއި ސެކަންޑްރީ ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ އުތުރުންއޮތްމަގު ސާފްކޮށް އެމަގުފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް . މިމަސައްކަތް ...