ވޭރިއެންޓް ދެނެގަތުމަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވީ ވައިގެ މަގުން: މަބްރޫކް

  advertisement

  ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ކޮން ވޭރިއެންޓެއްތޯ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލްތައް ފޮނުވީ ވައިގެމަގުން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ .

  ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު މިކަން މިގޮތައް ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒްއެވެ.

  ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްވަރު ފެތުރޭ ކޮވިޑްގެ ބާވަތަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފެތުރޭ އަދި އެކަކު ގައިން އަނެކަކު ގަޔަށް ބަލި ވާސިލްކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ވައިރަހަކަށްވާތީ އާއި އަދި މިވައިރަސް ޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކު ވަރަށްބޮޑަށް ބަލިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ، މިއީ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ފަދަ ވޭރިއެންޓެއްތޯ ބެލުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވިތާ މިހާރުވަރަށް ގިނަ ދުވަސް މިވަނީ ވެފައެވެ.

  މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިޔާ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި، ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވަނީ އެ ސާމްޕަލްތައް ފޮނުވީ ކަނޑުމަގުން ކަނޑު ބޯޓެއްގައިތޯ ސުވާލު ކޮށްފައިވެއެވެ.

  ޖަވާބުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ސާމްޕަލް ފޮނުވާފައިވާނީ ކަނޑު މަގަކުން ނޫން ކަމަށާއި ސާމްޕަލް ފޮނުވާނީ ވައިގެމަގުން ކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަނޑުމަގުން ސާމްޕަލް ފޮނުވުމަކީ ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން ނޫސްވެރިޔާއަށް އެގިލައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ނޫސްވެރިޔާ މިފަދައިން ސުވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ، މީގެ ކުރިންވެސް މި ސުވާލު ކުރުމުން އެޗްއޯއީސީން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ސާމްޕަލްތައް މިހާރު ލެބޯޓްރީތަކާއި ހަމައަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކޯވިޑް19 އަށްފަހު އެ އެއަރލައިނުން ...

  300 މިލިއަން ޑޮލަރު މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެތަސައްވަރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ހޭދަކުރައްވާނެ

  އައްޑޫ ތަސައްވަރު ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ...

  އަޟްހާއީދުގެ ކުޅިވަރު: އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ގޮމަޓީމް

  އަޟްހާ އީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ ...

  މަސް ދޯންޏަކުން ޑައިވިންއަށް ފޭބި ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  ދ.ގައްދޫގައި މަހަށްދިޔަ ދޯންޏަކުން ޑައިވިނަށް ދިޔަ 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ގދ.ގައްދޫ “ރޯޅި” ދޯނީގައި މަހަށްދިޔަ މި ...

  މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 01 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  ޤައުމީ ދުވަސް

  ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރީ ހިޖުރައިން 1365 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ...