ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހެދުން އެއް ހަފުތާއަށް މެދުކަނޑާލައިފި

  advertisement

  ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް ހަލުއި ކަމާއެކު ނޮވެލް ކްރޯނާ ވައިރަސް ބަލި ފެތުރެމުންދާތި މިއަދުންފެށިގެން އެއް ހަފުތާއަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގަިއ ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފިއެވެ.

  އެގޮތުން ޖާމާއަތް ހެދުން މެދުކަނޑާލީ ރޭގެ(13 މެއަި 2021) ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން މި މެއި މަހު 19 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ޢިޝާ ނަމާދާއި ހަމަޔަށެވެ.

  މިކަން އަންގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރިއިން ފޮނުވި ސާކިއުލާގައި ވާގޮތުން މިފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހުނީ މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި ހަލއުިކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދާތީ، މިހާރުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އިތުރަށް ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވުމައްޓަކައި އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

  މި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖުލީހާއި ދިނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފަރުޟު ނަމާދުތަކާއި ހުކުރު ނަމާދާއި އަދި މިއަދުގެ ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް މިސްކިްތތަކުގައި ނެހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި ކަމަށް ވެއެވެ.

  މިޙާލަތުގައި މިސްކިްތަތަކުގައި ހަމައެކަނި ބަންގި ގޮވުމަށާއި، ބަންގީގެ ފަހުގައި ‘ޞައްލޫ ފީ ބުޔޫތިކުމް” މަިފަދައި 2 ފަހަރު  ގޮވުމަށް އިމާމުންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން އެމިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ މިދަނޑިވަޅުގައި މިސްކިްތތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު  ނުކުރި ނަމަވެސް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ބަރާބަރަށް އަދާކުރުމަށާއި، ސުންނަތް ނަމާދު ގިނަކޮށް، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައި، ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް އިސްތިޣުފާރު ކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަސިއްޔަތް ކުރާކަމަށެވެ.

  ވުމާއެކު މިއަދުގެ ޢީދު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނޯންނާނެއެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަނދާނުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިފަދަ ހާލަތަކަށް ގޮސްގެން ޖަމާއަތުގައި ޢީދު ނުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުވެސް ޖަމާއަތުގައި ކުރުމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނޯންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެކުރިން، މިއަހަރު ގެ ފެބްރުއަރީ-މާރިޗު މަހުގައި ވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ފެނިގެންދިޔަ ކޮވިޑް-19ގެ އައުޓް ބްރޭކާއެކު ވެސް މިސްކިތްތަކުގެ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވެއެވެ.

  މިއަދަކީ ހިޖުރައިން 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫގެ ވޮލީގެ ތާރީޚުގައި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމެއްގެ އަތުން މީދޫ ވޮލީޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ

  މީދޫގެ ވޮލީގެ ތާރީޚުގައި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމެއްގެ އަތުން މީދޫ ވޮލީޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެވެ. މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމްގެ ދައުވަތަކަށް ...

  ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނެތް: ރައީސް ސޯލިހް

  ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ...

  ހުޅުމީދޫ ހިމެނޭގޮތައް ދިހަ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓުތައް ފޮނުވައިފި

  ހުޅުމީދޫ ހިމެނޭ ގޮތައް ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގެ  ކަރަންޓުގެ ޚާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 10 ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ފޮނުވައިފިއެވެ. ...

  ކޮވިޑު19 – 42 އަހަރުގެ އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ 15 ވަނަ މަރު

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ...

  ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ފަހުގެ ދެ ޓެސްޓުވެސް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ދެއްކި މީހާގެ، ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އޭނާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ...

  ކޯވިޑް-19 : 86 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 734 އަށް

  މިއަދު 86 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 700 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ...