ދިއްދޫގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ 250 ގެއަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖު ހަދިޔާކޮށްފި

  advertisement

  ހއ. ދިއްދޫގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ 250 ގެއަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

  މިއީ ދިއްދޫ މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، އެރަށުގެ ދިއްގާ ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

  ދިއްދޫގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޯވިޑް ބަލި ފެތުރެމުންދާތީއާއި، އެރަށުން ނެގުނު ބައެއް ރެންޑްމް ސާމްޕަލްތައް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، އެރަށުގައި ކޮމިޔުނިޓީ ސްޕެރްޑެއް އޮތްކަމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ މިމަހު 8 އިން ފެށިގެން މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގެ ނިޔަލަށް އެރަށުގައި ވަނީ ކާފިއު ހިންގައި، ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފަ އެވެ. އަދި އެރަށުގެ ގިނަ ގޭތަކެއް ވަނީ ކަރަންޓީނުކޮށްފަ އެވެ.

  advertisement

  ދިއްދޫގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ 250 ގެއަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ހަދިޔާކުރި ކުރުމާއި ގުޅިގެން މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ރައީސް ނަޝްވާން އިބްރާޙީމް އޮންލައިން ނޫސް “ތިލަދުން”އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނީ، މި ކެއާ ޕެކޭޖުތައް ލިބުނު ގޭތަކަށް މީގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ.

  “މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދިއްގާ ފައުންޑޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޙަރަކާތެއް، މި ޙަރަކާތުގެ މަޤުސަދަކީ ދިއްދޫގެ ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ގެތަކުގައި އުޅުއްވަމުންދާ ބޭފުޅުންނަށް ، މިކެއަރ ޕެކެޖް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުން ، މިޕެކޭޖުތަކުގައި ހިމެނޭނީ މަސް ދަޅު، ނޫޑްލްސް، ބޭކަޓް ބީންސް، ޕާސްޓާ، ސްޕެގެޓީ، ހަނޑޫ އަދި ރޯސިރަޕް ޖޫސް ފުޅި” 

  ނަޝްވާން ބުންޏެވެ

  މިހަރަކާތްގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަޙީދު އަދި ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ދެއްވި އެހީތެރިކަން މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

  “ދިއްގާ ފައުންޑޭޝަން ފަރާތުން މި ޙަރަކާތުގައި މެއިން ކޮންޓިރިބިއުޓް ޕާރޓްނާރ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އެފަރާތަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މި ފުރުސަތުގައި މި ކުލަބުގެ ފަރާތުން މިކުރާ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ކުލަބުގެ ހީވާގި އެކްޓިވިޓީސް ކޯރޑިނޭޓަ ނައްސަތު އަބްދުލްޣަނީ ދަރުމައަށް މި ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަން. އެބޭފުޅާ މިކޮށްދޭ ޙިދުމަތަކީ އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ފަޙްރުވެރިވާ ކަމެއް”.

  އޮންލައިން ނޫސް “ތިލަދުން ” އަށް މަލޫމާތު ދެއްވަމުން ނަޝްވާން އިތުރަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

  ދިއްދޫ މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، އެރަށުގެ ދިއްގާ ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން އެރަށުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފަހުރި ގޭތަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ހަދިޔާކުރިއިރު، ދިއްދޫގެ ޖުމްލަ ޕޮޒިޓިވް ނަމްބަރަކީ 98 އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައިސީޔޫގައި ތިބި 35 އިންސައްތައަކީ 40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން: ޑރ. ނަޒްލާ

  މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދާ 35 އިންސައްތައަކީ 40 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން ކަމަށް ...

  ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

  ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުޅުމީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.  ނާއިބް ރައީސް ހުޅުމީދޫއަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ...

  ދިރާގުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިރާގު ޕާޓްނާ ފިހާރައެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފި

  ދިރާގުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިރާގު ޕާޓްނާ ފިހާރައެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ ދިރާގުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ...

  މުލަ ރޯދަަ ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

  މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމުގައި ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމިކް ...

  މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 318 މީހުން!

  ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 318 މީހުން ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. އަދި 128 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ...

  ދިރާގު ނައު އެޕް – ރޯދަމަހާ ގުޅޭ ސަޅިއެޕެއް

  ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން މުހިންމު މައުލޫމާތާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ...