ތަފާތު ގިނަބާވަތްތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސްއާއި ހެދުން ލިބޭ ” ޒެއިސް އެވެނިއު” ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުދޫގައި ހުޅުވައިފި

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ޒެއިސް އެވެނިއު”  ގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫގައި ދާދިފަހުން ހުޅުވި ފިހާރަ ހުޅުވި ދުވަހުގެރޭ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ. މިފިހާރަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ކުރީގެ އިސްލާމް މުދައްރިސް އަބްދުﷲ ނަޖީބެވެ.

  މިފިހާރައިން ބޮޑެތި މީހުން އަދި ކުޑަކުދިންގެ އަންނައުނުގެ އިތުރަށް ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތަފާތު ގިނަ ބާވަތްތައް ލިބެން އެބަހުރިއެވެ.

  ފިހާރަ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން ވީއޯއެމް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދި ކުޑަކުދީންގެ ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ ހެދުމާއި ރީތި ވުމަށް ބޭނުންވާ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތަފާތު ބާވަތްތައް ލިބޭގޮތައް  ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި  ފިހާރައެއް ހުޅުވުމުގެ މަގުސަދަކީ ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބޭފުޅުންނަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ތަފާތު ފެންވަރު ރަގަޅު އެންމެ ފަހުގެ ފެޝަންތަކުގެ ތަކެއްޗާ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުންކަމަށެވެ.

  މި ފިހާރައިން ހުޅުމީދޫގެ އެހެން ފިހާތަކުން ލިބެން ނުހުންނަ އަންނައުނުގެ އިތުރުން ބޫޓް، ފައިވާން، ދަބަސް، ޝޯލް އަދި ކޮސްމެޓިކްސްގެ ތަފާތު ގިނަ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް މިފިހާރައިން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

  advertisement
  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސަރުކާރަށާ ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭކާރު މަސައްކަތްތަކެއް – ޝުކުރީ

  ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ގެއްލުން ލިބުނު ބޭކާރު  ކަންތައްތަކެއްކަމަށާ އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވި އަދި ...

  ޓްރަކެއް ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ ފެންސްގައި ޖެހި ފެންސަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

  ބޮޑުހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓްރަކެއް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދަނިކޮށް  ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް އައްޑޫސިޓީގެ ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ ފެންސްގައި ...

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕެރޭޑް މީދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބާއްވައިފި

  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ކެޑޭޓްކޯ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގެ ބޮޑެތި ...

  ޓްރީޓޮޕް ކާޑް މެދުވެރިކޮށް ކިއުގައި މަޑުނުކޮށް މެމޯ ހެއްދޭނެ

  ޓްރީޓޮޕުން ޚިދުމަތް ހޯދަންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރުވެސް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. ...

  މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

  ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...

  ބޭރުގައި ފިލާ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ރާއްޖެއަކަށް ގުޑުމެއް ނާރާނެ – ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

  ބޭރުގައި ފިލާ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ރާއްޖެއަކަށް ގުޑުމެއް ނާރާނެކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ...