ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރިން ދައްކާ ފިތުނަވެރި ވާހަކަތައް ހުއްޓަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

  އިންޑިއާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ފިތުނަވެރި، އަދި ބޭއަދަބީ ވާހަކަތައް ހުއްޓަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގެ މައްސަލަ މީޑިއާގައި ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތައް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި ފަތުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ އޮފިޝަލުންނަށް ނުރުހުން ރައްދުވެ، ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވާ ކަމަށް މި ސިޓީގައި އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ

  މީގެ އިތުރުން، އެފަދަ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ފަތުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުމަށް ބުރޫ އަރައިފާނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލައި، ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ވެސް މި ސިޓީގައި އެދިފައި ވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި މި ސިޓީގައި ވަކި މީޑިއާއެއްގެ ނަން ފާހަގަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

  މި ޓްވީޓްގައި ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ހުންނަންޖެހޭނީ ވަކި ހަމައެއްގައި ކަމަށެވެ.

  އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި އެދިފައެވެ.

  މަސްދަރު: ވީނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހުޅުމީދޫގައިވެސް ބަލިމީހުން ބަންދު ކުރެވޭނެ- އެކަން ނިންމާނީ ފުލުހުން – ނިޒާރު

  ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވާ މީހުން  ހިތަދޫގައިވެސް ބަންދުކުރެވެންހުރީ ވަކި ވަރަކަށްކަމަށާ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ކޮވިޑް ބަލިމީހުން ބަންދުކުރަންވެއްޖެނަމަ ހުޅުމީދޫގައިވެސް ބަންދު ...

  ތަފާތު އޮފަރ ތަކަކާއެކު ސްޕަރ ނެޓް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށް

  100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫއާއި ...

  ރައީސް ސޯލިހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންއަކަށް ހޫދު ހަމަޖައްސަވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންގެ ދައުރު އަދާކުރައްވާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އިބްރާހީމް ހޫދު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ...

  ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

  މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ ...

  ހަތް މަހުގެ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ!

  ރާއްޖެއިން ހަތް މަހުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ...

  ދިއްދޫގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ 250 ގެއަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖު ހަދިޔާކޮށްފި

  ހއ. ދިއްދޫގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ 250 ގެއަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިއީ ދިއްދޫ މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި، އެރަށުގެ ...