ސަރުކާރުގެ ޤާބިލުކަން ފެނި ހަމަ ޖޭވަނީ : ރޮޒައިނާ

  ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ނުކުރާވަރުގެ ގިނަ މަސައްކަތް، ކޮވިޑުގެ އެއް އަހަރުތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާތީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ”ޖޭ ވަނީ“ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ރޮޒައިނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެމްއެމްއޭގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓުން އޯވަރ ޑްރޯކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓައިލައިފައި އޮތް އޮތުން އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރާން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ދެއްކެވި ވާހަފުޅުތަކަށް ރައްދުދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

  ” ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން މިއަދު މިދައްކާ ވާހަކައަށް ޒުވާން ކުދީން ބުނެއުޅޭނީ ޖޭވުމޭ – މިކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ރަގަޅަށް އިގުތިސާދު މެނޭޖް ކުރި އެއްގައުމު ކަމުގައި މުޅިދުނިޔެއިން ހެކިވާ އެއްގައުމު ދިވެހިރާއްޖެއަކީ – މިބޭފުޅުން ދައްކަމުންދިޔަވާހަކަތަކާ މިބޭފުޅުން ވާނެކަމަށް ހީކުރިގޮތްތައް މިއަދު ކަންތައްތައް ނުވީމާ  ޖޭވަނީ – ހިންގަން ފަށާފައިހުރި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައިވެސް މިސަރުކާރުން ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  – އެހެންވީމާ ހަމަޖޭވަނީ – އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ، ޖޭވާވަރުވޭ އިގޭތޯ – މިސަރުކާރު އައިތާ ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ނުކުރާވަރުގެ މަސައްކަތް ކޮވިޑްގެ 1 އަހަރާ އެކީގައި މިސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާތީވެ ހަމަ ޖޭވަނީ – 

  މިހާރު ކޮރަޕްޝަންގެ އިންޑެކްސްއަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖެވަނީ އެތައް ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައި- އަދި ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަމަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް އެތައް ކާމިޔާބީއެއް ވަނީ ހޯދާފައި – މިއޮތްބޮޑު ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި ސިވިލްސާވިސްގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއަކުން މީހަކު ވަކިކޮށްފައިނުވާނެ – ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަޕޯޓް ދެމުން ކިޔަވާކުދީންނަށް ދޭންޖޭ ލޯންތައް ދެމުން އަދި ހިލޭ ޑިގުރީއަށް ކިޔަވާ ދެމުން މިދަނީ – އެއްވެސް ކަމެއް މިސަރުކާރުން ހުއްޓާލާފައިނުވޭ – “

  މަޖިލިހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވެރފައިވެއެވެ.

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ގއ. ހަގެވިއްލާ ކައިރިން ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

  ގއ.ހަގެވިއްލާ ކިޔާ ފަޅުރަށެއް ކައިރީ އޮންނަ ފަރަކަށް ބޯޓެއް އަރައިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސަދަރން އޭރިއާ ކޯސްޓް ގާޑް ސްކޮޑުން ...

  މާދަމާ ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 13 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު )   ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ އީދު ނަމާދު ...

  އަދީބު މިނިވަން ވެއްޖެ

  ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައިގެން 15 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ...

  ވެރިކަމުގެ ދައުރާ މެދު ސާފު ޖަވާބެއް އިބޫ ނުދެއްވި

  ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ފަސް އަހަރަށްތޯ ނުވަތަ ދެއަހަރާއި ބައިގެ މުއްދަތަށްތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ...

  ޔޫރޯ 2020 : ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަންގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެވެ.    ސްޕެއިން ހިމެނޭ ގްރޫޕް އީގައި ހިމެނޭ ...

  ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވޭތޯ ބަލަން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވޭތޯ ބަލަން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ފަށައިފިއެވެ.   މިގޮތުން މިއަދު ...