ކޮވިޑް 19 : ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ޖެހިގެން ގުޅުމުން އެކަން ކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން- މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާ

  advertisement

  ކޮވިޑް 19 ގެ ވައިރަސް މީދޫގައި ފެތުރި އެތައްބަޔަކު މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެތައްބަޔަކު ހޯމް ކަރަންޓީންކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑްގެ މިއުދަގޫ ދުވަސްވަރު މީދޫގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ބޭފުޅުން އެއްވެސްކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާއިން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

  މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އެޖަމްއިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިވާ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ކަހަލަ ޑެލިވަރީއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ކަހަލަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކެއް ދިމާވެގެން އެކަމަކަށް އެދި ގުޅުއްވުމުން މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާއިން އެކަންތައްތައް އެފަރާތްތަކަށް ކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.  

  މިގޮތުން ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ގެތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުން   މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާގެ ފޯންނަމްބަރު 7795698 ނުވަތަ 9132132 އަށް ގުޅުއްވައި އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެހީތެރިކަމުގެ ވާހަކަ އެންގެވުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  

  އަދި މީގެ އިތުރަށް ކޮވިޑް 19 ގެ މިބަލިން އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖުތައު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދެވުމަށްވެސް މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އިއުތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

  އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި ދިހަ މީހުންނާއި އެކު ޖުމްލަ 60 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށްވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި މި ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުދޫ އާއި މީދުން 70 ވަރަކަށްގެ ވަނީ ކަރަންޓީނުކޮށްފައެވެ.

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ގައި ހަލުއި ކަމާއެކު ކޮވިޑް 19 ގެ ވައިރަސް  ފެތުރެމުންދާތި އިއްޔެ ( 13 މެއި 2021 ) އިން ފެށިގެން އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތައް ހުޅުދޫ މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް-19 : މިއަދު 129 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 37 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން މިއަދުވެސް ކޮވިޑް-19އަށް އިތުރު 129 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި ...

  ޕާކިސްތާނުން ގެންނެވި ހާފިޒު މީހާ ތަރާސް ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

  މިއަހަރުގެ ރަމްޟާންމަހު މީދޫ މަޖުދުއްދީން މިސްކިތުގައި އިމާމްވެ ތަރާވީހް ނަމާދުކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުންގެނެސްފައިވާ  ހާފިޒު މަޖުދުއްދީން މިސްކިތުގައި ތަރާވިސް ނަމާދު ...

  މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް އުރީދޫގެ ކަސްޓަމުންނަށް ފޯނުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

  ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދޭ އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް  މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް ފޯނާއި ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުން ބެލޭނެ ...

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 156 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 156 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހަކަށް މިއަދުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ...

  އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ، ...

  އާތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތިތައް ނިއްވާލެވުނު

  މިރޭ 20:30 ން 21:30 އަށް ފާހަގަކުރެވުނު އާތުއަވަރ “ދުނިޔެއަށްޓަކައި އެއްގަޑިއިރު” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި ...