• Categories
  • Archives

ޤާސިމް، ނަޝީދު އަދި މައުމޫނަކީވެސް ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކޮށް، ފެއިލްވެފައިވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓު – ނާޒިމް

ޤާސިމް އާއި ނަޝީދު އަދި މައުމޫނަކީވެސް ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކޮށް، ފެއިލްވެފައިވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓުކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމް ގެ “އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމު” ޕްރޮގްރާމުގައި ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން، އިދިކޮޅު ލީޑާޝިޕަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމާއި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ގާސިމް އިބްރާހިމަކީ ރައްޔިތުން “ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓު” ކަމަށާއި “އެ ތިންޕްރޮޑަކްޓަކީ ފެއިލްވެފައިވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓު” ކަމަށެވެ.

އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެތިން ލީޑަރޝިޕަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ފެއިލްވެފައވާކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފެށެން ހަ މަހަށްވުރެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރުވެސް އަދިވެސް އޮޕޮޒިޝަނުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވިގެން އުޅޭކަމީ އެކަމުގެ ދަލީލު ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކޮށްފައިހުރި ވެރިއަކީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ޏާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބަކުން ހޮއްވަވާފައި ހުންނެވި ރައީސް އިންތިޚާބަކައިވެސް ނުލައި މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޞްރަޙު އޮތް ހަލަބޮލިކަމަށް ނަޒަރު ހިންގަވާ ލައްވަމުން މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ޤައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ އެންމެ ބިރުވެރިކަމަކީ އެގައުމެއްގެ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު ފުނޑާލުންކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ގައުމާމެދު މީހުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެގެން ގޮސް، ގޯސް ގޮތެއްގައި ވިސްނުމުގެ ޖާގަ ދެވޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ރައީސް މައުމޫނާއި ގާސިމްގެ ތާއީދާއެކު ނޫންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރައިސް ޔާމީން ހޮއްވެވީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށާއި، އެއީ ރައީސް ޔާމީން ގެ މެނިފެސްޓޯއަށް އާއެކޭ ބުނަމުން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނަމުން ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއެކު ހުރުމަށް ފަހު ޤާސިމް އިދިކޮޅާއި ގުޅުނީ ސަރުކާރު ތެރެއިން އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ޙާޞިލް ނުކުރެވުމުން ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރ ދެން ވިދާޅުވީ، ގައުމަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި ވެރިޔަކު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުން ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފެބްރުއަރީ މަސް ތެރޭގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް ...

ސ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރަތް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު  މިނިސްޓްރީ ...

ކުޅުދުއްފުށީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ނިމްސްއަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (ނިމްސް) އާއި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހުނު ...

ސިއްޙީ ނިޒާމްގެ ތާރީޙްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެ އެއްކަމަކީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޑޮކްޓަރުންގެ އިންޓާންޝިޕް ފެށިގެން ދިއުން – ނާޒިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި ސިއްޙީ ނިޒާމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް މިސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައިވާއިރު، ސިއްޙީ ނިޒާމްގެ ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެ އެންމެ ...

ނަރުހުންގެ މުސާރަ %15 ބޮޑުކޮށްފި

އަލަށް އަމަލުކުރަންފެށި ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއެކު ނަރުހުންގެ މުސާރަ %15 ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަހުގެ ...

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓައެއްނުލާ – އާސަންދަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ...