• Categories
  • Archives

ތަފާތުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއްގައި ހިނގައިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން

ކަމަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް ޖާގަދޭ ވިސްނުން ގެންގުޅެގެންނެވެ. ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ބަދަލުގައި ކަންކަން ޚަރާބުކުރުވާ ވިސްނުން ގެންގުޅޭނަމަ އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖުތަމަޢު ނިކަމެތިވެ ފަސާދަވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ވިސްނުން ނެތްކަމެވެ.

އެއްވެސް ކަމަކީ އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ދެމިގެންދާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. މި ހަޤީގަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރޮކެޓް ސައިންޓިސްޓަކަށް ވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ކަމެއް ޤުދުރަތުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތައް ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ. މިބަދަލުތައް ހެޔޮ ހިތުން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު މިފަދަ ބަދަލުތައް ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫވެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރިން ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުތައް ގެއްލޭފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބަދަލުވެގެން ދިއުމުން އެކަން ޤަބޫލުކުރަން އުނދަގޫވެއެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވުމުން ދެން ތިމާއަށް މަސައްކަތް ކުރެވެނީ އެ ބަދަލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އެގޮތުން އެކަމަކާއި ދެކޮޅަށް، އެކަމެއް ޚަރާބުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް ތިމާގެ ޒަމީރު ތިމާއަށް މަޖްބޫރުކުރުވައެވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ ފަހަރަށް ބިނާވެފައި އޮންނީ އެކަމަކާއި ގުޅޭ ބަޔަކާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ދިރި މިއުޅެނީ ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ މުޖުތަމައެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ހުރިހާ މީހުންނަކީވެސް އެކަކު އަނެކެއްގެ ހަގީގަތް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ދެކެފަރިތަ މީހުންނެވެ. ރަށެއްގައިނަމަ އެރަށެއްގެ ކޮންމެ މީހަކަށް އެރަށުގެ މިވެނި މީހަކު ކޮށްފައި ނުކުރާނެ ކަންތައްތައްވެސް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދޭން އެނގޭނެ އެވެ. މިފަދަ މުޖުތަމައެއްގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ކުރިއަށް ނެރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކިތައްމެ ކުޑަ ކަމަކުންވެސް މުޅި މުޖުތަމަޢު ފިތުނަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މި ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން ފިތުނައިގެ އަލިފާން ރޯކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެކެވެ.

އެހެންކަމުން ރަށުގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލޭފަދަ ވާހަކައެއް އިވިއްޖެނަމަ އެ ވާހަކައެއް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ވާހައެއްގެ ހަޤީގަތް ހޯދަންޖެހެއެވެ. އެފަދަ ވާހަކައެއް ތިމާއާއި ހަމައަށް ވާސިލުކޮށްދިން ފަރާތަކީ ކާކުތޯއާއި، ކިހާ ތެދުވެރި މީހެއްތޯ އަދި އެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު އެކަމުގައި އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށްފަހު ނޫނީ އެފަދަ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. ހަޤީގަތާއި ޚިލާފު އެފަދަ ވާހަކައެއް ތިމާއަށް ޤަބޫލުކުރެވި، އެވާހަކަ ތިމާގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ފެތުރިގެން ދިއުމަކީ، އެކަމުގެ ގެއްލުން ތިމާއަށް ފޯރާނެކަމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ރަށުތެރޭގައި ހިނގާ އެކި ކަންކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ރަށުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތުން ރަށުތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމުގައި މީހުންގެ ކުލައަށާއި، ޖިންސަށާއި، ނަސްލަށާއި، ވާހަކަ ދައްކާ ބަހަށާއި، އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖަ ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން އެމީހަކު ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަލައިގެން ތަފާތުކޮށް މީހުންނާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއްގައި ހިނގައިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން ފެނިގެންދަނީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ މަންޒަރެވެ. ފާޅުގައި ވަކި މީހަކަށް ނޫނީ މިވެނި ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ ބުނާ ބުނުންތަކާއި، މިނޫނަސް ތަފާތުކުރުމުގެ އެތައް ކަމެއް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ.

ހަޤީގަތުގައި މުޖުތަމައުގެ ކަންކަމުގައި އެކި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެވޭނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. އެތަކެއް މުވައްޒަފުންނާއެކު ވިޔަފާރިކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގިނަ އެހީތަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާދައިގެ ނިކަމެތި މީހަކަށް މާބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖަ ތަފާތުވުމަކީ އެހީތެރިވެދޭ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މުޖުތަމައުގެ ދެރަ ނިކަމެތިންނާއި ދެމެދު ތަފާތުކޮށް ނިކަމެތި މީހާ މުޖުތަމައުން ބާކީ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އަދި މުޖުތަމައުގެ ކަމަކަށް އެހީވާ މީހަކު އެހީވަނީ މުޖުތަމައުގެ ފައިދާއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޤްސަދުތަކެއް ހާސިލް ކުރަން ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކީ ނަމޫނާ މީހެއްކަމަށް ހަދައިގެން އެމީހަކު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަކީ މުޖުތަމައުގެ މަސްލަހަތާއި އިދިކޮޅު ކަމެކެވެ. މިއާއި ޚިލާފަށް ވިޔަފާރިވެރިއަކު އޭނާގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުޖުތަމައުގެ ފަރުދެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތި މުޖުތަމައުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދީ ހޭދަކުރާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި އެމީހަކު ޕްރޮމޯޓް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީގަތަކީ ދިވެހި މަޔަކަށް ނުވަތަ ދިވެހި ބަފަޔަކަށް އުފަން ކޮންމެ ދަރިޔަކީ ހަމަ ދިވެހި ދަރިއެއްކަމެވެ. ހުޅުދުއަށް ނޫނީ މީދުއަށް  އުފަންވިއަސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް  އުފަންވިއަސް އެއީ ހަމަ ދިވެހިދަރިއެކެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުގެ މެމްބަރެކެވެ. ކުރީގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަސްމަތިފުޅުގެ ގޮމަޔަކަށް ނުވަތަ މަނިއްޕުޅަކަށް އުފަންވިއަސް، ރެޔާއި ދުވާލު އަތްވާއި ވާރޭގައި ކަޑުމަތީގައި އުޅޭ ކެޔޮޅެއްގެ ދަރިއަކަށް ވިއަސް، ނުވަތަ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޚާދިމުންގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި މީހެއްގެ ދަރިއަކަށް ވިއަސް އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައު އިން ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ނޯޓް: މަތީގައި ވާ ލިއުމަކީ  “އީޓީ” ގައި 16 ޖެނުއަރީ 2013 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިއުމެއް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އަދީބު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅެއް، ރިޟްވާންގެ މައްސަލައަށް ރައީސް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާ – ޝައިނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވި ކަމަށްބުނެ ލޯޔަރުން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން ...

ރިސޯޓުތަކަށް ބަނގުރަލާ އޫރުމަސް އުފުލާ އުޅަނދުތަކުގައި ޓްރެކިންގް ޑިވައިސް ހަރުކުރަނީ

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ރިސޯޓުތަކާ ސަފާރީތަކަށް ބަނގުރަލާ އޫރުމަސް އުފުލާ އުޅަނދުތަކުގައި ޓްރެކިންގް ޑިވައިސް ހަރުކުރަން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ...

ހިތާއި ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކަށް ޙާއްސަ މެޑިކަލްކޭމްޕެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަނީ

ހިތުގެ ބަލިތަކާއި، ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ ...

ނަސްރުގެ ދުވަސް: ގައުމަށްޓަކައި އަހަރެމެންގެ މޭ އައްޑަނައަކަށް ދިއްކޮށްލުމަކީ މޮޓޯކަމުގައި ޚިޔާރުކުރަމާތޯ

އެންމެހައި ދިވެހިންނަށް އެނގިލައްވާނެހެން ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ03 ނޮވެމްބަރު 1988 ވީ ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއިން ...

އައްޑޫސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް، ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދައިފި

އައްޑޫސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ...

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ބާއްވަނީ

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ކަމަށްވާ ޔޫއޭފާ އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބާއްވާ ...