• Categories
  • Archives

އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ހުޅުވަނީ

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެކަމަށް އެރިސޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި، އިސްމެހެލާ ހެރެ ރިސޯޓްގެ ސީއީއޯ މޫސާ ދީދީ ވިދާޅުވީ، މުޅި ރިސޯޓްގެ ސިވިލް މަސައްކަތުގެ 69 އިންސައްތަ މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށާއި، އަންނަ ޑިސެމްބަރަށް ރިސޯޓްގެ ފުރަތަމަ ފޭސްނިމި 100 ކޮޓަރީގެ ޖާގަޔާއެކު ރިސޯޓު ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށެވެ.

“މޫސުންތަން ދޭގޮތަށް ބަލާފަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޑިސެމްބަރު މަހުގަ ރިސޯޓްގެ ފުރަތަމަ ފޭސް ހުޅުވާނަން. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 100 ކޮޓަރީގެޖާގަޔާ އެއްކޮށް. އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ މިހާރު ހުރިހާ ސިވިލް ވޯކްގެ 69 އިންސައްތަ ނިންމާފަ. ޕަވާ ހައުސްގެ ސިވިލް ވޯކްވެސް އެހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފަ. މިހާރު ހުރިހާ މެޓީރިއަލް ތަކާއި އެއްޗެހި އަންނަ މަގުމަތީގަ އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުދެން މިކަމަށް ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރިތައް ވަމުން މިދަނީ” މޫސާ ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަތަރު ތަރީގެ އިސްމެހެލާ ހެރާގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާފައިވަނީ 3 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 60 ބީޗް ވިލާއާއި 30 ވޯޓާ ވިލާގެ އިތުރުން 20 އޯޝަން ވިލާއާއި، ބާ އެއްގެ އިތުރުން ސްޕާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ރީތި ބޮޑު ދެ ކުޅި އޮންނަ އިސްމެހެލާ ހެރާގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭއިރު، ކުޅި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުވެސް ތަރައްޤީކުރާނެއެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު ރިސޯޓްގައި ޖުމްލަ 110 ވޯޓާ ވިލާއާއި 30 އޯޝަން ވިލާޔާއެކު ޖުމްލަ 240 ކޮޓަރި ހުންނާނެކަމަށް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިސްމެހެލާ ހެރައާއި ކައިރީގައި އޮތް އެރަށުގެ އެއްބައިކަމަށްވާ ކެޑެވާހެރަ އާއި ކުޑަ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލާ އިތުރު ވޯޓާ ވިލާތައް އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިސްމެހެލާ ހެރައިގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދާއިރު މިވަގުތު އެތަނުގައި ކުރިއަށްދަނީ ލޭންޑް ރޫމްގެ ސިވިލް މަސައްކަތާއި ވޯޓާރ ބަންގްލޯގެ ބުޑުތައް ޖެހުމާއި، ހާބާ އަދި އެރައިވަލް ޖެޓީއާއި ބާ އަދި ރެސްޓޯރެންޓުގެ އިތުރުން ރިސެޕްޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އިސްމެހެލާ ހެރާ ރިސޯޓު ހުޅުވުމުން 600 އާއި 700އާއި ދެމެދުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދިވެހިންނަށެވެ.

“މި ރިސޯޓް ހުޅުވޭއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 600 އާއި 700 އާއި ދެމެދުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތް ހުޅުވިގެންދާނެ. އޭގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ ފުރުސަތްދެވޭނީ ދިވެހިންނަށް. މިހާރުވެސް މި ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގިނައިން އުޅެނީ ދިވެހިން. އަދި ސައުތް ޕާމް ކުންފުނީގައިވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މުޅިންވެސް ދިވެހިން” މޫސާ ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އައްޑޫގެ އިގްތިޞާދަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވަޢުދެވެ. މި ރިސޯޓު ނިމިގެންދާއިރު ހުޅުމީދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރަށް އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އިސްމެހެލާ ހެރާގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރަނީ ސައުތު ޕާމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް.އެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކާޑުގެ އަގުތައް ކުޑަކޮށްފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. ކާޑުގެ އަގު ...

މާރޗްމަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއް ރޭޓަކަށް ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަކުރާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުންދާ ރޭޓުތައް އެއްވަރުކޮށް މާޗު މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ...

ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓަރީއެއް ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ޤާއިމް ކުރަނީ

ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހަދާ ހަދާ ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސޮނޭވާ ރިސޯޓުން ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ...

ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރު ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ބަދަލު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އަލީ ވަހީދު، މިނިސްޓަރ ...

އިފުރު އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯޓް ވިއްކާލަނީ

ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޮމްޕެނީއިން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އިފުރު އެއާޕޯޓާއެކު އެރަށުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އިފުރު ރިސޯޓު 65 މިލިއަން ...

މަމެން” ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ދިރާގު ސ. އޮޕަރޭޝަނުން ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑޭޓާ، ވޮއިސް އަދި އެސްއެމްއެސް އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅޭގޮތަށް އުފެއްދި މޯބައިލް ޕުރީޕެއިޑް ޕްލޭން “މަމެން” ...