• Categories
  • Archives

ޝަރަފުއްދީންސްކޫލްޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނުމެޗުން އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމް ބަލިވެއްޖެ

މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމް ކުޅުނު ދެވަނަމެޗުން ބަލިވެއްޖެވެ.

މިމަހުގެ 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު  ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޓީމު ބަލިވީ 2-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމް ހިމެނޭ ގުރޫޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއްޓީމުކަމުގައި ބެލެވޭ ޝަރަފުއްދީންސްކޫލްގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މިމެޗުގެ ކުޅުން ފެށުމާއެކު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑުޖަހާ މެޗްގެ ލީޑެއް ހޯދާފަ އެވެ.

މެޗްގެ 5 ވަނަ މިނިޓްގައި ޝަރަފުއްދީންސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރި މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހިމް މާހިލްއެވެ.

މިމެޗްގައި އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި ލަނޑު 29 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ސަހާފްއެވެ. މިލަނޑަކީ ޝަރަފުއްދީންޓީމުގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާގެ ބޭރުން ސަހާފް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ޝަރަފުއްދީންގެ ކީޕަރު އަތުގައި ޖެހިފައި ގޯލްތެރެއަށް ވަދެގެން ކާމިޔާބުކުރެވުނު ލަނޑެކެވެ.

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައި އޮވެގެންނެވެ.

ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުންވެސް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ފަށާފައިވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ވަރަށްބޮޑުތަން ރަގަޅުކޮށްގެންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން މެޗްގެ 36 ވަނަ މިނިޓްގައި އެޓީމުންވަނީ 2 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 2-1 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު  އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހިމް އާލަމް ނަސީމެވެ.  އަދި  މެޗްގެ 48 ވަނަ މިނިޓްގައި ޝަރަފުއްދީންޓީމުން އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާގެ ފަރަޤު ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.   މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އަހުމަދު މައިސަން ޝަނީޒްއެވެ.

2 ލަނޑުގެ ލީޑެއް ޝަރަފުއްދީންޓީމުން ހޯދުމުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމަށް އަތޮޅު މަދަރުސާޓީމުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކތުގެ ތެރެއިން އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު 55 ވަނަ މިނިޓްގައި  ލިބުނު ހިލޭޖެހުމަކު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީވެސް އެޓީމުގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ސަހާފެވެ.

މިމެޗް ނިމިގެންދިޔައީ  އަތޮޅުމަދަރުސާ ޓީމުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކުރަމުން ދިޔަ ބުރަ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެ 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުން އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމް ބަލިވެގެންނެވެ.

“މެދުތެރެއާއި  ޑިފެންސް އެހާ އޮގަނައިޒްއެއް ނޫން. އެކަމަކު މި ނަތީޖާއަށްވުރެ ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމަށް މިމެޗްގައި ހޯދެންޖެހޭ ، ކުރިއަށްހުރި މެޗްތަކުން  ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ ، އުއްމީދުކުރަން ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދޭކަހަލަ ގޮތަކަށްޓީމް އެކުލަވާލެވިގެން ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދޭނެކަމަށް ” މިމެޗް ބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުޓްބޯޅަދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން އަންނަ މީދޫ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް ހޯދައިފި

ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (އެފްއާރުސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނަމުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް ...

ގޮއިދޫ ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އެސްކޫލަށް ވޮލީ ތަށި ހޯދައިދީފި

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެންބައިގެ ޗެންޕިއަންކަން ގޮއިދޫ ސްކޫލް ހޯދައިފިއެވެ. ...

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓިމާއި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމް

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ...

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފޭދޫ ބަލިކޮށް އައްޑުއަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫޓީމް ހޯދައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އައްޑޫސިޓީގެ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގެ 90 މިނިޓްގެ ކުޅުން ހަމަވިއިރު  އެއްލަނޑު ...

އިމްރާން ކުޅުން ހުއްޓާލާމެޗްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ސްޕެއިންގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ...

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޒޯން 8  ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދޫނޑިގަލޯނާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު ...