• Categories
  • Archives

ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ  ކުޅުންތެރީންނާއި އޮފިޝަލުން އަދި ކުޅިބަލަން ގޮސްތިބި ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު އިއްޔެގެ މެޗްގައި ރެފްރީކަންކުރި އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ  ނިންމުންތަކާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަނޑު ރެފްރީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އަށް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން އިއްޔެމެޗަށް ފަހު ނަންހާމަކުރަން ނޭދޭ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އިއްޔެގެ މެޗްގައި ރެފްރީ ވަނީ އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމު މުބާރާތުން ކަޓުވާލުމަށްޓަކައި އެޓީމާ ދެކޮޅަށް  ވަރަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް  ނިންމާފައި ކަމަށެވެ.

“އަހަރެން އިއްޔެގެ މެޗް ބަލަންގޮސް ދަނޑުގައި ހުރިއިރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑު ނިންމުންތަކެއް ރެފްރީ ނިންމަމުން ދިޔަތަން. އެނިންމުންތަކަކީ މެޗް ފެށުމުގެ ކުރީން ރާވާފައިވާ ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ނިންމަމުން ގޮސްފައިވާ ނިންމުންތަކެއްކަން ޔަގީންވޭ” ނަން ހާމަކުރަން ނޭދޭ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކުން އިއްޔެގެ މެޗަށްފަހު ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އިއްޔެގެ މެޗްގެ ރެފްރީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދުއަށް ފާޑު ކިޔަމުން ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ފޭދޫ މީހަކު ބުނީ އެރެފްރީއަށް އެނގޭނީ ބޭސްބޯލްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެރެފްރީއަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކުން ހީވާކަށެވެ.

މި މެޗުގައި ރެފްރީގެ ފަރާތުން ގޯސް ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަތޮޅުމަދަރުސާއަށް އަށް ލިބެން ޖެހޭ ޕެނެލްޓީއެއްވެސް ރެފްރީ ކަނޑައެޅިގެން ނުދީ ދޫކޮށްލާފައިވާމަށް  އިއްޔެގެ މެޗް ބަލަންގޮސް އިން ފޭދޫ މީހާ ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

” އިއްޔެގެމެޗްގެ ފަހުހާފްގައި އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކު އިރުޝާދިއްޔާގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކު  ގޯލްއޭރިޔާގެ ތެރެއިން ގަސްތުގައި އަތުންޖަހާ ދިފާއުކުރިވަގުތު ރެފްރީ ކައިރީގައިހުރި ، އެކަމަކު ރެފްރީ ވަނީ ޕްލޭއޮން ދައްކަވާފައި . އެކަމާ ގުޅިގެން އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންނާއި އޮލިޝަލުން އަދި ކުޅިބަލަންގޮސްތިބި އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ރެފްރީ ޕެނަލްޓީ ނުދީ ޕްލޭއޮން ދެއްކުމުން ވަރަށްބޮޑަށް މައްސަލަޖެއްސި ، ރެފްރީ އެކަމާ އަޅާވެސް ނުލާ ކުޅުންކުރިއަށް ގެންދެވީ . މީގެ އިތުރަށްވެސް  ރެފްރީ އިއްޔެގެ މެޗްގައި އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމާއި ދެކޮޅަށް ވަރަށްބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމަމުން ގޮސްފައިވޭ ، މިގޮތުން އަތޮޅުމަދަރުސާއަށް އިރުޝާދިއްޔާގެ  ޕެނަލްޓީއޭރިޔާގެ ބޭރުން ލިބުނު ހިލޭޖެހުމެއްގައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ އިރުޝާދިއްޔާގެ ގޯލްކީޕަރު ދިފާއުކޮށްފައި ފޮނުވާލި ވަގުތު އަތޮޅު މަދަރުސާޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބި އިރުޝާދިއްޔާގެ ގޯލްތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލުމުންވެސް އޮފްސައިޑްކަމަށްދައްކާ އެއީ ގޯލެއްނޫންކަމަށްވަނީ ނިންމާފައި . އެއީވެސް އޮފްސައިޑް ބޯޅައެއްނޫން ” އިއްޔެގެ މެޗް ބަލަން ގޮސްހުރި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިއްޔެ މެޗު 0-0 ން އެއްވަރުމުން އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމް މުބާރާތުން ކަޓާ އިރުޝާދިއްޔާސްކޫލްވަނީ ފައިނަލަށް ހޮވިފައެވެ. އިރުޝާދިއްޔާ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ 8 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. އިރުޝާދިއްޔާއާއި ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ 9 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއެވެ.  ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމަށް ކުޅުނު މެޗްތަކުގައި އަތޮޅުމަދަރުސާ ކަޓުވާލުމަށްޓަކައި ޝަރފުއްދީން ސްކޫލުންވަނީ އިރުޝާދިއްޔާއަށް މެޗް ދޫކޮށްލާފައެވެ. އެމެޗް 7 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އިރުޝާދިއްޔާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މުއާޒް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ،  ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މުއާޒް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ...

ސަބްއޯޝަނިކުން ރެޑްއެންޓްސް ތަފާތުބޮޑުކޮށް ބަލިކޮށްފި

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކެނެރީފް ރިސޯޓުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ސަބްއޯޝަނިކުން  ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ކްލަބް ރެޑްއެންޓްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ...

ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުން އިޞްލާޙުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވެގެން ނޫނީ، މިޤައުމުގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ- ރައީސް ސޯލިހު

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހްކުރާނެކަމުގެ ސިގްނަލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ދެއްވައިފިއެވެ. މިފަދަ ސިގްނަލެއް ރައީސް ސާލިހް ...

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން ...

މައްސަލައަކީ މަސީހެއްނޫން – ބަޔަކު އެއުޅެނީ ވެރިކަމާ ތޮޅެން.، – ޕީޕީއެމް މެންބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހަލަބޮލިކޮށް ...

މުލަ ރޯދަަ ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމުގައި ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމިކް ...