• Categories
  • Archives

ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ  ކުޅުންތެރީންނާއި އޮފިޝަލުން އަދި ކުޅިބަލަން ގޮސްތިބި ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު އިއްޔެގެ މެޗްގައި ރެފްރީކަންކުރި އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ  ނިންމުންތަކާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަނޑު ރެފްރީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އަށް އަމާޒުކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން އިއްޔެމެޗަށް ފަހު ނަންހާމަކުރަން ނޭދޭ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އިއްޔެގެ މެޗްގައި ރެފްރީ ވަނީ އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމު މުބާރާތުން ކަޓުވާލުމަށްޓަކައި އެޓީމާ ދެކޮޅަށް  ވަރަށް ގިނަ ނިންމުންތަކެއް  ނިންމާފައި ކަމަށެވެ.

“އަހަރެން އިއްޔެގެ މެޗް ބަލަންގޮސް ދަނޑުގައި ހުރިއިރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑު ނިންމުންތަކެއް ރެފްރީ ނިންމަމުން ދިޔަތަން. އެނިންމުންތަކަކީ މެޗް ފެށުމުގެ ކުރީން ރާވާފައިވާ ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ނިންމަމުން ގޮސްފައިވާ ނިންމުންތަކެއްކަން ޔަގީންވޭ” ނަން ހާމަކުރަން ނޭދޭ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކުން އިއްޔެގެ މެޗަށްފަހު ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އިއްޔެގެ މެޗްގެ ރެފްރީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދުއަށް ފާޑު ކިޔަމުން ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ފޭދޫ މީހަކު ބުނީ އެރެފްރީއަށް އެނގޭނީ ބޭސްބޯލްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެރެފްރީއަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކުން ހީވާކަށެވެ.

މި މެޗުގައި ރެފްރީގެ ފަރާތުން ގޯސް ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަތޮޅުމަދަރުސާއަށް އަށް ލިބެން ޖެހޭ ޕެނެލްޓީއެއްވެސް ރެފްރީ ކަނޑައެޅިގެން ނުދީ ދޫކޮށްލާފައިވާމަށް  އިއްޔެގެ މެޗް ބަލަންގޮސް އިން ފޭދޫ މީހާ ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

” އިއްޔެގެމެޗްގެ ފަހުހާފްގައި އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކު އިރުޝާދިއްޔާގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކު  ގޯލްއޭރިޔާގެ ތެރެއިން ގަސްތުގައި އަތުންޖަހާ ދިފާއުކުރިވަގުތު ރެފްރީ ކައިރީގައިހުރި ، އެކަމަކު ރެފްރީ ވަނީ ޕްލޭއޮން ދައްކަވާފައި . އެކަމާ ގުޅިގެން އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންނާއި އޮލިޝަލުން އަދި ކުޅިބަލަންގޮސްތިބި އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ރެފްރީ ޕެނަލްޓީ ނުދީ ޕްލޭއޮން ދެއްކުމުން ވަރަށްބޮޑަށް މައްސަލަޖެއްސި ، ރެފްރީ އެކަމާ އަޅާވެސް ނުލާ ކުޅުންކުރިއަށް ގެންދެވީ . މީގެ އިތުރަށްވެސް  ރެފްރީ އިއްޔެގެ މެޗްގައި އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމާއި ދެކޮޅަށް ވަރަށްބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމަމުން ގޮސްފައިވޭ ، މިގޮތުން އަތޮޅުމަދަރުސާއަށް އިރުޝާދިއްޔާގެ  ޕެނަލްޓީއޭރިޔާގެ ބޭރުން ލިބުނު ހިލޭޖެހުމެއްގައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ އިރުޝާދިއްޔާގެ ގޯލްކީޕަރު ދިފާއުކޮށްފައި ފޮނުވާލި ވަގުތު އަތޮޅު މަދަރުސާޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބި އިރުޝާދިއްޔާގެ ގޯލްތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލުމުންވެސް އޮފްސައިޑްކަމަށްދައްކާ އެއީ ގޯލެއްނޫންކަމަށްވަނީ ނިންމާފައި . އެއީވެސް އޮފްސައިޑް ބޯޅައެއްނޫން ” އިއްޔެގެ މެޗް ބަލަން ގޮސްހުރި ފުޓްބޯޅަ ކޯޗަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިއްޔެ މެޗު 0-0 ން އެއްވަރުމުން އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމް މުބާރާތުން ކަޓާ އިރުޝާދިއްޔާސްކޫލްވަނީ ފައިނަލަށް ހޮވިފައެވެ. އިރުޝާދިއްޔާ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ 8 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. އިރުޝާދިއްޔާއާއި ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ 9 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއެވެ.  ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމަށް ކުޅުނު މެޗްތަކުގައި އަތޮޅުމަދަރުސާ ކަޓުވާލުމަށްޓަކައި ޝަރފުއްދީން ސްކޫލުންވަނީ އިރުޝާދިއްޔާއަށް މެޗް ދޫކޮށްލާފައެވެ. އެމެޗް 7 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އިރުޝާދިއްޔާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

12 ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހުސަވެފައިވަކަމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރަ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ...

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުހެޔޮކޮށް، ދެ ދުވަސްތެރޭ އަގުތައް އިޢުލާންކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮކޮށް، ކުރިއަށްއޮތް ...

ތަފާތުވާނެ- ތަފާތު ދައްކާނެ- ތަފާތު ފެންނާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މީދޫ ދާއިރާ ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިންޓީމުގެ ފަރާތުން ...

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދުން ގެންލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައިވައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

ކޮންކްރީޓް އެޅުމަކީ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ ހުރަހެއް – ނަޝީދު

މުޅި މާލެ ފުރާ ކޮންކްރީޓު އެޅުމަކީ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ...

ހުޅުދޫ ބަހާއުއްދީންމަގާއި މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެ މަގުތައް އަޑިގުޑަންވެފައިވާތީ އެމައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެންނެވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ...