• Categories
  • Archives

ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ތާރީޚް ބަދަލުކޮށްލައިފި

ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާއަތުން މީގެ ކުރީން ބަލިވެފައިނުވާ ލިވަޕޫލް ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާއަތުން ބަލިވެއްޖެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލްއާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި  އެއްވެސް މެޗަކުން މީގެ ކުރިން ބަލިވެފައިނުވާ ލިވަޕޫލް ރޭ ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ބަލިވެފައިވަނީ 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގައި ދެޓީމުންވެސް  އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ފޮނުވަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މި މެޗުގައި  ބާސެލޯނާއަށް ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ކުރިން ލިވަޕޫލްއަށް ކުޅުނު ސުއަރޭޒްއެވެ. ސުއަރޭޒް މި ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ ޖޯޑީ އަލްބާ ލިވަޕޫލްގެ ގޯލް ކުރިމައްޗަށް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ލީޑަކާއެކު ބާސެލޯނާ ކުރީގައިއޮވެ ނިމުނުނަމަވެސް ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރީންވެސް ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންސަށް ބާރުބޮޑުކުރަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުންފަށައިގެންވެސް ލިވަޕޫލްވަނީ ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ގިނަ ހަމަލާތަކެއްވެސް އުފައްދާފައެވެ.  މިގޮތުން މިލްނާއާއި މާނޭއަށް  ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ލިވަޕޫލަށް ނުކުރެވި ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރީންނާއި ކޯޗް އަދި ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސް ވެގެންދިޔައީ މެޗްގެ 75 ވަނަ މިނެޓުގައި މެސީ ބާސެލޯނާއަށް ދެވަނަ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުންނެވެ.

މެސީ މި ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ ސުއަރޭޒް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލުގެ މަތީ ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ބައުންސްވެގެން ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައިވަގުތު ގޯލްތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް އެއްކޮށްހެން ޑޮމިނޭޓްކޮށް ކުޅެމުންދިޔަ ލިވަޕޫލްގެ ގޯލަށް ބާސެލޯނާގެ 3 ވަނަ ގޯލް ވައްދާލީ ބާސެލޯއަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން މެސީ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލުތެރެއަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ. މިއީ މެސީ ބާސެލޯނާއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން 600 ވަނަ ގޯލެވެ. އަދި މިއީ އިނގިރޭސި ޓީމްތަކާއި ދެކޮޅަށް މެސީ ކުޅުނު 33 މެޗުގައި އޭނާ ޖެހި  26 ވަނަ ގޯލެވެ.

3 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ލީޑެއް ބާސެލޯނާ ހޯދިކަމުގައިވިޔަސް  ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރީންނަށް މިމެޗްގައި ގޯލް ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. މިގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ކަޓުވާލުމަށްފަހު ފިރްމީނޯ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުތެރެއަށް ވަނަނުދީ ދިފާއުކޮށްފައިވަނީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރީންނެވެ.   އަދި ލިވަޕޫލްގެ ސަލާހް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލްތެރެއަށް ނުވަނީ ބާސެލޯނާގެ  ގޯލު ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް ބޯޅައައުމުންނެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗް ކްލޮޕް ބުނީ މި މެޗަކީ މިދިޔަ ސީޒަން އަދި މި ސީޒަނުގެ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައިވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފަރާތުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ފެނިގެން ދިޔަ މެޗު ކަމަށެވެ. މިމެޗުގައި ލިވަޕޫލުން ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުގައި ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވެފައިވާކަމަށް ކްލޮޕްވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ދެޓީމް ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލުގުގެ މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޭ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރާއްޖެ ގަޑިން ރޭގަނޑު 12:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ނޭމާއަށް ފުރިހަމަ ފޯމުގައި ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ފްރާންސް ލީގުގައި މާސޭއާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ...

ބޯންމައުތު އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުން ބޯންމައުތު އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ރޭ ބޯންމައުތުއާ ...

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގު: ސިޓީ ކުޅުނުމެޗް އެއްވަރުވިއިރު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެދެޓީމް މޮޅުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާއި   ވުލްވްސް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެފައިވާއިރު އާސެނަލްއާއި ...

ސުވަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާއިން އެލްކްލެސިކޯމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަނިޔާވެފައިވާ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާއިނުލާ ކުޅުނު އެލްކްލެސިކޯ މެޗްގައި ބާސެލޯނާއިން ރެއާލްމެޑްރިޑް 5 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފިއެވެ. ...

މޮރީނިއޯ އާއި ޕޮގްބާއާއި ދެމީހުންކުރެން ޔުނައިޓެޑްގައި ދެމިހުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެކަކަށް ؟

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗް މޮރީނިއޯއާއި މިޑްފިލްޑަރ ޕޯގްބާއާއި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން  ޓީމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެކަކަށްކަމުގައި އިގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ...

މީޑިއާނެޓްގެ އާ ސެޓްޓޮޕް ބޮކްސްއާއެކު ވަރލްޑް ކަޕުގެ 10 މެޗު ޔޫއެޗްޑީ ކޮލިޓީގައި

އާ ޗެނަލްތަކާއި ވަރލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތައް ދައްކާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމާއެކު މީޑިއާނެޓުގެ އަލްޓްރާ އެޗްޑީ ސެޓަޕް ބޮކްސް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ...