• Categories
 • Archives

ހުޅުމީދޫ ހިމެނޭގޮތައް ދިހަ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓުތައް ފޮނުވައިފި

ހުޅުމީދޫ ހިމެނޭ ގޮތައް ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގެ  ކަރަންޓުގެ ޚާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 10 ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ، ކަރަންޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާއި، ރަށްރަށުގައި ދެވޭ ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 10 ރަށަކަށް ފޮނުވަން އައު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އުޅަނދުތަކަށް ލޯޑުކޮށް މިއަދު ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ފޮނުވާ ދިހަ ރަށް:

 • 600 ކިލޯވޮޓް – ހއ.އިހަވަންދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ރ.އިނގުރައިދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ބ.ކެންދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ޅ.ކުރެންދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ތ.ހިރިލަންދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ގއ.މާމެންދޫ
 • 600 ކިލޯވޮޓް – ގއ.ގެމަނަފުށި
 • 350 ކިލޯވޮޓް – ގދ.ވާދޫ
 • 600 ކިލޯވޮޓް – ގދ.މަޑަވެލި
 • 800 ކިލޯވޮޓް – ސ.ހުޅުމީދޫ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިބިޓެޑުން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ރައްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު އެއްކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒު ކަމަށާއި، އެކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ހާސިލްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ އިން ރަށްތަކަކަށް އައު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ފޮނުވިއިރު، މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުވެސް 30 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އައު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ފޮނުވައިފައެވެ.

 

 • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފަސް ވެންޓިލޭޓަރާއި 10،000 ޓެސްޓް ކިޓް ވެލާ ރިސޯޓުން ހަދިޔާ ކުރަނީ

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑު ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ...

ދެބެއިން ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފި

މީދޫގެ ދެފަރާތަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންގެ ސީލައިސަން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ...

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ޖުނައިދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރެލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކެނެރީވިލާ މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ...

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގ މެޗްތައް ކުޅުރުކޮށް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށް އަންނަމަހު ލީގު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުމެޗްތައް ކުރުކޮށްކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ޕްރިމިއާލީގުގެ މެޗްތައް އަންނަމަހު ފަށަން ކުލަބްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އަންނައިރު ލީގު އަވަހަށް ...

އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާއިން ހުޅުދޫ މީދޫ ވަކިކޮށް ހުޅުދޫ މީދޫއަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު ކަމަށް ހެދުމުން އެދެރަށަށް ފައިދާ ބޮޑު

އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާއިން ހުޅުދޫ މީދޫ ވަކިކޮށް ހުޅުދޫ މީދޫއަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު ކަމަށް ހެދުމުން ފައިދާ ބޮޑު ...

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހްމަދު ނުއުމާން އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސ. ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަހްމަދު ނުއުމާން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އަހްމަދު ...