• Categories
 • Archives

ހުޅުމީދޫ ހިމެނޭގޮތައް ދިހަ ރަށެއްގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓުތައް ފޮނުވައިފި

ހުޅުމީދޫ ހިމެނޭ ގޮތައް ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގެ  ކަރަންޓުގެ ޚާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް 10 ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ، ކަރަންޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާއި، ރަށްރަށުގައި ދެވޭ ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 10 ރަށަކަށް ފޮނުވަން އައު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް އުޅަނދުތަކަށް ލޯޑުކޮށް މިއަދު ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ފޮނުވާ ދިހަ ރަށް:

 • 600 ކިލޯވޮޓް – ހއ.އިހަވަންދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ރ.އިނގުރައިދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ބ.ކެންދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ޅ.ކުރެންދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ތ.ހިރިލަންދޫ
 • 400 ކިލޯވޮޓް – ގއ.މާމެންދޫ
 • 600 ކިލޯވޮޓް – ގއ.ގެމަނަފުށި
 • 350 ކިލޯވޮޓް – ގދ.ވާދޫ
 • 600 ކިލޯވޮޓް – ގދ.މަޑަވެލި
 • 800 ކިލޯވޮޓް – ސ.ހުޅުމީދޫ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިބިޓެޑުން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ރައްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު އެއްކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒު ކަމަށާއި، އެކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ހާސިލްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ އިން ރަށްތަކަކަށް އައު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް ފޮނުވިއިރު، މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުވެސް 30 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އައު ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް ފޮނުވައިފައެވެ.

 

 • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކަރަންޓްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި އެއްވަރަކަށް- މެމްބަރު ނިހާދު

ކަރަންޓްގެ އަގު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ހުންނަނީ މާލެއެކޭ އެއްވަރަށްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ...

ޖުމްލަ 36 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާއިއެކު ވޯޓު ...

ހުތުބާ: އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކުރުމާއި އަނިޔާވެރި ގާޒީންނަށް ހުރި ނުރައްކާގެ ވާހަކަ!

ދައުވާ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަކީ އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އިއްޔެގެ ހުކުރު ...

ގަމާއި ސައުތު އެފްރިކާ ދަތުރުތައް – އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމާއި ސައުތު އެފްރިކާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ...

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2 ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 6 ވަނަ ރައީސަކަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޑް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވިކަން ...

ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ހުޅުމީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.  ނާއިބް ރައީސް ހުޅުމީދޫއަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ...