• Categories
  • Archives

ކަންކަން ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށް ހީކުރެވިދާނެ- މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

ތަރައްގީގެ ސްޕީޑާމެދު ރަށްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ މިންވަރު ބޮޑުތަން މަތިވިޔަސް މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށްފައި އޮތުމުން ހުރިހާކަމެއް ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްވެދާނެކަމަށް ހީކުރެވުމަކީ ވެދާނެކަމެއްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބާރަށުދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސަންގުޓީވީގެ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށް އެފުއްމިފުށަށް ޖަހާފައިވާކަމުގެ މިސާލަކީ މީގެ ކުރީން ޝަރީއަތެއް ކުރިއަށް ހަމައެއް ލަމައެއް ނޯންނަކަން ، އަދި ކޯޓްތަކަށްވަދެ ބޭނުން ގޮތެއް ހަދަމުންދިޔަކަމަށާ ފަޑިޔާރުން ނެރެން ކޯޓުގެތަކުގެ ފުރާޅުން ޓިނުނައިގެން ދަމާ ހަލާ ގެންގޮސް އުސޫލެއް އަދި ގޮތެއް ފޮތެއްނެތި ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހަމަޔާ އުސޫލުގެ ތެރެއިންކަންކަން އިންތިޒާމްކުރެވި ކަންކަން ގެންދިޔައީމާ އެކަމަށް ހޭދަވާވަގުތަކީ ކަންކަން ލަސްވުންކަން ގަބޫލް ނުކުރައްވާކަމަށްވެސް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 8 މަސް ދުވަހުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި މިވެރިކަމުގެ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ހިގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިހާރު މާބޮޑުތަނުންވެސް ރަގަޅުކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 19 ވަނަ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދޮޅުމަސްދުވަހަކީ ދިގުމުއްދަތެއްނޫންކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގައި މަޖިލިހުން މަސައްކަތް ކުރެވުނު މިންވަރަކީ ދިވެހި ރަށްޔިތުން އުފާކުރުން ހައްގު މިންވަރެއްކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑާ މެދު ރަށްޔިތުން އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ ކަންކަން އިސްލާހުނުކޮށް ޖަޒީރާވަންތަ ދިރިއުޅުމެއް ރަށްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މީދޫގެ އިސްރަށްވެހީން ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގެ އިސްރަށްވެހީން ކެނެރީފް ރިސޯޓަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯ ...

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައްކުރިން – ހުކުމެއްގައި ހުންނަންޖެހުނީ ގާނޫނާ ޚިލާފްވުމުން : ޒީއަތު

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރެއްވިކަމަށާ އަދި ޖަލުހުކުމެއްގައި ހުންނަވަންޖެހުނީ އެހެންވެގެންކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބދުﷲ ޒީއަތު ...

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: މިފްކޯ

މިފްކޯގެ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިކަމާ ...

ފްލެޓް އެޅުމަށްޓަކައި ރަސްފަންނުގައި ހުރި ޖިމް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ރަސްފަންނާ ދިމާލުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓްތައް އެޅުމަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އައުޓްޑޯ ޖިމް އެހެން ...

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފިއެވެ. އުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދު ފުއްދަންވީގޮތެއް ޕީޕީއެމްއަކަށް ނޭގޭނެ: ރޮޒޭނާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދަންވީ ގޮތް ޕީޕީއެމްއަށް ނޭގޭނެކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ...