• Categories
  • Archives

ކަންކަން ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްކަމަށް ހީކުރެވިދާނެ- މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

ތަރައްގީގެ ސްޕީޑާމެދު ރަށްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ މިންވަރު ބޮޑުތަން މަތިވިޔަސް މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށްފައި އޮތުމުން ހުރިހާކަމެއް ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް ލަސްވެދާނެކަމަށް ހީކުރެވުމަކީ ވެދާނެކަމެއްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބާރަށުދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސަންގުޓީވީގެ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މުޅި ރާއްޖެ ގަޑުބަޑުކޮށް އެފުއްމިފުށަށް ޖަހާފައިވާކަމުގެ މިސާލަކީ މީގެ ކުރީން ޝަރީއަތެއް ކުރިއަށް ހަމައެއް ލަމައެއް ނޯންނަކަން ، އަދި ކޯޓްތަކަށްވަދެ ބޭނުން ގޮތެއް ހަދަމުންދިޔަކަމަށާ ފަޑިޔާރުން ނެރެން ކޯޓުގެތަކުގެ ފުރާޅުން ޓިނުނައިގެން ދަމާ ހަލާ ގެންގޮސް އުސޫލެއް އަދި ގޮތެއް ފޮތެއްނެތި ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހަމަޔާ އުސޫލުގެ ތެރެއިންކަންކަން އިންތިޒާމްކުރެވި ކަންކަން ގެންދިޔައީމާ އެކަމަށް ހޭދަވާވަގުތަކީ ކަންކަން ލަސްވުންކަން ގަބޫލް ނުކުރައްވާކަމަށްވެސް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 8 މަސް ދުވަހުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި މިވެރިކަމުގެ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ހިގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިހާރު މާބޮޑުތަނުންވެސް ރަގަޅުކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 19 ވަނަ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދޮޅުމަސްދުވަހަކީ ދިގުމުއްދަތެއްނޫންކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގައި މަޖިލިހުން މަސައްކަތް ކުރެވުނު މިންވަރަކީ ދިވެހި ރަށްޔިތުން އުފާކުރުން ހައްގު މިންވަރެއްކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑާ މެދު ރަށްޔިތުން އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ ކަންކަން އިސްލާހުނުކޮށް ޖަޒީރާވަންތަ ދިރިއުޅުމެއް ރަށްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މީދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ކަޅިބިތްފަރާތު ގޮޑު ދޮށް ގިރަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއް ، ...

ކޮވިޑް19 – ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރީލް 1 ގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އޭފްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހުންގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ...

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ- ނިހާނ

ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުންޏެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ހުއްޓުމަށް މުޅިން އާ ބާބެއް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ...

ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްދޭނަން- މިނިސްޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރިއަށްއޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ...

ދިރާގުޓީވީން ޒޫމޫ އެޗްޑީ ޗެނަލް ދައްކަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ “ޒޫމޫ   އެޗްޑީ ” ޗެނަލް ދިރާގު ޓީވީން ދޫކުރަންފަށައިފިއެވެ. އުމުރުން ތިން އަހަރާ ...

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރަށް

ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭ ...