• Categories
  • Archives

ކަރަންޓްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި އެއްވަރަކަށް- މެމްބަރު ނިހާދު

ކަރަންޓްގެ އަގު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ހުންނަނީ މާލެއެކޭ އެއްވަރަށްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ސަންގުޓީވީގެ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިގޮތައް  މާލެއެކޭ އެއްއަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި ކަރަންޓްގެ އަގު މިހާރު ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ސަބްސިޓީއެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ އަގުހެޔޮކޮށް ތެލުން ލިބޭ ޑިއުސްކައުންޓްވެސް މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށެވެ. މީގެ ކުރީން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓް ޔުނިޓެއްގެ އަގު-/7 ރުފިޔާއަށް ހުރިކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކަރަންޓްގެ އަގު ހުންނާނީ މާލެއާއި އެއްއަގެއްގައިކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނިހާދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށާ މިގޮތުން އައްޑޫގެ އިންޖީނުގޭގައި އާޖަނަރޭޓަރު ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓާ މުޅި ނެޓްވޯކް އެއްކޮށް ބަދަލުކުން ހިމެނޭކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން މިކަންކަމަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓްކޮށް އެމަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށްވެސް މެމްބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅުން ވެސް ހުށަހެޅި – ޑރ.ޝަހީމް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ...

12 ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހުސަވެފައިވަކަމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރަ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ...

ޗައިނާގައި ބޭއްވި ލަވަކިޔުމުގެ މުބާރާތުން 2ވަނަ ސައިނާއަށް ލިބިއްޖެ

ޗައިނާގައި ބޭއްވި “ސިލްކް ރޯޑް، ޔަންގް ޑްރީމްސް” ޕްރޮގްރާމްގެ ލަވަ ކިޔުމާއި މިއުޒިކްގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ...

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޓެބްލެޓުތައް ބޭނުން ކުރަން ފަށާނަން، މިއީ ދުނިޔޭގައި މިކަން ކުރާ ފުރަތަމަ ގައުމު – ރައީސް ޔާމީން

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވައިފައި ކުރެވި، ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޓެބްލެޓުތައް ބޭނުން ކުރަން ...

އައްޑޫ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ޢާއިޝަތު ލީޝް ހަމީދު ހޯދައިފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވެވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރު، ...

ދިރާސީ އައު އަހަރާއެކު 25 ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ސްކޫލުތަކުން ހެނދުނުގެ ނަސްތާ ލިބޭނެ

ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފެށުމުގެ ޕައިލެޓު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށޭއިރު 25 ސްކޫލްގައި މި ...