• Categories
  • Archives

އައްޑުއަތޮޅުގަމުގައި ހިންގަމުންއަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް ނ.މާފަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް ނ. މާފަރުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް، ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާ އޭޝިއާ އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އޭއޭއޭ ގެ ސީއީއޯ ކެޕްޓަން ސޫރަންޖަން ޑިސިލްވާ ރާއްޖެ ނޫހެއްކަމުގައިވާ “މިހާރު” އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން  ވިދާޅުވީ މާފަރުގައި ފްލައިން ސްކޫލް ހުޅުވުމަށްޓަކައި މިހާރު އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާފަރުގައި ފްލައިން ސްކޫލް ފަށާނީ ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކާ ކަމަށެވެ.  އެގޮތުން އެތަނުގައި ދަރިވަރުން ތިބޭނެ ކޮޓަރިތަކެއް ވެސް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް އަންނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު މާފަރަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އޭއައިއޭ) އިން ކުލި ބޮޑުކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން  މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ފްލައިންސްކޫލް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ  ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާފަރުގައި އަންނަ އަހަރު ފްލައިން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ އިތުރުން އޭވިއޭޝަން އިންޖިނިއަރިން ސްކޫލެއް ވެސް ހިންގަން ނިންމާފައިވާކަމަށާ  އެހެންނަމަވެސް  އޭވިއޭޝަން އިންޖިނިއަރިން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭ ވަރު ވާނީ ފްލައިން ސްކޫލް ހިނގައިގަތުމުން، އެއަށް ވުރެ ފަހުންކަމަށްވެސް އޭއޭއޭ ގެ ސީއީއޯ ކެޕްޓަން ސޫރަންޖަން ޑިސިލްވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޝިއާ އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް (އޭއޭއޭ)  އާއި އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ. ގަމުން ފްލައިން ސްކޫލް ބަދަލުކުރަނީ ކުލި ބޮޑުކަމުން ކަމަށް އޭޝިއާ އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް އިން ބުނި ފަހުން ގަން އެއާޕޯޓް ހިންގަމުންދާ ކުންފުނި އޭއައިއޭ އިން ބުނެފައިވަނީ ފްލައިން ސްކޫލުން އެކުންފުންޏަށް އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް މާބޮޑު ފައިދާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއރޕޯޓް ހިންގާ ކުންފުނި އޭއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން ވިދާޅުވީ، ފްލައިން ސްކޫލް ގަމުގައި ހިންގަން ދީފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 10 އަހަރު ދުވަހަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން ނޫޅޭ ކަމަށް އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލުން ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އަތުން 45000 ޑޮލަރު ނަގާކަމަށާ  މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް ފުލްޓައިމް 150 ކުދިން އެ ސްކޫލުގައި އުޅުނު ކަމަށް އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން ވިދާޅުވިއެވެ. އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން ވިދާޅުވީ  މިހާތަނަށް 354 ކުދިން ގަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޯސް ނިންމާފައިވާއިރު އެކުދީންގެ  ކިޔެވުމުގެ ފީން މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރު ފްލައިން ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާނެކަމަށެވެ.

“މިހާ ހިސާބަށް ގާތްގަނޑަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ. އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް 2012 އިން 2018 އަށް ލިބުނީ 38،000 ޑޮލަރު. ބައެއް ބިން ކުއްޔަށް ދީގެން 4 ލައްކަ ޑޮލަރު. އެހެންވީމަ ފްލައިން ސްކޫލުން އަތޮޅަށް ވަންނަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ވަންނަ އެއްޗެއް ވަރަށް ކުޑަ،” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސްދަރު: މިހާރު ނޫސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ރަގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު މީހަކު ރަގަޅުވެއްޖެ . ބަލިން ރަގަޅުވެފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ...

މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް އުރީދޫގެ ކަސްޓަމުންނަށް ފޯނުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދޭ އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް  މީޑިއާނެޓްގެ ޗެނަލްތައް ފޯނާއި ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުން ބެލޭނެ ...

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

(23 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ނިންމުން: މަތީގައި ބަލައިލެވިފައިވާ ދިރާސާ ލިއުންތަކުން ހާމަވާ ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން 16ވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެއިން 16ވަނަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މި ބައްޔަށް މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ބިދޭސީއެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ. ...

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ އަންހެނުން

ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ...

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަޤާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ...