• Categories
  • Archives

ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

ރާއްޖެއިން ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކުދީންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަޔައެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނިންމައިފިއެވެ. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ 96 ފަރާތެއް ދަނީ އައްޑުއަތޮޅު ގައުމުގައި އޭޝިއާ އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް ( އޭއޭއޭ ) ހިންގަމުންދާ ޕައިލެޓް ލައިސަސްން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންކަމަށެވެ. އަދި މިދަރިވަރުންގެ ކޯސް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައިސް،  އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ދަނީ އެޕްރޮގްރާމަށް ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުންކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް ބަދަލުކޮށް ނުދޭކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސްހިންގަމުންދާ ފަރާތުން ގަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕައިލެޓް ލައިސަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައިގަޑު ދަތިތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ކަންކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލްކުރެވޭތީ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީންވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ފައިސާ ޚަރަދުވާނަމަ އެފައިސާ ހަމަޖައްސަންވާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯނުނަގައިގެން ތައުލީމު ހާސިލްކުރަންފަށާއިރު ކިޔަވަންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނާބެހޭ ސައްހަ މައުލޫމާތުހޯދާ އެއީ ތިމާއަށް އެންމެރަގަޅު މަރުކަޒުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ލޯންފައިސާއިން ދެކޮޅު ޖައްސަން އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށްވާއިރު އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީންވަނީ އިއުތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި މިފުރުސަތުގެ ދަށުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ލޯނުނަގައިގެން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެންބޭރަށް ބަދަލުވާންއެދޭނަމަ އެދަރިވަރަކު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ރާއްޖެން ބޭރަށްދާންބޭނުންވާ މަރުކަޒުގެ ޕްލޭސްމެންޓް ލެޓަރ ފީ ، ސްޓަކްޗަރ އަދި އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއާއިއެކު މިނިސްޓްރީގެ އީމޭލަށް މެއިލްކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަކީ ސިވިލްއޭވިއަން އޮތޯރިޓީން އިތުރު ޓެސްޓަކާނުލާ މަތިންދާބޯޓް ދުއްވުމުގެ ހުއްދައެއް ލިބޭ މަރުކަޒެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރަށު ކަރަންޓީނުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިޔަސް މުޅިރަށް މޮނީޓަރިންނަށް ނުލާނެ

ހޯމް ކަރަންޓިން ނުވަތަ ރަށުގައި ކަރަންޓީން ކުރާ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވިޔަސް މުޅި ރަށް މޮނީޓަރިން ހާލަތައް ނުގެންނާނެ ...

ކޯވިޑް-19: ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އެފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކޮށް ދިނުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ...

ކޯވިޑް19 – މީދޫއާއި ހުޅުދޫން 18 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީނު ކުރެވުނު 18 މީހުންގެ ...

މީދޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހަވީރު ފަށަނީ

މީދޫ ގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މީދޫ ޔޫތްޗެލެންޖް 2020  ގެ  ނަމުގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މާދަމާ ( ...

އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި

އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފިއެވެ. އެ ގޮތުން ގެނެސްފައިވަނީ ...

ކަސްޓަމްސް ކުރީގެ ވެރިޔާ ޖުނައިދުގެ މައްޗަށް އުފުލި 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާ ސާބިތެއްނުވި

ކަސްޓަމްސް ކުރީގެ ވެރިޔާ އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު ޖުނައިދާއި އޭނާގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ގްލޯބަލް ލިންކްސް އާއި ހޯދީ ...