• Categories
  • Archives

ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

ރާއްޖެއިން ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކުދީންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަޔައެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނިންމައިފިއެވެ. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ 96 ފަރާތެއް ދަނީ އައްޑުއަތޮޅު ގައުމުގައި އޭޝިއާ އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް ( އޭއޭއޭ ) ހިންގަމުންދާ ޕައިލެޓް ލައިސަސްން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންކަމަށެވެ. އަދި މިދަރިވަރުންގެ ކޯސް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައިސް،  އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ދަނީ އެޕްރޮގްރާމަށް ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުންކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް ބަދަލުކޮށް ނުދޭކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސްހިންގަމުންދާ ފަރާތުން ގަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕައިލެޓް ލައިސަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައިގަޑު ދަތިތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ކަންކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލްކުރެވޭތީ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީންވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ފައިސާ ޚަރަދުވާނަމަ އެފައިސާ ހަމަޖައްސަންވާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯނުނަގައިގެން ތައުލީމު ހާސިލްކުރަންފަށާއިރު ކިޔަވަންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނާބެހޭ ސައްހަ މައުލޫމާތުހޯދާ އެއީ ތިމާއަށް އެންމެރަގަޅު މަރުކަޒުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ލޯންފައިސާއިން ދެކޮޅު ޖައްސަން އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށްވާއިރު އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީންވަނީ އިއުތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި މިފުރުސަތުގެ ދަށުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ލޯނުނަގައިގެން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެންބޭރަށް ބަދަލުވާންއެދޭނަމަ އެދަރިވަރަކު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ރާއްޖެން ބޭރަށްދާންބޭނުންވާ މަރުކަޒުގެ ޕްލޭސްމެންޓް ލެޓަރ ފީ ، ސްޓަކްޗަރ އަދި އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއާއިއެކު މިނިސްޓްރީގެ އީމޭލަށް މެއިލްކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަކީ ސިވިލްއޭވިއަން އޮތޯރިޓީން އިތުރު ޓެސްޓަކާނުލާ މަތިންދާބޯޓް ދުއްވުމުގެ ހުއްދައެއް ލިބޭ މަރުކަޒެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ޒިޔަތު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

Advertisement  އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ...

ކޮމިޝަނަރު ޖެނަރަލް ކަސްޓަމްސް ކަމުން ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮމިޝަނަރު ޖެނަރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ...

އާއްމު ސިއްހަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮގުން ޑރ. އަބްދުﷲ އަފީފަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިލައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްވި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބިލެއްވި 15 ބޭފުންގެ ތެރޭގައި ...

އަގު ބޮޑުކޮށްފިނަމަ މަޖޫރިންނާއި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުތައްވެސް މި ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ – ސައީދު

މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލާ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުމުން މުދާތައް ކްލިޔާ ކުރާ މަޖުރީންނާއި އަދި އެމްޕީއެލްއިން މުދާ ...

މޯދީއާއެކު 46 ޤައުމެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާނެ

އިންތިޚާބީ ރައީސްއާއި އިންތިޚާބީ ނާއިބު ރައީސް މަޤާމުގެ ހުވާކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެކު ...

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާނެއް މީހެއް ކަނޑައަޅާނީ އީޔޫ އަކުން ނޫން: މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮސް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި މި ގައުމުގެ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ...