• Categories
  • Archives

ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

ރާއްޖެއިން ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކުދީންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަޔައެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނިންމައިފިއެވެ. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ 96 ފަރާތެއް ދަނީ އައްޑުއަތޮޅު ގައުމުގައި އޭޝިއާ އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް ( އޭއޭއޭ ) ހިންގަމުންދާ ޕައިލެޓް ލައިސަސްން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންކަމަށެވެ. އަދި މިދަރިވަރުންގެ ކޯސް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައިސް،  އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ދަނީ އެޕްރޮގްރާމަށް ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުންކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް ބަދަލުކޮށް ނުދޭކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސްހިންގަމުންދާ ފަރާތުން ގަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕައިލެޓް ލައިސަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައިގަޑު ދަތިތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ކަންކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލްކުރެވޭތީ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީންވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ފައިސާ ޚަރަދުވާނަމަ އެފައިސާ ހަމަޖައްސަންވާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯނުނަގައިގެން ތައުލީމު ހާސިލްކުރަންފަށާއިރު ކިޔަވަންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނާބެހޭ ސައްހަ މައުލޫމާތުހޯދާ އެއީ ތިމާއަށް އެންމެރަގަޅު މަރުކަޒުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ލޯންފައިސާއިން ދެކޮޅު ޖައްސަން އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށްވާއިރު އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީންވަނީ އިއުތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި މިފުރުސަތުގެ ދަށުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ލޯނުނަގައިގެން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެންބޭރަށް ބަދަލުވާންއެދޭނަމަ އެދަރިވަރަކު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ރާއްޖެން ބޭރަށްދާންބޭނުންވާ މަރުކަޒުގެ ޕްލޭސްމެންޓް ލެޓަރ ފީ ، ސްޓަކްޗަރ އަދި އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއާއިއެކު މިނިސްޓްރީގެ އީމޭލަށް މެއިލްކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަކީ ސިވިލްއޭވިއަން އޮތޯރިޓީން އިތުރު ޓެސްޓަކާނުލާ މަތިންދާބޯޓް ދުއްވުމުގެ ހުއްދައެއް ލިބޭ މަރުކަޒެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 18 ދިވެހީން ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ރަށަށް ދިއުމަކީ މިވަގުތު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން

ތަފާތު އެކި ބޭނުންތަކުގައި މާލެއައިސް ރަށްރަށް ނުދެވިތިބި މީހުންވެސް މިވަގުތު ރަށްރަށަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން ނުގެން ގުޅުއްވުމަށް ހެލްތް ...

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަޔާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ...

ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޯބަރ 2019 ...

ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު އާއްމުކުރި މައްސަލަ ސީރީއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ފަށައިފި

ވިލާޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު ...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...