• Categories
  • Archives

ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

ރާއްޖެއިން ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކުދީންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަޔައެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނިންމައިފިއެވެ. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ 96 ފަރާތެއް ދަނީ އައްޑުއަތޮޅު ގައުމުގައި އޭޝިއާ އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް ( އޭއޭއޭ ) ހިންގަމުންދާ ޕައިލެޓް ލައިސަސްން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންކަމަށެވެ. އަދި މިދަރިވަރުންގެ ކޯސް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައިސް،  އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ދަނީ އެޕްރޮގްރާމަށް ހުއްދަދޫކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރަމުންކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކިޔެވުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް ބަދަލުކޮށް ނުދޭކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސްހިންގަމުންދާ ފަރާތުން ގަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕައިލެޓް ލައިސަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައިގަޑު ދަތިތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ކަންކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލްކުރެވޭތީ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީންވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރު ފައިސާ ޚަރަދުވާނަމަ އެފައިސާ ހަމަޖައްސަންވާނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށްކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯނުނަގައިގެން ތައުލީމު ހާސިލްކުރަންފަށާއިރު ކިޔަވަންދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނާބެހޭ ސައްހަ މައުލޫމާތުހޯދާ އެއީ ތިމާއަށް އެންމެރަގަޅު މަރުކަޒުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ލޯންފައިސާއިން ދެކޮޅު ޖައްސަން އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށްވާއިރު އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީންވަނީ އިއުތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި މިފުރުސަތުގެ ދަށުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ލޯނުނަގައިގެން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެންބޭރަށް ބަދަލުވާންއެދޭނަމަ އެދަރިވަރަކު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ރާއްޖެން ބޭރަށްދާންބޭނުންވާ މަރުކަޒުގެ ޕްލޭސްމެންޓް ލެޓަރ ފީ ، ސްޓަކްޗަރ އަދި އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއާއިއެކު މިނިސްޓްރީގެ އީމޭލަށް މެއިލްކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަކީ ސިވިލްއޭވިއަން އޮތޯރިޓީން އިތުރު ޓެސްޓަކާނުލާ މަތިންދާބޯޓް ދުއްވުމުގެ ހުއްދައެއް ލިބޭ މަރުކަޒެއްކަމަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޤައުމީ ދުވަސް

ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރީ ހިޖުރައިން 1365 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ...

ފްލައި ދުބާއީގެ ބަދަލުގައި އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރުމުން ރާއްޖެއަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ- އިނަ މޯލްޑިވްސް

ފްލައި ދުބާއީން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލިނަމަވެސް، ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދަށް އެއްވެސްވަރެއްގެ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނޭކަމަށް ...

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ ...

މެމްބަރު ޝާހިދުއަށް ހުޅުދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރޭ ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރޭ ޝާޑު ހުޅުދުއަށް ...

އުންމީދުތަކަކާ އެކީ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ދޮޅު މަހަށް ވުރެ ދިގު ޗުއްޓީއަކަށް ފަހު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ިއިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން ...

އީސީގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ފަޔާޒު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

Advertisement އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ފަޔާޒު މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...