• Categories
  • Archives

މީދޫގެއަކުން ވައްކަންކޮށްގެން މީދޫ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގެއަކުން މިދިޔަ މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  މީދޫ  ގެއަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން  މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:55 ހާއިރު 31 އަހަރުގެ މީދޫ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގިގަހަނާ: މިތަކެތި ހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބަނގުލާދޭޝް މީހަކަށް ވިއްކާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން މިހާރުވަނީ ހޯދާފައި

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދޫގެއަކުން އެމީހާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ 11000 ރުފިޔާ ފިޔަވާ އެހެނިހެން  ތަކެތި ހުޅުމީދޫ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.
އެމީހާ އެގެއިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެއް ރަން ފަށާއި ދެ ފައިގާ އަޅާ ރަން ކެވެލި ކޮޅާއި އަތުގައި އަޅާ ރަން ކެވެލިކޮޅެއްގެ އިތުރުން އެއް ރަން ފަށުފޫ އަދި ދެ އަނގޮއްޓީ ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.
މީދޫގެއަކުން ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ...

ހުޅުމީދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު އަލީ މުހައްމަދު ( އައްދު ) އެމްޓީޑީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އަލަށް އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓިކްސް (އެމްޓީޑީ)އަށް  ހުޅުމީދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު އަލީ ...

ލޯކަލް ޑިމޮކްރަސީ އާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫގެ ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިއްޔެ ފެށްޓެވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫސިޓީގެ ތިން ...

އުރީދޫއިން އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމާއި ވީޑިއޯ ބަލާލެވޭ އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ، އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއަކީ ...

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންއަކަށް ހޫދު ހަމަޖައްސަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންގެ ދައުރު އަދާކުރައްވާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އިބްރާހީމް ހޫދު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ...

ލިންކު ލޯޑްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ލިންކް ރޯޑުން ހިތަދޫގައި ހުންނަ ...