• Categories
  • Archives

މީދޫގެއަކުން ވައްކަންކޮށްގެން މީދޫ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގެއަކުން މިދިޔަ މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ވައްކަން ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  މީދޫ  ގެއަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން  މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:55 ހާއިރު 31 އަހަރުގެ މީދޫ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގިގަހަނާ: މިތަކެތި ހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބަނގުލާދޭޝް މީހަކަށް ވިއްކާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން މިހާރުވަނީ ހޯދާފައި

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދޫގެއަކުން އެމީހާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ 11000 ރުފިޔާ ފިޔަވާ އެހެނިހެން  ތަކެތި ހުޅުމީދޫ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.
އެމީހާ އެގެއިން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެއް ރަން ފަށާއި ދެ ފައިގާ އަޅާ ރަން ކެވެލި ކޮޅާއި އަތުގައި އަޅާ ރަން ކެވެލިކޮޅެއްގެ އިތުރުން އެއް ރަން ފަށުފޫ އަދި ދެ އަނގޮއްޓީ ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.
މީދޫގެއަކުން ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށަނީ

ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ...

ދެއްކުމުގެ ލައިސަންސް ނެތް ޗެނަލްތައް ދައްކާނަމަ ރިޕޯޓް ކުރުމަށް އެމްބީސީން އެދިއްޖެ

ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗްތައް ދެއްކުމުގެ ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތްތަކުން، ހުއްދަ ނެތް ޗެނަލްތައް ނުދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ...

ބަލިކަށި ސަރުކާރެއް ޤާއިމްކުރަން ޖާގަދިނުމަކީ ޤައުމަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެއް – ޑރ.ޝަހީމް

ބޭރުގެ ފިއްތުންތަކަށް ދީލާލާނެ ބަލިކަށި ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ޖާގަ ދިނުމަކީ ޤައުމަށްވެވޭ ވަރަށްބޮޑު ޚިޔާނާތެއްކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އަޙްމަދު ނުޢުމާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަޙްމަދު ނުޢުމާން،  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ...

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން – ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު

އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގެޅޭމަކަށް ފިޝަރިޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޒަހާ ވަހީދު ...

ތ. އަތޮޅާ ސ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ތ. އަތޮޅާ ސ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް، މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން ވައިޓް އެލާޓް ...