• Categories
  • Archives

3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން ނޭމާ ބާސެލޯއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅައިފި

ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން ފަށާފައިވާކަމަށް ސްޕޭންގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނޭމާ ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމާބެހޭ ގޮތުން ޕީއެސްޖީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނާނީ ކްލަބްގެ ރައީސެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސްގެ ނާސިރު އަލްޚަލީފާއެކު މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއަކަށް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް  ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅަނީ 3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެ ނޭމާ ގެނައުމަށެވެ.

ހުށަހަށބާސެލޯނާއިން ހުށަހުށަހަޅަނީ 33 3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން އޭނާ ގެނައުމަށެވެ، ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވަނީ ފައިސާކަމަށްވެސް ސްޕެއިންގެ ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. މިވަގުތައް ބަލާއިރު ފައިސާ ހޭދަކުރުމަކީ ބާސެލޯނާއަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫންނެވެ. ސަބަބަކީ ނޭމާ ގެނައުމަށް 200 މިލިއަނާގާތަށް ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ ޔޫއޭފާ ފައިނޭޝިއަލް ފެއަރ ޕްލޭއާއި ޚިލާފްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ބާސެލޯނާއަށް ސަސްޕެންޝނެއް އައުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ދިފާއުގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން މިކަންބޮޑުވުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ ސެޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެއާމަނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެވަޓަންއިން ތަފާތުބޮޑުކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވެއްޖެވެ. އެވަޓަންގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

ކޯޓުއާ ރެއާލްއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރ ކޯޓުއާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވިއްކާލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން ޗެލްސީންކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. މިއާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް ވަނީ ...

ރެއާލް މެޑްރިޑު ފަސޭހަކަމާއެކު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެއްޖެ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާ ބައްދަލުކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑު ފަސޭހަކަމާއެކު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެއްޖެވެ. ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ...

ރޮނާލްޑޯއަށް ރަތްކާޑު ދެއްކިމެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޔުވެންޓަސް ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިއާ އާއި ބައްދަލުކޮށް 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ ...

ފްރާންސުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯލްޑްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފްރާންސް ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ  ރަޝިއާގެ ލުޒްނީކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ...

ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރަޝިޔާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވެއްޖެ

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ބެލްޖިއަމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބެލްޖިއަމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ގްރޫޕް އައިގައި ހިމެނޭ ބެލްޖިއަމްއާއި ...