• Categories
  • Archives

މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތުމުން އާޚިރަތްދުވަހާއި ދުނިޔެމަތީގައިވެސް އެކަމުގެ އުގޫބާތް ލިބޭނެ- ހުކުރު ހުޠުބާ

މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތުމުން އާޚިރަށް ދުވަހުންލިބޭ އަޒާބުގެ އިތުރުން ދުނިޔެމަތީގައިވެސް އެކަމުގެ އުގޫބާތް ލިބޭނޭކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

“މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން” މިމައުޟޫއަށް އިއްޔެ ދިން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އިންސާނީ ނަސްލު ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި މާޓްﷲ މެދުވެރިކުރައްވާފައިވަނީ މައިންބަފައިންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތާ އިހުތިރާމްކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށްމަތީ ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައިވާކަމެއްކަމަށެވެ. ތިމާއަށް އިހުސާންތެރިވިމީހަކަށް އިހުސާންތެރިވުމާއި ހެޔޮކަމެއް ކޮއްދިންމީހަކަށް ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އައިސްފައިވާ ރިވެތި އަޚުލާގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިނަނަށްވުރެ ވަކިހެޔޮކަމެއްކޮށްދޭނެ މީހަކު ވުޖޫދުގައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެންފެށިގެން ތިމާބަލާ ބޮޑުކުރާއިރު އަބަދުވެސް އިސްކަންދީފައިވާނީ އެދެމީހުންގެ އުފަލާއި އަރާމަށްވުރެ ދަރިފުޅު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބަލާ ބޮޑުކުރުންކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަންމަގެ ހައްގުތައް ބޮޑުވެގެންވާއިރު އެއީ ތިބާ ނުހަނުވޭނާ ތުރާލުގައި ނުވަމަހާ ދިހަދުވަސް ހޭދަކޮށްގެން ވިހާކުއްޖެއްކަން ޚުޠުބާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެމައިމީހާ އެމީހާގެ ނިންޖާ އަރާމު ނަގާލާ ކުއްޖާބަލާބޮޑުކުރަނީ އެކުއްޖާގެ ފަރާތުން މަންމައަށްކުރެވޭ ފޮނި އުއްމީދުތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށްވެސް ޚުޠުބާގައިވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ މައިންބަފައިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމުން އާޚިރަތްދުވަހުން ލިބޭ އަޒާބުގެ އިތުރުން ދުނެޔެމަތީގައިވެސް އެކަމުގެ އުގޫބާތްލިބޭނެކަމަށެވެ. މިއަދު މުޖުތައުގެ ތެރެއިން ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ބައެއް ދަރީން އެބައިމީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް އުމުރުން ދުވަސްވުމުން އަޅާނުލައި ގެއިން ބޭރުކޮށް ބިކަހާލުގައި ޖައްސާ މަންޒަރު ފެންނަކަމަށެވެ، އެއީ ހިތާމަހުރިކަމެއްކަމަށާ އަދި އެގޮތައް ކަންތައްކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާކަމެއްނޫންކަމަށް ޚުޠުބާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ދުނިޔޭގައި ލަހައްޓަވައިފިނަމަ މުސްކުޅި އުމުރާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަމަށާ ތިމާގެ ހަޔާތުގައި މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އުމުރުން ދުވަސްވެ ލޯބޯ ކޮށިވެފައިވާހާލުގައި އެމީހުންގެ ފަރާތުން ދިމާވާކަންކަމަށް ކެތްތެރިވާންޖެހޭނެކަމަށް ޚުޠުބާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް އިހުތިރާމްކޮށް މުޚާޠަބްކުރަންވާނީ ނުހަނު އޯގާތެރިކަމާއެކުގައިކަން ޚުޠުބާގައިވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ މައިންބަފައިންގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެ ކުޑަމިހުން އުއްފުވެސް ނުބުނުމަށްކަމަށެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނަށް އަބަދު އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން މައިންބަފައިންގެ ކުރިމަތީގައި މަޑުމޮޅިވުމަށްކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ކާފަޔާ މާމައަކީވެސް މަންމައާއި ބައްޕައާއި އެއްފަދައިން ކަމޭ ހިތަންޖެހޭ ބައެއްކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތައް ބަލާއިރު ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީގެ މައިންބަފައިންނަކީވެސް އަސްލު މައިންބަފައިންކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް އެމަގާމުގައިވާ ބައެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުންނަށްވެސް އަދަބު އިހުތިރާމް އަދާކޮށް އޯގާތެރިކޮށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް ޚުޠުބާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އިންޑިއާ އިން ދެނީ

ދިވެހިރާއްޖެ، ޗައިނާއަށް ދަރާފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ...

ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ތަރައްޤީކުރަނީ އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި

މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދަތުރު ދިއުމަށް މާލެއާ ކައިރިން ޚާއްޞަ ކުރައްވާފައިވާ ރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ...

“އެންމެނަށް ހިޔާ ޔަޤީން” ގެ ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ

“އެންމެނަށް ހިޔާ ޔަޤީން” ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް 10 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ ...

މަޙްލޫފާއި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ...

ރައީސް ޔާމީންއަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބެންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންއަށް ދެފުށް ފެންނަ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް  އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް ޝޫޒާ އާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ...