• Categories
  • Archives

މިނިވަން ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް

މިފަހަކަށް އައިސް ހުޅުދޫގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެންމެބޮޑު ، އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިނިވަންކަޕްގެ ނަމުގައި ކޮންމެއަހަރުވެސް ބާއްވަމުންއަންނަ  ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަން ޔަޤީނެވެ.

މިމުބާރާތް ބާއްވަން ފެށިފަހުން ” މިނިވަންކަޕް ” ފުޓްސަލް މުބާރާތް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ދުރާލާ ތައްޔާރުވެގެން އައްޑުއަތޮޅުގައި މެދުނުކެޑި  ބޭއްވޭ ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށެވެ.

advertisement

“ލެޓްސް ޑިވެލޮޕް އަވަރ ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ޑްރަގްސް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން މެރެތަން އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއަހަރުގެ  މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިމުބަރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަކީ، ތައްލިހި އެފްސީ، ރިއަލް އޭޓީ، ވިކިންގ އެފްސީ، ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ، ކެނަރީފް، މަލްޓިޖީނިއިސް ސިޓީ، ރިސޯޓް ބޯއިސް، ޒެލޯން އަދި ގައުމު އެފްސީ އެވެ.

މި މުބާރާތަށް ޒުވާނުންގެ ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަނަން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ފޯރީގައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް މެރެތަންވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 40000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20000 ރުފިޔާއެވެ.

މިމުބާރާތް އޯގަސްޓް 02ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ނިމޭނީ އޯގަސްޓް 13ވަނަދުވަހު އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ގަންބުރު ޗެލެންޖް 2018

ގައުމުއެފްސީއާއި ޕޮލިސް ބައްދަލުކުރިމެޗް ގަންބުރި ޖެލެންޖް 2018 ގެ ނަމުގައި މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގައުމު ...

މުއްސަދުގެ ގޯލުން އެފްސީ ޝައުގަށް މޮޅެއް

މުއްސަދުގެ ގޯލުން ގައުމު އެފްސީގެ މައްޗަށް އެފްސީ ޝައުގު ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގަންބުރި ...

ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ ...

އައިއެސްއޭ ވޮލީމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޓީމްލެއްޗޭ އާއި ޓޫސިސްޓަރ ޖާގަ ހޯދައިފި

އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތް 2018 ގެ ފައިނަލުން ޓީމް ލެއްޗޭއާއި ޓޫ ސިސްޓަރ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ...

މުޝާއާއި މޫސަ ބައިކޮޅަށްޖެހި ގޯލްތަކުން ގައުމުއެފްސީއަށް މޮޅެއް

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް ގައުމު އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ  ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ...

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ މުބާރާތް: ފޭދޫޓީމާ ހިތަދޫޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް ފޭދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އައްޑޫއަތޮޅު މުބާރާތުގައި  ހިތަދޫޓީމާއި ފޭދޫ ޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް  ފޭދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ ރަސްމީ ...