• Categories
  • Archives

ގައުމުން މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ވަރުގަދަ ތައްލިހި މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހި އެފްސީ މޮޅުވިޔަނުދީ  ގައުމު އެފްސީ ޓީމުން ތައްލިހި ،ހިފަހައްޓާލައިފި އެވެ.

މިނިވަންކަޕް 2019 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ މިމެޗުން ނިމުނީ 2 ލަނޑު 2 ލަނޑުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެޓީމްގެ ގިނައަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ސަޕޯޓުން ދަނޑުގެ ސަރަހައްދު ގުގުމާލާފައިއޮތް މިމެޗްގައި ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ވާދަވެރި ކުޅުމެކެވެ. އެކަމަކު މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދީ ގައުމު އެފްސީންނެވެ. ގައުމު އެފްސީން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު 4 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން ސަމަދެވެ. އެހެންނަމަވެސް 12 ވަނަ މިނިޓްގައި ތައްލިހިޓީމުން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލިރުއާމްއެވެ.

1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެން ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންގޮސްފައިވާއިރު ގައުމުއެފްސީ ޓީމުން އުފެއްދި ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ތައްލިހިޓީމްގެ ކީޕަރު ބޮޑީވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މިމެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުމުގައިވެސް ތައްލިހިޓީމަށްވުރެ ރަގަޅަށް ކުޅެ ލަނޑުޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބިގެންގޮސްފައިވަނީ ގައުމު އެފްސީއަށެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފްގެ  27 ވަނަ މިނިޓްގައި  ތައްލިހިޓީމުން އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް  މެޗްގެ ލީޑު ހޯދިއެވެ. މިލަނޑުވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލިރުއާމްއެވެ.

ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑުން ގުގުމާލާފައި އޮތް މި މެޗުގައި ގައުމު އެފްސީ ޓީމުން އެޓީމުގެ 2 ވަނަ ލަނޑުޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައިވަނީ 36 ވަނަ މިނިޓްގައި ހަސަން ސަމަދު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިމެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއްކުޅުނު  ގައުމު އެފްސީގެ ހަސަން ސަމަދެވެ.

advertisement

މިމެޗްގައި ވާދަކުރި ތައްލިހިޓީމަކީ މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕއަންޓީމަށްވެފައި އެޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރީންގެ ތެރެއިން އަލީ ޝިފާއު އާއި ޝަމްހާދު ސައީދަކީ މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސްކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކުޅުންތެރީންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޝަމްހާދު ސައީދުއަށްވަނީ މިދިޔައަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމްވެސް ލިބިފައެވެ.   އަދި އެޓީމު ގޯލްކީޕަރު ހުސެއިން ޝަހްޒާން(ބޮޑީ) އަކީ މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ގައުމއެފްސީއަށް ބަލާއިރު ގައުމު އެފްސީވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އަދި އެޓީމުގެ ޝައްފާން(ޝާކާ) މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސްކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގައުމު އެފްސީގެ މިފަހަރުގެ ޓީމްގައި ޝާކާ ހިމެނިފައެއްނުވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޓީމް އަލްފައިން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ޓީމް އަލްފައިން ޖެހިލައިފިއެވެ. ފޭދޫ ...

އިތުރުވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހިގޯލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ކުރި ހޯދައިފި

މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލަކުން ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެޓީމް ބަލިކޮށްފިއެވެ. މިހާރު ...

މިނިވަން ކަޕް ފުޓްސަލް 2018 މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި- ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ތައްލިހި އެފްސީ

މިނިވަން ކަޕް ފުޓްސަލް 2018 މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ...

މާޅޮހުގެ އުއްމީދީ ކީޕަރު އިބޫ ވެލެންސިއާ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އއ. މާޅޮހުގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި އުއްމީދީ ކީޕަރު އިބްރާހީމް ...

ޓީމް ޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ޗެލެންޖާސް ފައިނަލަށް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ  ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލު މެޗުގައި ޓީމް ޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ...

ދާދުގެ 4 ލަނޑާއެކު އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާންގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ ކުރިހޯދައިފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗްގައި ބޫޓާނާއި ދެކޮޅަށް ރޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމު ކުޅުނު މެޗް 7 ލަނޑު ...