• Categories
  • Archives

ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން ކުޅެވޭ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕްއޭގެ 2 ވަނަ ހޯދި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ގްރޫޕް ބީން ތިންވަނަ ހޯދި ހުޅުދޫ ރިއަލް އޭޓީއެވެ. މިމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައެވެ.

ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރޫޕް ބީން ދެވަނަ ހޯދި މިމުބާރާތުގެ މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިއާއި ގްރޫޕް އޭއިން 2 ވަނަ ހޯދި މަރަދޫ ޒެލޯންއެވެ. މަރަދޫ ޒެލޯންއަކީ މިދިޔަމަހުގެތެރޭގައި ވަގުތު އޮންލައިނުން ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުން ދެވަނަ ހޯދާފައިވާ ޓީމެވެ.

ޒެލޯންއާއި ތައްލިހި ބައްދަލުކުރާ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުންވެސް އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 10 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ 21:15 ގައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އޯގަސްޓް 11 ވަނަދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައި ކުޅެވޭ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭއިން އެއްވަނަ ހޯދި ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ހުޅުދޫ އޭޓީ ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމަކާއެވެ.

ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި އޯގަސްޓް 11 ވަނަދުވަހުގެރޭ 21:15 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރޫޕް ބީން އެއްވަނަ ހޯދި ގައުމުއެފްސީއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި މިމުބާރާތުގެ މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިއާއި  މަރަދޫ ޒެލޯން ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމެކެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ޑްރަގްސް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއަހަރުގެ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް  މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 40000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20000 ރުފިޔާއެވެ.

މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެރެތަން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިނިވަންކަޕް 2018 : ފައިނަލަށް ތައްލިހިއާއި ޑީކޭ

ހުޅުދޫގައި މިހާރު ބާއްވަމުންދާ  “މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތު”ގެ ފައިނަލަށް ތައްލިހި އާއި ޑީކޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ...

ޓީމް ޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ޗެލެންޖާސް ފައިނަލަށް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ  ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލު މެޗުގައި ޓީމް ޓަފްސިކްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ...

ސަތޯއަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްވި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ...

ގައުމީ ބީޗް ވޮލީޓީމް ތައިލެންޑަށް ދިއުމަށް ފުރައިފި

ތައިލެންޑުގައި މިމަހުގެ 14 ވަނަދުވަހު ފަށާ އޭވީސީ ބީޗްބޯލް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ގައުމީ ބީޗްވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ދެ ...

މިނިވަންކަޕް 2019 : ރިސޯޓްބޯއިސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މިނިވަންކަޕް 2019 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ލީޑެއް ތައްލިހިން ހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުންއަރާ ރިސޯޓްބޯއިސް ...

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މީދޫ ވޮލީޓީމަކާ ފުވައްމުލަކު ވޮލީޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މީދޫޓީމްގެ ދައުވަތަކަށް ފުވައްމުލަކު ...