• Categories
  • Archives

ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން ކުޅެވޭ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕްއޭގެ 2 ވަނަ ހޯދި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ގްރޫޕް ބީން ތިންވަނަ ހޯދި ހުޅުދޫ ރިއަލް އޭޓީއެވެ. މިމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައެވެ.

ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރޫޕް ބީން ދެވަނަ ހޯދި މިމުބާރާތުގެ މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިއާއި ގްރޫޕް އޭއިން 2 ވަނަ ހޯދި މަރަދޫ ޒެލޯންއެވެ. މަރަދޫ ޒެލޯންއަކީ މިދިޔަމަހުގެތެރޭގައި ވަގުތު އޮންލައިނުން ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުން ދެވަނަ ހޯދާފައިވާ ޓީމެވެ.

ޒެލޯންއާއި ތައްލިހި ބައްދަލުކުރާ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުންވެސް އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 10 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ 21:15 ގައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އޯގަސްޓް 11 ވަނަދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައި ކުޅެވޭ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭއިން އެއްވަނަ ހޯދި ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ހުޅުދޫ އޭޓީ ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމަކާއެވެ.

ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި އޯގަސްޓް 11 ވަނަދުވަހުގެރޭ 21:15 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރޫޕް ބީން އެއްވަނަ ހޯދި ގައުމުއެފްސީއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި މިމުބާރާތުގެ މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިއާއި  މަރަދޫ ޒެލޯން ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމެކެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ޑްރަގްސް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއަހަރުގެ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް  މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 40000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20000 ރުފިޔާއެވެ.

މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެރެތަން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހީނާ އެކެޑެމީ ޓީމްގެ ކޮޅަށް ހުޅުމީދޫ އީޓީއެފްއޭ ޓީމުން 8 ލަނޑު ޖަހައިފި!

ފޯވާރޑް ރަޔަން ޖެހި ހަތަރު ގޯލާއި ކެޕްޓަން ސަހާފް ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހީނާއެކެޑެމީގެ ...

ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ އެކަމާ ވިސްނުމަށް ފަހު- އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) – އަސްއަދުވެސް ޓީމަށް ދުރަށް!

ދެން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ އެކަމާ ވިސްނުމަށް ފަހު ކަމަށް ޤައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ ...

ބާސެލޯނާ އިން ކޮޕާ ޑެލްރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

ކޮޕާޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗްގައި ލެވާންޓޭއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗް  3 ލަނޑު 0 ...

މިނިވަންކަޕް 2019: ސެމީފައިނަލަށް މަލްޓީޖީނިއަސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ހުޅުދޫ ތައްލިހި ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހިތަދޫ ...

ޕޮލިސް ކަޕް ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ރެފިއުޖީ ހޯދައިފި

ޕޮލިސް ކަޕް 2019 ގެ ފައިނަލުން ރެފިއުޖީ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ އެންމެ މޮޅު ޓީމްކަމުގައި ...

ޗައިނާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގެ އައީދީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު ...