• Categories
  • Archives

ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން ކުޅެވޭ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕްއޭގެ 2 ވަނަ ހޯދި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ގްރޫޕް ބީން ތިންވަނަ ހޯދި ހުޅުދޫ ރިއަލް އޭޓީއެވެ. މިމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައެވެ.

ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރޫޕް ބީން ދެވަނަ ހޯދި މިމުބާރާތުގެ މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިއާއި ގްރޫޕް އޭއިން 2 ވަނަ ހޯދި މަރަދޫ ޒެލޯންއެވެ. މަރަދޫ ޒެލޯންއަކީ މިދިޔަމަހުގެތެރޭގައި ވަގުތު އޮންލައިނުން ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުން ދެވަނަ ހޯދާފައިވާ ޓީމެވެ.

ޒެލޯންއާއި ތައްލިހި ބައްދަލުކުރާ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުންވެސް އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 10 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ 21:15 ގައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އޯގަސްޓް 11 ވަނަދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައި ކުޅެވޭ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭއިން އެއްވަނަ ހޯދި ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ހުޅުދޫ އޭޓީ ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމަކާއެވެ.

ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި އޯގަސްޓް 11 ވަނަދުވަހުގެރޭ 21:15 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރޫޕް ބީން އެއްވަނަ ހޯދި ގައުމުއެފްސީއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި މިމުބާރާތުގެ މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިއާއި  މަރަދޫ ޒެލޯން ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމެކެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ޑްރަގްސް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއަހަރުގެ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް  މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 40000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20000 ރުފިޔާއެވެ.

މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެރެތަން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް  ވޮލީބޯލް މުބާރާތް 2018 : ރޭ ކުޅެވުނު  މެޗް ޓީމް އަލްފައިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖޯލިއަންސް މިކްސް  ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނަމުގައި މިހާރު ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ވޮލީ މުބާރާތުގައި  ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޓީމް އަލްފައިން ...

ވޮލީބޯޅަ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ނުވަ މުބާރާތާއެކު މިއަހަރުގެ ވޮލީބޯޅަ ކަލަންޑަރު އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާރޗްމަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ 19 ...

ޝަރަފުއްދީނާއި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މެޗް އެއްވަރުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލަށް

އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި  އިއްޔެ ހަވީރު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި ...

ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު މަހުލޫފާއި އޭއެފްސީގެ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އޭއެފްސީގެ ރައީސް ބަހުރޭނުގެ ...

” މިނިވަން ކަޕް ” ފުޓްސަލް މުބާރާތް – އައްޑޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ދިރުން

މިފަހަކަށް އައިސް އައްޑުއަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެންމެބޮޑު ، އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ...

ގައުމުން މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ވަރުގަދަ ތައްލިހި މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހި އެފްސީ މޮޅުވިޔަނުދީ  ގައުމު އެފްސީ ޓީމުން ތައްލިހި ،ހިފަހައްޓާލައިފި އެވެ. މިނިވަންކަޕް 2019 ...