• Categories
  • Archives

ބާރުވަޔާއެކު ރޭދަންވަރުކުރި ވިއްސާރައިގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ 3 ގެޔަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ

އައްޑުއަތޮޅަށް ރެއިންފެށިގެން ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ރޭ ދަންވަރު 3:30 ހާއިރު ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން 3 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާއި އެތިންގެއަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެތެރެއިން ބާރުވަޔާއެކު އެއްލާލި މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅުގެ ބައެއް ގޮސްޖެހިފައިވަނީ  އޯކިޑްމާގޭ ފުރާޅުމަތީގައެވެ.  ހުޅުދޫ ކިނާރާގެ ފުޅާގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ގަދަވަޔާއެކު  އެއްލާލާފައިވާއރު މީދޫ އޯކިޑްމާގޭ ފުރާޅުގެ ބައެއްވެސް ގަދަވަޔާއެއކު އެއްލާލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައި

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މިތިންގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ސީލިން ހަލާކުވެ ފަރުރީޗަރުތައްވެސްވަނީ ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.  މިތިންގެގޭ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ މީދޫ ރޯނުގެއަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައި

ރޭ ދަންވަރު ގަދަވަޔާއެކު ކުރި ވިއްސާރައިގައި މީދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ރުއްގަސްތައްވެސްވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މީދޫ އިޖުތިމާއީމަރުކަޒުގެ ފާރުންބައެއްވެސްވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލުން މިހާރު ބަލަމުންދާކަމަށާ  ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގުޅިގެން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށްއެހީތެރކަންފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަކަމަށްވެސް ކައުންސިލުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: ގަދަވަޔާއެކު އެއްލާލި މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އޯކިޑްމާގެ ގޯތިތެރޭގައި

ރޭ ދަންވަރު 3:41 ގައި އައްޑު އަށް 51 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހިފައިވާ ކަަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި  ރޭ ދަންވަރު ޖެހުނު ގަދަ ވައިގައި އައްޑުއަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުން   24 ގެއަކަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ވެގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރަންވޭއަށް ޚަރަދުކުރަނީ ބޭކާރު ފައިސާއެއް ނޫން، އެފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެ – އެމްޔޫ މަނިކު

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭއަށް ޚަރަދުކުރަނީ ބޭކާރު ފައިސާ ނޫންކަމަށާއި އެފައިސާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ...

މިއަދުގެ ހުޅުމީދޫގައިވެސް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކޮށްފި

ހުޅުމީދޫގައި މިއަހަރަގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމީދޫގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކޮށްފައިވަނީ ...

އަޅުގަނޑާ އެކީ އުއްމީދު ކުރައްވާނަމަ، އެއުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހޭނެ – ރައީސް ޔާމީން

އަޅުގަނޑާ އެކީ އުއްމީދު ކުރައްވާނަމަ، އެއުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ...

“އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް” މިނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ނެގޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި  “އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް” މިނަމުގައި ޓްރާންސްފޯޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އިކޮނޮމިކް ...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...

ކުށްވެރިއަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބަހަމުން ހިނގާ މަހުޖަނު – ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖެއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ “ރިޝްވަތު ދޭ މަހުޖަނު” ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ...