• Categories
  • Archives

ބާރުވަޔާއެކު ރޭދަންވަރުކުރި ވިއްސާރައިގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ 3 ގެޔަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ

އައްޑުއަތޮޅަށް ރެއިންފެށިގެން ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ރޭ ދަންވަރު 3:30 ހާއިރު ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން 3 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލާއި އެތިންގެއަށްވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެތެރެއިން ބާރުވަޔާއެކު އެއްލާލި މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅުގެ ބައެއް ގޮސްޖެހިފައިވަނީ  އޯކިޑްމާގޭ ފުރާޅުމަތީގައެވެ.  ހުޅުދޫ ކިނާރާގެ ފުޅާގެ ބޮޑުބައެއްވެސް ގަދަވަޔާއެކު  އެއްލާލާފައިވާއރު މީދޫ އޯކިޑްމާގޭ ފުރާޅުގެ ބައެއްވެސް ގަދަވަޔާއެއކު އެއްލާލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައި

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މިތިންގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ސީލިން ހަލާކުވެ ފަރުރީޗަރުތައްވެސްވަނީ ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.  މިތިންގެގޭ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ މީދޫ ރޯނުގެއަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވަނީ ލިބިފައި

ރޭ ދަންވަރު ގަދަވަޔާއެކު ކުރި ވިއްސާރައިގައި މީދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ރުއްގަސްތައްވެސްވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މީދޫ އިޖުތިމާއީމަރުކަޒުގެ ފާރުންބައެއްވެސްވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލުން މިހާރު ބަލަމުންދާކަމަށާ  ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ގުޅިގެން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށްއެހީތެރކަންފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަކަމަށްވެސް ކައުންސިލުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

11 އޯގަސްޓް 2019: ގަދަވަޔާއެކު އެއްލާލި މީދޫ ރޯނުގޭ ފުރާޅު އޯކިޑްމާގެ ގޯތިތެރޭގައި

ރޭ ދަންވަރު 3:41 ގައި އައްޑު އަށް 51 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހިފައިވާ ކަަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި  ރޭ ދަންވަރު ޖެހުނު ގަދަ ވައިގައި އައްޑުއަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުން   24 ގެއަކަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުން ވެގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ގާ އަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ލ.އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު  ގާއަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ނިޔާވެއްޖެއެވެ ގާއަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ...

ނަލަފެހި އައްޑޫ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 300 ގެއިން ހިލޭ ކުނި ނަގައިފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯ ގުޅިގެން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަލަފެހި އައްޑޫ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 300 ...

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށްހެދި ހިނަވާގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމުގައިވާ، ހ. އަސްފަރު، އިދުރީސް ޤާސިމް (ތަރިކަ، މަރަދޫފޭދޫ / އައްޑޫސިޓީ) އަމިއްލައަށް އިސްނަންގަވައިގެން ...

އަލިފާން ރޯވެ ހިތަދޫ ފިހާރައެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ފިހާރަ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފިއެވެ. ...

ޤައުމު އަޅުވެތިކުރަން ގޮވާލާ އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް- ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފް

ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދީ، ހިތްވަރުދިނުމަކީ ޚިޔާނާތްތެރި އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމަށްބުނެ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ...

ފަނޑިޔާރުންގެ ސޮޔާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު އާންމުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިއްވި ހުކުމް، އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ސޮޔާއެކު އެ ...