• Categories
  • Archives

މިނިވަންކަޕް 2019: ސެމީފައިނަލަށް މަލްޓީޖީނިއަސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ހުޅުދޫ ތައްލިހި ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ސެމީފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހުޅުދޫއޭޓީއާއި ބައްދަލުކޮށް 6 ލަނޑު 3 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރީހޯދީވެސް އޭޓީންނެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފްނިމުނުއިރުވެސް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކުރިހޯދާފައިއޮތީވެސް އޭޓީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން  މަޓްލިޓީނިއަސްއިންވަނީ ކައިރިކައިރީގައި 4 ލަނޑު ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ 5 -2 އަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. މަލްޓިޖީނިއަސްއިން ފަހުހާފުގައި 4 ލަނޑު ޖެހިފަހުން އޭޓީން އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 5-3 އަށް ބަދަލުކުރިއެވެ.

އޭޓީން 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން މަލްޓިޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްގެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމާއެކު އެޓީމުގެ 6 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 6- 3 އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިމެޗް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީވެސް 6-3 އިން މަލްޓިޖީނިއަސް މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މިމެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި މަލްޓިޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްއެވެ.

އޭޓީއާއި މަލްޓިޖީނިއަސް ބައްދަކުކުރިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ: އަނިލް އިބްރާހިމް

ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި މަރަދޫ ޒެލޯންއާއި ބައްދަލުކޮށް 10 ލަނޑު 4 ލަނޑުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީފައިނަލުން މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިވެސްވަނީ ޖާގަހޯދާފައެވެ. ބޯކޮށްވެހެންދިޔަ ވިއްސާރައިގެތެރޭގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތައްލިހިޓީމްގެ ރޮނާއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން މިރޭ20:15 ގައި ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ރެސޯޓްބޯއިސްއެވެ.

މިރޭ 21:15 ގައި ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ މިދިޔައަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ތައްލިހިއާއި ގައުމުއެފްސީއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އައްޑޫ މުބާރާތް: ފޭދޫޓީމާ ހިތަދޫޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް ފޭދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އައްޑޫއަތޮޅު މުބާރާތުގައި  ހިތަދޫޓީމާއި ފޭދޫ ޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް  ފޭދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ ރަސްމީ ...

އަނަޓޮލީގެ ހެޓްރިކާއެކު ޓީސީ ޕްލޭ އޮފަށް

ޓީސީގެ ކިރިގިސްތާން މިޑްފީލްޑަރު އަނަޓޯލީ ވަލްޝިޗޭވްގެ ހެޓްރިކާއެކު އެކެއް ތިނަކުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް ބަލިކޮށް އޭއެފްސީ ...

ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018: ފުރަތަމަމެޗް ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ޔުނައިޓެޑް ބްރަދާސް

” ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ”  ގެ ނަމުގައި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުގެ ދަނޑުގައި ރޭ ފެށުނު  ފުޓްސަލް ...

ކެނެރީފުން ވަރުގަދަ ރިސޯޓްބޯއިސް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

މިހާރު ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް  މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗު ވާދަވެރި ، ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު އެއްވަރުވެގެން ...

ވޮލީމުބާރާތް އައިއެސްއޭ 2018

މީދޫގައި މިވަގުތު ތިބި ވޮލީ ކުޅޭ ބައެއް ކުޅުންތެރީން އިސްނަގައިގެން ” ވޮލީމުބާރާތް އައިއެސްއޭ 2018 ” ގެ ...

ޔުނައިޓެޑް ބްރަދާސްއާއި ބްރަދާސް ޔުނައިޓެޑް ސެމީފައިނަލަށް

އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުމީދޫގައި  މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ” ގައި  ރޭ އެފްސީ ލަކީއާއި ...