• Categories
  • Archives

މިނިވަންކަޕް 2019: ސެމީފައިނަލަށް މަލްޓީޖީނިއަސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ހުޅުދޫ ތައްލިހި ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ސެމީފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހުޅުދޫއޭޓީއާއި ބައްދަލުކޮށް 6 ލަނޑު 3 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރީހޯދީވެސް އޭޓީންނެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފްނިމުނުއިރުވެސް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކުރިހޯދާފައިއޮތީވެސް އޭޓީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން  މަޓްލިޓީނިއަސްއިންވަނީ ކައިރިކައިރީގައި 4 ލަނޑު ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ 5 -2 އަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. މަލްޓިޖީނިއަސްއިން ފަހުހާފުގައި 4 ލަނޑު ޖެހިފަހުން އޭޓީން އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 5-3 އަށް ބަދަލުކުރިއެވެ.

އޭޓީން 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން މަލްޓިޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްގެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމާއެކު އެޓީމުގެ 6 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 6- 3 އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިމެޗް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީވެސް 6-3 އިން މަލްޓިޖީނިއަސް މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މިމެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި މަލްޓިޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްއެވެ.

އޭޓީއާއި މަލްޓިޖީނިއަސް ބައްދަކުކުރިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ: އަނިލް އިބްރާހިމް

ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި މަރަދޫ ޒެލޯންއާއި ބައްދަލުކޮށް 10 ލަނޑު 4 ލަނޑުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީފައިނަލުން މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިވެސްވަނީ ޖާގަހޯދާފައެވެ. ބޯކޮށްވެހެންދިޔަ ވިއްސާރައިގެތެރޭގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތައްލިހިޓީމްގެ ރޮނާއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން މިރޭ20:15 ގައި ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ރެސޯޓްބޯއިސްއެވެ.

މިރޭ 21:15 ގައި ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ މިދިޔައަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ތައްލިހިއާއި ގައުމުއެފްސީއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފޭދޫޓީމާ މީދޫ ޓީމާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫޓީމް

މީދޫ ޓީމަކާއި ފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ...

ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ ...

ސިޔާކަޕް 2018 – ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ގައުމު އެފްސީ

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު މީދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ފަސްޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ...

އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް އެތުލެޓިކޯ ދަތުރުކޮށްފި

އާސެނަލް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް އެތްލެޓިކޯ  މެޑްރިޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ...

އަތޮޅުމަދަރުސާ އަދި ޝަރަފުއްދީން ގެ ކުރިމަތިލުން ހަމަމަ ނިމުމެއް

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ މެޗްތައް މިއަދު ...

ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ނިންމުމަށް ޕީއެސޖީންވަނީ ބާސާއަށް އަންގައިފި

އޯގަސްޓް 8 ގެކުރީން ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ނޭމާގެ ސޮއި ބާސާއަށް މަޖުބޫރު ވެއްޖެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ...