• Categories
  • Archives

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލް ސުޕަކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޭ ކުޅުނު ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ލިވަޕޫލް ތަށި ހޯދައިފިއެވެ.

ތުރުކީގެ އިސްތަންބުލްގައި ކުޅެވުނު ޔޫއޭފާ ސްޕަކަޕްގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް  ލިވަޕޫލް ތަށި ހޯދާފައިވަނީ  ޗެލްސީއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ހޯދާފައިވަނީ ޗެލްސީންނެވެ. ޖިރޫޑް މެޗްގެ 36 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިން މިލަނޑަކީ ޗެލްސީގެ ޕްލިސިޗް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ދިޔައީ ޗެލްސީ 1-0 އިން ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފަށް ކުޅުންފަށައިގެން  ޗެލްސީއަށް  ރަނގަޅަށް މެޗްގެ ތެރެއަށް  ނުވަދެވިގެން އުޅެނިކޮށް ދެވަނަ ހާފްގެ 3 ވަނަ މިނިޓްގައި (މެޗްގެ 48 ވަނަ މިނިޓްގައި )  ލިވަޕޫލުން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. މާނޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން މިލަނޑަކީ  ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ހާފު ކުޅެން ނުކުތް ފިރްމީނޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މާނޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނުއިރު ދެޓީމް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން  މެޗްގެ ނަތީޖާނެރުމަށް 15 މިނަޓްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެހާފު ކުޅުނެވެ.

މިގޮތުން ކުޅެވުނު 15 މިނިޓްގެ  ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ލީޑް  ލިވަޕޫލަށް ހޯދައިދިނެވެ. މިލަނޑު މާނޭ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ މެޗްގެ  95 ވަނަ މިނަޓްގައެވެ. އަދި އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޗެލްސީއިންވެސްވަނީ އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖޯޖީނިއޯ މިލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގެ 101 ވަނަ މިނަޓްގައެވެ.

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ނުފެނި މެޗުގެ ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެހެންކަމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީޖެހި ޖެހުމުގައި  ލިވަޕޫލުންޖެހި ފަސް ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ޗެލްސީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވަނީ އެކްލަބުގެ އަބްރަހަމް ފޮނުވާލި ޗެލްސީގެ ފަސްވަނަ ޕެނަލްޓީއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ މިއަހަރުގެ ޔޫއެފާ ސުޕަކަޕް ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ލިވަޕޫލް މިތަށި ކާމިޔާބުކުރި 4 ވަނަ ފަހަރެވެ. ޗެލްސީވަނީ ސުޕަކަޕްގައި އެންމެފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގައިވެސް ދެރަވެފައެވެ. އެއީ 2012، 2013 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ރެފްރީކަން ކޮށްފައިވަނީ ފްރާންސްގެ އަންހެން ރެފްރީއެއްކަމަށްވާ ސްޓެފަނީ ފްރެޕާޓެވެ. މިއީ ފިރެހެނުން ކުޅުނު މިފެންވަރުގެ މެޗެއްގައި އަންހެނަކު ރެފްރީކަންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރޭގެ މެޗު ރެފްރީގެ އިތުރުން ލައިންސްމަނުންނާއި ބަދަލު ރެފްރީގެ ގޮތުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އަންހެން އޮފިޝަލުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ނޭމާއަށް ފުރިހަމަ ފޯމުގައި ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ފްރާންސް ލީގުގައި މާސޭއާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ...

ސެމީފައިނަލްގައި ރެއާލްއާއި ބަޔާންމިއުނިކް ބައްދަލުކުތާގޮތައް ހަމަޖެހުނުއިރު ލިވަޕޫލްއާއި ބައްދަލުކުރާނީ ރޯމާ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލްގައި ވޭތުވެދިޔަ ދެއަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑް  ބަޔާން މިއުނިކް ބައްދަލުކުރާގޮތައް ހަމަޖެހުނުއިރު، ...

ވެލެންސިއާއާއި ދެކޮޅަށް ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ވެލެންސިއާއާއި ދެކޮޅަށް ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެވެ. ވެލެންސިއާގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

20 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ކްރޮއޭޝިޔާ ދަތުރުކޮށްފި

ވޯލްޑްކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކްރޮއޭޝިޔާ ހޯދައިފިއެވެ. ސެމީ ފައިނަލް ފަހު ޖާގަ ކްރޮއޭޝިޔާ ހޯދީ ރޭ ...

އެއްބަސްވުން ހަމަވަންދެން އާސެނަލްގައި މަޑުކުރާނަން: ވެންގާ

އާސެނަލްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވަންދެން ކްލަބުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ...

ރޮނާލްޑޯގެ ދެގޯލާއެކު ރެއާލްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

މިރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލަވޭސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ...