• Categories
  • Archives

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، ލިވަޕޫލް ސުޕަކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރޭ ކުޅުނު ޔޫއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ލިވަޕޫލް ތަށި ހޯދައިފިއެވެ.

ތުރުކީގެ އިސްތަންބުލްގައި ކުޅެވުނު ޔޫއޭފާ ސްޕަކަޕްގެ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް  ލިވަޕޫލް ތަށި ހޯދާފައިވަނީ  ޗެލްސީއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ހޯދާފައިވަނީ ޗެލްސީންނެވެ. ޖިރޫޑް މެޗްގެ 36 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިން މިލަނޑަކީ ޗެލްސީގެ ޕްލިސިޗް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ދިޔައީ ޗެލްސީ 1-0 އިން ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފަށް ކުޅުންފަށައިގެން  ޗެލްސީއަށް  ރަނގަޅަށް މެޗްގެ ތެރެއަށް  ނުވަދެވިގެން އުޅެނިކޮށް ދެވަނަ ހާފްގެ 3 ވަނަ މިނިޓްގައި (މެޗްގެ 48 ވަނަ މިނިޓްގައި )  ލިވަޕޫލުން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. މާނޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން މިލަނޑަކީ  ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ހާފު ކުޅެން ނުކުތް ފިރްމީނޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މާނޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނުއިރު ދެޓީމް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން  މެޗްގެ ނަތީޖާނެރުމަށް 15 މިނަޓްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެހާފު ކުޅުނެވެ.

މިގޮތުން ކުޅެވުނު 15 މިނިޓްގެ  ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ލީޑް  ލިވަޕޫލަށް ހޯދައިދިނެވެ. މިލަނޑު މާނޭ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ މެޗްގެ  95 ވަނަ މިނަޓްގައެވެ. އަދި އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޗެލްސީއިންވެސްވަނީ އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖޯޖީނިއޯ މިލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގެ 101 ވަނަ މިނަޓްގައެވެ.

އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ނުފެނި މެޗުގެ ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެހެންކަމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީޖެހި ޖެހުމުގައި  ލިވަޕޫލުންޖެހި ފަސް ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ޗެލްސީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވަނީ އެކްލަބުގެ އަބްރަހަމް ފޮނުވާލި ޗެލްސީގެ ފަސްވަނަ ޕެނަލްޓީއެވެ.

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ މިއަހަރުގެ ޔޫއެފާ ސުޕަކަޕް ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ލިވަޕޫލް މިތަށި ކާމިޔާބުކުރި 4 ވަނަ ފަހަރެވެ. ޗެލްސީވަނީ ސުޕަކަޕްގައި އެންމެފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގައިވެސް ދެރަވެފައެވެ. އެއީ 2012، 2013 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ރެފްރީކަން ކޮށްފައިވަނީ ފްރާންސްގެ އަންހެން ރެފްރީއެއްކަމަށްވާ ސްޓެފަނީ ފްރެޕާޓެވެ. މިއީ ފިރެހެނުން ކުޅުނު މިފެންވަރުގެ މެޗެއްގައި އަންހެނަކު ރެފްރީކަންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރޭގެ މެޗު ރެފްރީގެ އިތުރުން ލައިންސްމަނުންނާއި ބަދަލު ރެފްރީގެ ގޮތުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އަންހެން އޮފިޝަލުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ސިޓީ ބަލިވުމުން 4 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލްއަށް ލިބިއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި  ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލްސް ބައްދަލުކުރިމެޗުން ސިޓީ ބަލިވުމާއިގުޅިގެން ޕްރިމިއާލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްއިން ...

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު، ބާސެލޯނާއަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ 5 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ...

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް ޗިލީ ސެމީއަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް، ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުން، ޗިލީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ...

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްއަތުން މޮޅުވެ 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ބާސެލޯނާ ހޯދައިފި

މެސީގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބުކުރި 600 ވަނަ ލަނޑުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރިމެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެވެ. މިމެޗްގައި ...

އެވަޓަންއިން ތަފާތުބޮޑުކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ބަލިވެއްޖެވެ. އެވަޓަންގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް މެސީއަށް

ފީފާ އިން ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ނުވަތަ ދަ ބެސްޓް މެންސް ޕްލޭޔާގެ ...