• Categories
  • Archives

ލޯނު އުސޫލުން ނޭމާ ބާސެލޯނާއަށް ދޫކޮށްލަނީ ؟

ޕީއެސްޖީ  ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެފައިހުރި ތައްޔާރުވެއްޖެވެ.

މީގެ ދެއަހަރުކުރީން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްފީއެއްކަމަށްވާ 222 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ބާސެލޯނާދޫކޮށްލި ފޯވާޑް އަލުން އެކްލަބަށް މިއަހަރު ގެންދެވެންއޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ  ލޯނުއުސޫލުން އޭނާ ދޫކޮށްލުމެވެ. އެއީ ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލަން ކިޔާ އަގުކަމަށްވާ 190 މިލިއަން ޑޮލަރު ބާސެލޯނާއަށް ދެވެން ނެތުމުންނެވެ. ސަބަބަކީ އެފަދަ ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަކޮށްފިނަމަ ބާސެލޯނާއަށް ފައިނޭޝަލް ފެއަރޕްލޭއާ ޚިލާފްވިކަމުގެ އަދަބެއް އައުންގާތްކަމެއްކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީއެވެ.

ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ބާސެލޯނާއަށް ނޭމާ ދޫކޮށްލުމަށްވުރެބޮޑަށް ޕީއެސްޖީން ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ  ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ނޫނީ ޔުވެންޓާސްއަށް އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެދެކްލަބުން ދޭންބުނާ ފައިސާގެ އަދަދު ބާސެލޯނާއަށްވުރެ އިތުރުވުމެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީއާއެކު ނޭމާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓެކްޓްގައި ބާކީ 3 އަހަރު އޮތްއިރު ކްލަބް ބަދަލުކުރެވެނީ ކުޅުންތެރިޔާގެވެސް ރުހުމުގައެވެ.

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިނިވަންކަޕް 2019 : ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެ

މިނިވަންކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްމެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ. މެރެތަން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ...

މިނިވަންކަޕް 2019 ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” މިނިވަންކަޕް 2019 ” ގުރުއަތުލުމަށް 31 ޖުލައި 2019 ވަނަ ...

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ޓަފްސިކް

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޓީމް ޓަފްސިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ...

ކްލަބް ރެޑްއެންޓްސްއިން ގައުމު ޖޫނިއާސް ބަލިކޮށްފި

ގަންބުރި ޗެލެންޖް 2018 ގައި ގައުމު ޖޫނިއާސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިވެފައިވާ ޝައުގު ސިޔާކަޕް ...

ޕޮލިސް ކަޕް ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ރެފިއުޖީ ހޯދައިފި

ޕޮލިސް ކަޕް 2019 ގެ ފައިނަލުން ރެފިއުޖީ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ އެންމެ މޮޅު ޓީމްކަމުގައި ...

އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓިމާއި ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމް

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ...