• Categories
  • Archives

ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްތައް – ރޮޒެއިނާ

އަޅުގަޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްދީގެން ވަރަށްބާރަށް އޯލެވެލްއާއި އޭލެވެލްގެ ނަތީޖާ ރަގަޅު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށާ އެހެނަމަވެސް ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ  ވާހަކަ ދެކެވޭ އަޑުއިވެނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް އައްޑޫމީދޫދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިހެން ވިދާޅުވީ މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީސްކޫލްގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތައްކަމަށެވެ.

” ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްތައް ، ދަރިވަރުން ސްކޫލަކީ ކޮންތަކެއްކަން ފުރަތަމަ ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލަށް ގޮސްގެން ، ކިޔެވުމަކީ ކޯޗެއްކަން ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލުން . އެކުވެރީންނާއިއެކު އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް ކަން ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލުން ، އެހެންވީމާ ހަގީގަތުގައި ޕްރީ ސްކޫލަކީ ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތައް ، އެންމެ މުހިއްމު ފެށުން ، މިފެށުން ގޯސްވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ  އެކުއްޖެގެއްގެ ކުރިއަށްއޮތް ތައުލީމީ ހަޔާތް ވަރަށްބޮޑަށް ބަނަވެގެންދޭ ”  ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ އަޅުގަޑުމެން އޭލެވެލް އާއި  އޯލެވެލްއަށް ޓީޗަރުން ބިނާކުރަން ދޭ އަހުމިއްޔަތުކަން ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ ލޮބުވެތި އާންޓީން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭކަމަށެވެ.

” އެކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަޑުމެންނަށް ހަގީގަތުގައި ނުވިސްނިފައި އޮތް މުހިއްމުކަމެއް މިއީ ،  އަޅުގަޑުމެން އޭލެވެލްއާއި އޯލެވެލްއަށް ޓީޗަރުން ބިނާކުރަން ދޭ އަހުމިއްޔަތުކަން އެބަދޭންޖެހޭ ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ މިލޮބުވެތި އާންޓީން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ، އަޅުގަޑު އިރާދަކުރެއްވިޔާ މަސައްކަތްކުރާނަން، އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް އެކިއެކި އިތުރު ތަމްރީންތައް ހޯދާ ދިނުމަށްޓަކައި ، މިގޮތުން ސަރުކާރާއި ޔޫއެންޑީޕީފަދަ ތަންތަނާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން އާންޓީންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުތައް ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން  ” ރޭެގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހިތަދޫގެ 11 މަގެއްގައި ތާރުއަޅަން ހަމަޖައްސައިފި

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގެ 11 މަގެއްގައި ތާރު އަޅައިގެން އެމަގުތައް ހަދަން ނިންމާ އެމަގުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ...

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން  އިއްޔެ ހަވީރު  ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ...

އީސީގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ފަޔާޒު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

Advertisement އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ފަޔާޒު މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ މަތީގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ...

“ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

“ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫސިޓީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ...

“ހުއްޓުވާ” މުޒާހަރާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ހުއްޓުވާ” މުޒާހަރާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ. ރޭ 8:30 ހާއިރު ޗާނދަނީ ...