• Categories
  • Archives

ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްތައް – ރޮޒެއިނާ

އަޅުގަޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްދީގެން ވަރަށްބާރަށް އޯލެވެލްއާއި އޭލެވެލްގެ ނަތީޖާ ރަގަޅު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށާ އެހެނަމަވެސް ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ  ވާހަކަ ދެކެވޭ އަޑުއިވެނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް އައްޑޫމީދޫދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިހެން ވިދާޅުވީ މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީސްކޫލްގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތައްކަމަށެވެ.

” ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްތައް ، ދަރިވަރުން ސްކޫލަކީ ކޮންތަކެއްކަން ފުރަތަމަ ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލަށް ގޮސްގެން ، ކިޔެވުމަކީ ކޯޗެއްކަން ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލުން . އެކުވެރީންނާއިއެކު އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް ކަން ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލުން ، އެހެންވީމާ ހަގީގަތުގައި ޕްރީ ސްކޫލަކީ ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތައް ، އެންމެ މުހިއްމު ފެށުން ، މިފެށުން ގޯސްވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ  އެކުއްޖެގެއްގެ ކުރިއަށްއޮތް ތައުލީމީ ހަޔާތް ވަރަށްބޮޑަށް ބަނަވެގެންދޭ ”  ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ އަޅުގަޑުމެން އޭލެވެލް އާއި  އޯލެވެލްއަށް ޓީޗަރުން ބިނާކުރަން ދޭ އަހުމިއްޔަތުކަން ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ ލޮބުވެތި އާންޓީން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭކަމަށެވެ.

” އެކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަޑުމެންނަށް ހަގީގަތުގައި ނުވިސްނިފައި އޮތް މުހިއްމުކަމެއް މިއީ ،  އަޅުގަޑުމެން އޭލެވެލްއާއި އޯލެވެލްއަށް ޓީޗަރުން ބިނާކުރަން ދޭ އަހުމިއްޔަތުކަން އެބަދޭންޖެހޭ ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ މިލޮބުވެތި އާންޓީން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ، އަޅުގަޑު އިރާދަކުރެއްވިޔާ މަސައްކަތްކުރާނަން، އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް އެކިއެކި އިތުރު ތަމްރީންތައް ހޯދާ ދިނުމަށްޓަކައި ، މިގޮތުން ސަރުކާރާއި ޔޫއެންޑީޕީފަދަ ތަންތަނާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން އާންޓީންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުތައް ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން  ” ރޭެގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ލޯކަލް ޑިމޮކްރަސީ އާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫގެ ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން އިއްޔެ ފެށްޓެވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްގައި އައްޑޫސިޓީގެ ތިން ...

އައު އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާލޭގައި ހަވާ ނާރުވާނެ – އެކަމަކު 40 އަށްވުރެ ގިނަ ރިސޯޓުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ހަވާ އަރުވާނެ – އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

އައު އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީގައި ހަވާ އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، ...

ބަނގުރާ ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަކީ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް – ކަސްޓަމްސް

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ނަމުގައި ދޫކުރި ބަނގުރަލުގެ ތެރެއިން ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ...

އޮގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ނިންމަވައިފި

ކަލަންޑަރުގައި ވާ ގޮތަށް، މި އަހަރުގެ ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މި މަހު 12 ވަނަ ދުވަހަށް ...

ޓްރަކެއް ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ ފެންސްގައި ޖެހި ފެންސަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ބޮޑުހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓްރަކެއް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދަނިކޮށް  ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް އައްޑޫސިޓީގެ ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ ފެންސްގައި ...

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމާ ވާދަކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޓީމް މޮޅުވެއްޖެ

މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެޓީމް ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާ ވާދަކޮށް ...