• Categories
  • Archives

ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްތައް – ރޮޒެއިނާ

އަޅުގަޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްދީގެން ވަރަށްބާރަށް އޯލެވެލްއާއި އޭލެވެލްގެ ނަތީޖާ ރަގަޅު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށާ އެހެނަމަވެސް ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ  ވާހަކަ ދެކެވޭ އަޑުއިވެނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް އައްޑޫމީދޫދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ރޮޒެއިނާ އާދަމް މިހެން ވިދާޅުވީ މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީސްކޫލްގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތައްކަމަށެވެ.

” ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްތައް ، ދަރިވަރުން ސްކޫލަކީ ކޮންތަކެއްކަން ފުރަތަމަ ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލަށް ގޮސްގެން ، ކިޔެވުމަކީ ކޯޗެއްކަން ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލުން . އެކުވެރީންނާއިއެކު އުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް ކަން ދަސްކުރަނީ ޕްރީސްކޫލުން ، އެހެންވީމާ ހަގީގަތުގައި ޕްރީ ސްކޫލަކީ ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތައް ، އެންމެ މުހިއްމު ފެށުން ، މިފެށުން ގޯސްވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ  އެކުއްޖެގެއްގެ ކުރިއަށްއޮތް ތައުލީމީ ހަޔާތް ވަރަށްބޮޑަށް ބަނަވެގެންދޭ ”  ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން  ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ އަޅުގަޑުމެން އޭލެވެލް އާއި  އޯލެވެލްއަށް ޓީޗަރުން ބިނާކުރަން ދޭ އަހުމިއްޔަތުކަން ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ ލޮބުވެތި އާންޓީން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭކަމަށެވެ.

” އެކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަޑުމެންނަށް ހަގީގަތުގައި ނުވިސްނިފައި އޮތް މުހިއްމުކަމެއް މިއީ ،  އަޅުގަޑުމެން އޭލެވެލްއާއި އޯލެވެލްއަށް ޓީޗަރުން ބިނާކުރަން ދޭ އަހުމިއްޔަތުކަން އެބަދޭންޖެހޭ ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ މިލޮބުވެތި އާންޓީން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ، އަޅުގަޑު އިރާދަކުރެއްވިޔާ މަސައްކަތްކުރާނަން، އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް އެކިއެކި އިތުރު ތަމްރީންތައް ހޯދާ ދިނުމަށްޓަކައި ، މިގޮތުން ސަރުކާރާއި ޔޫއެންޑީޕީފަދަ ތަންތަނާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން އާންޓީންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުތައް ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން  ” ރޭެގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން ވަކި ފިކުރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުކުރުމުން މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް ...

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ...

އެކަނިވެރި މަންމައިންނާއި ބައްޕައިންނަށް 10،000 ރުފިޔާ ދޭން ރައީސް މިއަދު ނިންމަވައިފި

އެކަނިވެރި މަންމައިންނާއި ބައްފައިންނަށް 10،000 ރުފިޔާ ދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ، އެކަނި ...

މީދޫގައި އަންހެނެއްގެއަތުން ވޮލެޓް ފޭރިގަތް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މީދޫ އަންހެނެއްގެ އަތުން ވޮލެޓް ފޭރިގަތް މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 07 ދުވަސް މީދޫ ކޯޓުން ...

ރާއްޖެ އާއި މެދު އިންޑިޔާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ގުޅިގެން ރާހުލް ފާޑުކިޔުން އިންޑިއާސަރުކާރަށް

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާއި، އެޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް ...

ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޓެބްލެޓުތައް ބޭނުން ކުރަން ފަށާނަން، މިއީ ދުނިޔޭގައި މިކަން ކުރާ ފުރަތަމަ ގައުމު – ރައީސް ޔާމީން

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ހުރިހާ ސްކޫލެއް ވައިފައި ކުރެވި، ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޓެބްލެޓުތައް ބޭނުން ކުރަން ...