• Categories
  • Archives

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެސްކޫލްގެ  ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާނު ރާމިޒެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯ (އެމްއެންސީސީ) ބައެއް އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކޭމްޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާން ރާމިޒު ވިދާޅުވީ  ކެޑޭޓް ކޭޕްގައި ކިޔަވައި ދެވުނު މާއްދާތަކުން  ލިބުނު މައުލޫމާތަކަކީ   ކޭމްޕް ނިންމާލުމާއެކު ދަރިވަރުން ހަދާންނައްތާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުިއެވެ .

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާނު ވިދާޅުވީ މިކޭމްޕްގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެވުނު  މާއްދާތަކުން ލިބުނު މައުލޫމާތު  ދަރިވަރުންެ އަމަލީ މައިދާނުގައި ހިފާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ކޭމްޕް ނިންމުމަށްފަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލްގެތޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި އަދި  މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައިވެސް ކޭމްޕުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފާނެކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާކަމަށްވެސް ސުލްޠާން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

” ތިކުދީންނަށް މިކޭމްޕްގެ ތެރެއިން ދަސްވި ކަންތައްތައް އަމަލީ މައިދާނުގައި ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭނެ ، ތިކުދީންނަކީ ކަންކަންދިމާވީ އެކަންކަމުން ރެކޭބަޔަކަށް ވެގެނެއް ނުވާނެ ، އަދި ތިކުދީންނަކީ ކަންކަން ދިމާވީމާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކުދީން ،  ތިޔަކުދީންނަށް މިކޭމްޕްގެ ތެރޭގައި ދަސްކޮށްދީފައިވާނެ  ލީޑަރ ޝިޕް ، ލީޑަރ ޝިޕް ސެޝަންތަކުގައި ތިކުދީންނަށްވާނީ ކަންކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނިކުންނަން ޖެހޭނެ ބަޔަކީ ތިޔަ ކުދީންކަން ދަސްކޮށްދެވިފައި ، އެހެންވީމާ ތިޔަކުދީންނަކީ އަބަދުވެސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އަދި ތިޔަކުދީންގެ ކްލާސް ރޫމްގެ ތެރެއިންވެސް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެނަމޫނާ ދައްކަން ނިކުމެތިބޭ ތިކުދީންނަށްް ވާންޖެހޭނެ ، ކޭމްޕްގެ ހަގީގީ މަގުސަދު ހާސިލްވެގެންދާނީ އެފަދަ ކުދިބަޔަކަށް ތިޔަކުދީން ވެގެން ،  އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތިކުދީންނަކީ ފަސްޖެހޭ ކުދިބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ” ސުލްޠާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށާއި ކޭމްޕްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވި މުދައްރިބުންނަށް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައިއެވެ. އަދި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ޕްލެޓޫންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްލެޓޫން، “ބްރާވޯ” އަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މިކޭމްޕުން އެންމެ ރަގަޅު 5 ދަރިވަރުން ހޮވާ އެދަރިވަރުންނަށް މެޑަލް ހަވާލް ކުރެވުނެވެ.

މިމަހުގެ މިމަހުގެ 24 ން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޝަމްސުއްދީން 36 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިކޮށްގެން އެސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިކެޑޭޓް ކޭމްޕްގައި ކިޔަވާދެއްވާފައިވާ މާއްދާތަކުގެތެރޭގައި ފައިސްޓްއެއިޑް ، ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގ ، ފީލްޑްކްރާފް، ލީޑަރޝިޕް ،ފުޓްޑްރިލް  އަދި ފަޔަރ ފައިޓިންގ ހިމެނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފުވައްމުލަކަށް ރާޅު އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ރާޅު އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން، އެންމެ ބޮޑަށް އުދަ އަރާފައިވަނީ އެރަށު ފަޔާ ...

ތިނަދޫ މުދިމެއްގެ މެޔަށް ދަގަނޑެއް ހެރިގެން ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ގދ. ތިނަދޫ މަސްޖިދުލް ޢަލީގެ މުދިމް އަހުމަދު ޝާތިރުގެ މެޔަށް ދަގަނޑެއް ހެރިގެން ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ...

ވަޢުދުތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވަން އިބޫއަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ: ނިހާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްޓަކައި ވެވަޑައިގަންނަވާ ވަޢުދުތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވަން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް އަށް އެނގިވަޑައިނުގަންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް ...

ވަކި ފިކުރެއް ދިފާޢު ނުކުރުމަށް މާމިނގިލީ ކައުންސިލަށް އެރަށުގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި

އދ. މާމިނގިލީ ކައުންސިލުން ވަކި ފިކުރެއް ދިފާޢު ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ...

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 3 މުވައްޒަފަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ޓީޗާސް އެޕްރިސިއޭޝަން ވީކްގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ...

ޝަރަފުއްދީން ކަޓުވާލާ ހުޅުދޫ ސްކޫލްފައިނަލަށް

މަމެން އައްޑޫސިޓީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ކަޓުވާލާ، ހުޅުދޫ ސްކޫލް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ...