• Categories
  • Archives

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެސްކޫލްގެ  ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާނު ރާމިޒެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯ (އެމްއެންސީސީ) ބައެއް އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކޭމްޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާން ރާމިޒު ވިދާޅުވީ  ކެޑޭޓް ކޭޕްގައި ކިޔަވައި ދެވުނު މާއްދާތަކުން  ލިބުނު މައުލޫމާތަކަކީ   ކޭމްޕް ނިންމާލުމާއެކު ދަރިވަރުން ހަދާންނައްތާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުިއެވެ .

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާނު ވިދާޅުވީ މިކޭމްޕްގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެވުނު  މާއްދާތަކުން ލިބުނު މައުލޫމާތު  ދަރިވަރުންެ އަމަލީ މައިދާނުގައި ހިފާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ކޭމްޕް ނިންމުމަށްފަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލްގެތޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި އަދި  މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައިވެސް ކޭމްޕުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފާނެކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާކަމަށްވެސް ސުލްޠާން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

” ތިކުދީންނަށް މިކޭމްޕްގެ ތެރެއިން ދަސްވި ކަންތައްތައް އަމަލީ މައިދާނުގައި ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭނެ ، ތިކުދީންނަކީ ކަންކަންދިމާވީ އެކަންކަމުން ރެކޭބަޔަކަށް ވެގެނެއް ނުވާނެ ، އަދި ތިކުދީންނަކީ ކަންކަން ދިމާވީމާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކުދީން ،  ތިޔަކުދީންނަށް މިކޭމްޕްގެ ތެރޭގައި ދަސްކޮށްދީފައިވާނެ  ލީޑަރ ޝިޕް ، ލީޑަރ ޝިޕް ސެޝަންތަކުގައި ތިކުދީންނަށްވާނީ ކަންކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނިކުންނަން ޖެހޭނެ ބަޔަކީ ތިޔަ ކުދީންކަން ދަސްކޮށްދެވިފައި ، އެހެންވީމާ ތިޔަކުދީންނަކީ އަބަދުވެސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އަދި ތިޔަކުދީންގެ ކްލާސް ރޫމްގެ ތެރެއިންވެސް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެނަމޫނާ ދައްކަން ނިކުމެތިބޭ ތިކުދީންނަށްް ވާންޖެހޭނެ ، ކޭމްޕްގެ ހަގީގީ މަގުސަދު ހާސިލްވެގެންދާނީ އެފަދަ ކުދިބަޔަކަށް ތިޔަކުދީން ވެގެން ،  އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތިކުދީންނަކީ ފަސްޖެހޭ ކުދިބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ” ސުލްޠާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށާއި ކޭމްޕްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވި މުދައްރިބުންނަށް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައިއެވެ. އަދި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ޕްލެޓޫންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްލެޓޫން، “ބްރާވޯ” އަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މިކޭމްޕުން އެންމެ ރަގަޅު 5 ދަރިވަރުން ހޮވާ އެދަރިވަރުންނަށް މެޑަލް ހަވާލް ކުރެވުނެވެ.

މިމަހުގެ މިމަހުގެ 24 ން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޝަމްސުއްދީން 36 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިކޮށްގެން އެސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިކެޑޭޓް ކޭމްޕްގައި ކިޔަވާދެއްވާފައިވާ މާއްދާތަކުގެތެރޭގައި ފައިސްޓްއެއިޑް ، ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގ ، ފީލްޑްކްރާފް، ލީޑަރޝިޕް ،ފުޓްޑްރިލް  އަދި ފަޔަރ ފައިޓިންގ ހިމެނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަށް ގައްދޫގައި ހެދި މަރިޔާދުގޭގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގދ. ގައްދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައިހުރި މަރިޔާދުގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ...

މެމްބަރު ޝާހިދުއަށް ހުޅުދޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރޭ ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރޭ ޝާޑު ހުޅުދުއަށް ...

އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމއިްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ބޯކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ...

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި ސައުތުއެފްރިކާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަނީ

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ސައުތު އެފްރިކާއާ ދެމެދު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް ...

ރޮޒޭއަކީ ކޮންމެހެން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބްކުރަންޖެހޭ ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅެއް- ރައީސް ނަޝީދު

Advertisement ރޮޒޭއަކީ އަޅުގަޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރާއެކީގައި އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެހެން އެބޭފުޅާ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބްކުރަންއެދޭ ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅެއްކަމަށް ...

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

މާލޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. ކާރުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާއިރު މިރޭ މާލޭގެ އެކި ސަރަޚައްދުތަކުގައި އިދިކޮޅު ...