• Categories
  • Archives

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އެސްކޫލްގެ  ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާނު ރާމިޒެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯ (އެމްއެންސީސީ) ބައެއް އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކޭމްޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާން ރާމިޒު ވިދާޅުވީ  ކެޑޭޓް ކޭޕްގައި ކިޔަވައި ދެވުނު މާއްދާތަކުން  ލިބުނު މައުލޫމާތަކަކީ   ކޭމްޕް ނިންމާލުމާއެކު ދަރިވަރުން ހަދާންނައްތާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުިއެވެ .

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާނު ވިދާޅުވީ މިކޭމްޕްގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެވުނު  މާއްދާތަކުން ލިބުނު މައުލޫމާތު  ދަރިވަރުންެ އަމަލީ މައިދާނުގައި ހިފާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ކޭމްޕް ނިންމުމަށްފަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލްގެތޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި އަދި  މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައިވެސް ކޭމްޕުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފާނެކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާކަމަށްވެސް ސުލްޠާން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

” ތިކުދީންނަށް މިކޭމްޕްގެ ތެރެއިން ދަސްވި ކަންތައްތައް އަމަލީ މައިދާނުގައި ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭނެ ، ތިކުދީންނަކީ ކަންކަންދިމާވީ އެކަންކަމުން ރެކޭބަޔަކަށް ވެގެނެއް ނުވާނެ ، އަދި ތިކުދީންނަކީ ކަންކަން ދިމާވީމާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އެކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކުދީން ،  ތިޔަކުދީންނަށް މިކޭމްޕްގެ ތެރޭގައި ދަސްކޮށްދީފައިވާނެ  ލީޑަރ ޝިޕް ، ލީޑަރ ޝިޕް ސެޝަންތަކުގައި ތިކުދީންނަށްވާނީ ކަންކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ނިކުންނަން ޖެހޭނެ ބަޔަކީ ތިޔަ ކުދީންކަން ދަސްކޮށްދެވިފައި ، އެހެންވީމާ ތިޔަކުދީންނަކީ އަބަދުވެސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އަދި ތިޔަކުދީންގެ ކްލާސް ރޫމްގެ ތެރެއިންވެސް ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެނަމޫނާ ދައްކަން ނިކުމެތިބޭ ތިކުދީންނަށްް ވާންޖެހޭނެ ، ކޭމްޕްގެ ހަގީގީ މަގުސަދު ހާސިލްވެގެންދާނީ އެފަދަ ކުދިބަޔަކަށް ތިޔަކުދީން ވެގެން ،  އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތިކުދީންނަކީ ފަސްޖެހޭ ކުދިބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ” ސުލްޠާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށާއި ކޭމްޕްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވި މުދައްރިބުންނަށް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައިއެވެ. އަދި ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވި ޕްލެޓޫންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްލެޓޫން، “ބްރާވޯ” އަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މިކޭމްޕުން އެންމެ ރަގަޅު 5 ދަރިވަރުން ހޮވާ އެދަރިވަރުންނަށް މެޑަލް ހަވާލް ކުރެވުނެވެ.

މިމަހުގެ މިމަހުގެ 24 ން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޝަމްސުއްދީން 36 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިކޮށްގެން އެސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިކެޑޭޓް ކޭމްޕްގައި ކިޔަވާދެއްވާފައިވާ މާއްދާތަކުގެތެރޭގައި ފައިސްޓްއެއިޑް ، ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގ ، ފީލްޑްކްރާފް، ލީޑަރޝިޕް ،ފުޓްޑްރިލް  އަދި ފަޔަރ ފައިޓިންގ ހިމެނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރައީސް ޞާލިޙު ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދޫނިދޫ ޖަލަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ...

ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އުރަމަތީގެ ކެންސަރ އެވެއަރނެސް (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުން މާދަމާ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް މަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިންކް-ރިބަން ދުވުން – ހިނގުން  މޫސުން ...

ހުވަދުއަތޮޅުގައި ސީޕްލޭން ހަބެއްވެސް ޤާއިމް ކުރެވޭނެ – ރައީސް

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގައި މި ސަރުކާރުން އަޅާ އެއާޕޯޓާއެކު އެ ސަރަޙައްދުގައި ސީޕްލޭން ހަބެއްވެސް ޤާއިމް ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާ ...

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ޒުވާނެއްގެ މެއަށް ތޮޅިއެއް ހެރި ސީރިއަސްވެ، ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ

ކުޑަ ދޯންޏެއްގައި މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ޒުވާނެއްގެ މެއަށް ތޮޅިއެއް ހެރި ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ...

ޗައިނާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގެ އައީދީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު ...

ކޮމިޝަނަރު ޖެނަރަލް ކަސްޓަމްސް ކަމުން ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮމިޝަނަރު ޖެނަރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ...