• Categories
  • Archives

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ޝަރަފަވެރިކޮށްދެއްވި މިޖަލްސާގައި ޚާއްސަ މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ  މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިދު އާއި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާންގެ އިތުރަށް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސަލް ނާޒްނީން އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިސް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ޝަޒުލީނުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު މިޖަލްސާގައި ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެސްކޫލަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް  ހަނދާނީ ލިއުން ދެވުނެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް މިޖަލްސާގައި ޝަރީފީ ފްރީސްކޫލަށް މެދުނުކެޑި 25 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި އަދި މިހާރުވެސް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސ. ހިތަދޫ ގޮމަކާސްތޫރިގޭ ފާތުމަތު ފަރުހާދުއަށާ އެސްކޫލްގައި މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ހަނދާނީ ފިލާ ދެވިފައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުކެޑުމެއްނެތި މިއަދާއިހަމައަށް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދަވާ މީދޫ ނަޝޭބް އަލީޝަރީފަށްވެސް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަދާނީ ފިލާ ދެވިފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ތޮއްޑޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ކުޑަ ކުއްޖަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކުޑަ ކުއްޖަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އުމުރުން ...

12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ...

ށ. މިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. އޮންލައިން ނޫސް “ވަގުތު” ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ   ގޮތުގައި ...

ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާ މިއަދު ލަންކާގައި ބާއްވަނީ

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ...

އެމެރިކާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އުފެއްދުންތައް ތުރުކީން ބޯއިކެޓުކުރަނީ

އެމެރިކާގައި އުފައްދާ އިލެކްޓްރޯނިކް އުފެއްދުންތައް ބޯއިކޮޓް ކުރަން ތުރުކީން ނިންމައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި އެމެރިކާއިން އުފައްދާ ...

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަޔާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ...