• Categories
  • Archives

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ޝަރަފަވެރިކޮށްދެއްވި މިޖަލްސާގައި ޚާއްސަ މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ  މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިދު އާއި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާންގެ އިތުރަށް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސަލް ނާޒްނީން އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިސް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ޝަޒުލީނުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު މިޖަލްސާގައި ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެސްކޫލަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް  ހަނދާނީ ލިއުން ދެވުނެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް މިޖަލްސާގައި ޝަރީފީ ފްރީސްކޫލަށް މެދުނުކެޑި 25 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި އަދި މިހާރުވެސް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސ. ހިތަދޫ ގޮމަކާސްތޫރިގޭ ފާތުމަތު ފަރުހާދުއަށާ އެސްކޫލްގައި މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ހަނދާނީ ފިލާ ދެވިފައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުކެޑުމެއްނެތި މިއަދާއިހަމައަށް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދަވާ މީދޫ ނަޝޭބް އަލީޝަރީފަށްވެސް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަދާނީ ފިލާ ދެވިފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ އެންމެ ރީތި ހިތްގައިމު ހޮސްޕިޓަލަށް- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ހިތްގައިމު ...

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދައިދޭނަން – ރައީސް ޔާމީން

ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ހޯދައިދޭނެކަމަށާއި، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނު ތަންފީޛް ކުރާނެކަމުގެ ...

މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނަން- ރިޔާޒު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ނަގާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ...

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފި

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފިއެވެ. އުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

އައްޑޫގައި ވަކި ދަޢުލަތެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ވަކި ދަޢުލަތެއް ޤާއިމްކުރަން އެސިޓީގެ ބައެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރީގެ ރައީސް ...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...