• Categories
  • Archives

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި އައިޝަތު ޝައުނާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފިއެވެ.

ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދުކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. އާންމުންނަށް ޝައުނާގެ މޫނު ނުދެއްކިނަމަވެސް މިއަދު 10:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތާހަމައަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގޮސް އޭނާއަށް ހެޔޮދުޢާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޝައުނާގެ މައްޗަށް ކުރި ކަށުނަމާދާ، ޖަނާޒާގެ ކަންކަމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި މި ޖަނާޒާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމާއި އިސްލާމީކް މިނިސްޓަރ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި  އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައި ދިމާވި އުދަގޫ ހާލަތުން ސަލާމަތްވުމަށް އެގަނޑީގައި ޝައުނާ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭބެއަށް ގުޅާފައިވެއެވެ.  އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭކަމަށާއި ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބޭބެގާތުގައި އޭނާ އެދުނުކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ރޭ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައިވެސް ބުނެފައިވަނީ ޝައުނާގެ އާއިލާއިން އޭނާ ގެއްލިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ތަކުރާރުކޮށް ދީފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިޔަ އަވަސްކަމާއެކު އިތުރުބަޔަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ނުދެވި ޝައުނާވަނީ އަލިފާންގަނޑުތެރޭގައި ތާށިވެފައެވެ.

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހަދިސާގައި ޝައުނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހި މަރުވެފައިވަނިކޮށް ފެނުނީ ހާދިސާ ހިނގިތާ ތިން ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : ގޭގައި ކަރަންޓީންވުމަށް ތައްޔާރުވޭ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 ފެނި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތާއި، ބަލިޖެހޭ މީހުންނާއި، އެމީހުންނާއި ސީދާ ދިމާވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ...

އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ފޯރަމްއިން އަރުވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ރައީސް ޔާމީނަށް

އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ފޯރަމުންދޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަރުވައިފިއެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ފޯރަމަކީ ...

ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް

މީދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނަކީ ސިޔާސީގޮތުން “ތަޞައްރަފު” ފުދިފައިވާބަޔެކެވެ. އެކަން އެމީހުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވަނީ ވާދަވެރި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ...

އައްޑޫ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ޢާއިޝަތު ލީޝް ހަމީދު ހޯދައިފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވެވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރު، ...

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފަ އޮއްވަ ފެނިއްޖެ

ދެ ލޯންޗު ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލުނު މީހާ ކަނޑު އަޑީގައި މަރުވެފަ އޮއްވަ ފެނިއްޖެ އެވެ. ...

ށ. ނަރުދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ށ. ނަރުދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. “ސީއެންއެމް” ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިފަހަރު ނަރުދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ...