• Categories
  • Archives

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ  ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން އޮތީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީންނާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީގެ އިތުރަށް އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީ ޝާހިދު އަލީއާއި  ގިނައަދަދެއްގެ ހުޅުދޫ ޒުވާނުންނާއި ރަށްޔިތުންވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި  ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު ރަށްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝުއޫރު ފާޅުކުރެއްވުމާއި މެންބަރާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހުވެސް އިލްޔާސް ލަބީބު ވަނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ހުޅުދޫއާއި މީދުން ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އަދި  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ހެރަތެރެ ރިސޯޓްގެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން އަދި މިނޫސްވެސް ހުޅުދޫއާއި އަދި އައްޑުއަތޮޅާއި  ގުޅުންހުރި ގިނަވާހަކަ ތަކަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ކައުންސިލްރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއާއި އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީ ޝާހިދު އަލީވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވެއެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ރޭ ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު ބުދަދުވަހުގެރޭ އިލްޔާސްލަބީބުގެ އޮފީހެއް ހުޅުދޫގައި ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. މިއޮފީސް ރަސްމީ ބަންދުނޫސް ދުވަސްތަކުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދުނު 10:00 ން 12:00 އަށް ހުޅުވާގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބަކީ  ހުޅުދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރާ “ކޮވިޑް ވިލެޖް” އަކީ، ...

މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު

  Advertisement ޒަމާނުއްސުރެން ފަށައިގެން ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ...

ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ދާއިރާތަކުގެ މިހާރުގެ ...

ފެނަކައިގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މާބަނޑު އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ...

ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިއަދު ވެސް ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ކޯއްޓޭ ސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އިއްޔެ ގެއްލިފައިވާ ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ...

ދޭހަ އުނގެނެން ފެށި ދަތުރު

ޖާހިލު އަތްއަތް މަތީން ހިލެމުން އައި ލިއުމެއް އަތަށް އެރިއެވެ. ސްކޫލު ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ހިއްސާކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން ...