• Categories
  • Archives

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ  ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން އޮތީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީންނާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީގެ އިތުރަށް އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީ ޝާހިދު އަލީއާއި  ގިނައަދަދެއްގެ ހުޅުދޫ ޒުވާނުންނާއި ރަށްޔިތުންވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި  ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު ރަށްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝުއޫރު ފާޅުކުރެއްވުމާއި މެންބަރާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހުވެސް އިލްޔާސް ލަބީބު ވަނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ހުޅުދޫއާއި މީދުން ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އަދި  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ހެރަތެރެ ރިސޯޓްގެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން އަދި މިނޫސްވެސް ހުޅުދޫއާއި އަދި އައްޑުއަތޮޅާއި  ގުޅުންހުރި ގިނަވާހަކަ ތަކަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ކައުންސިލްރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއާއި އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީ ޝާހިދު އަލީވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވެއެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ރޭ ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު ބުދަދުވަހުގެރޭ އިލްޔާސްލަބީބުގެ އޮފީހެއް ހުޅުދޫގައި ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. މިއޮފީސް ރަސްމީ ބަންދުނޫސް ދުވަސްތަކުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދުނު 10:00 ން 12:00 އަށް ހުޅުވާގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބަކީ  ހުޅުދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ސަބަބުން މުޅި މަޖީދީމަގު ހުއްޓުމަކަށް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މިއަދާއި މިރޭ ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި މާލޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އެއް މަގު، މަޖީދީމަގު ...

މީދުއަށް ސަހާފް ފަދަ ޒުވާން ގިނަކުޅުންތެރީން މިއަދު މިވަނީ ބޭނުންވެފައި

ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރިޓީމްތަކުތެ ކުޅުނުތެރީންގެ ތެރެއިން  އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ކޮން ކުޅުންތެރިއެއްތޯ ސުވާލު ...

ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ މިލިއަން ޑޮލަރުން ވަން އަދީބުގެ ކުންފުނީގެ ނަން ރިޕޯޓަކު ނެތް – ނިޔާޒު

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދީބު ހިއްސާ އޮންނަ މޮންޓިލިއޯން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަށް  އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަދެފައިވާކަމަށާ ...

300 މިލިއަން ޑޮލަރު މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެތަސައްވަރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ހޭދަކުރައްވާނެ

އައްޑޫ ތަސައްވަރު ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ...

ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތަކާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދެއްވައިފި

ދިގު މުއްދަތުން އަގު އަދާކުރާގޮތަށް މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތަކާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ...

ގަމުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ ގްރޫޕެއް އިއްޔެ މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ސ. ގަމުގައި ތިބި އިނގިރޭސި ރޯޔަލް އެއާފޯސް( އާރްއޭފް)ގެ ސިފައިންގެ ގްރޫޕެއް މިހާރު ...