• Categories
  • Archives

މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މި ބިދޭސީ މިހާ ރަހީނުކޮށްފައި ހުރީ މާފަންނުގައި ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނަށް މި މައުލޫމާތު ލިބުމާއި އެކު އެތަނަށް ގޮސް ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީ މިހާ ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވެސް 5 ބިދޭސީއެކެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތަފްސީލެއް އަދި ބިދޭސީ މީހާ ރަހީނުކުރީ ކޮންކަމަކާއި ހެދިކަމެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއްނުކުރައްވާއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ޤަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެ މީހުންނަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އަންނަނީ ރަޖިސްޓްރީވަމުންނެވެ.

ރައްޖޭގައި މިހާރުވެސް އެއް ލައްކަ ތިރީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ ބޭރުމީހުން ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުނެވެ. މީގެތެރެއިން ފަސްދޮޅަސް ހާސް މީހުންނަކީ ޤަވައިދުތަކަށް ނުފެތޭހެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މީހުންކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުއްދަ ނެތި އުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީންނާއި، ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިދޭސީންނާއި، ކާކުކަން އަންގައިދޭ ސައްޙަ ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަށް އަލުންވަނީ ގަވަދާއި އެއްގޮތަށް ރެޖިސްޓްރީވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ބިދޭސީންގެ މިފަދަ މައްސަލަތައް 1 އަހަރު ތެރޭގައި އެއްކޮށް ޙައްލުކުރުމެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކުށް ސާބިތުވެ ހަސަން ސަޢީދު 4 މަހާ 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް

ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހަސަން ސަޢީދުގެ މައްޗަށް 4 މަހާ ...

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޢީދު ދުވަހު، މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވެ ހެޔޮއެދުމުގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރުމަކީ، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ ނަމޫނާއެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ނަރުހުންގެ މުސާރަ %15 ބޮޑުކޮށްފި

އަލަށް އަމަލުކުރަންފެށި ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއެކު ނަރުހުންގެ މުސާރަ %15 ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަހުގެ ...

ސުކޫލްތަކަށް މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެނަކައާއި އެކު އެޑިއުކޭޝަނުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ސުކޫލްތަކަށް މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ...

ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އުރަމަތީގެ ކެންސަރ އެވެއަރނެސް (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުން މާދަމާ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް މަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިންކް-ރިބަން ދުވުން – ހިނގުން  މޫސުން ...