• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ “ގެދޮރުވެރި ކުރުވުން” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުން ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދު  10:00 ގައި ހުޅުމީދޫ ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރގައި ބޭއްވުނު ގުރުއަތު ލުމުގައި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން ފްލެޓްލިބޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 19 ފަރާތަކުން ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގުރުއަތު ލުމުގައި  އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފްލެޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވި 2 ފަރާތުންވެސް  ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހެނީ 19000.00 ( ނަވާރަހާސް) ރުފިޔާއެވެ. ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ   19000.00 ( ނަވާރަހާސްރުފިޔާ )  ގެ ތެރެއިން 9500.00 ރުފިޔާ ފްލެޓްގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހު ދައްކަންޖެހޭއިރު އަނެއް 9500.00 ރުފިޔާ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭގޮތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މީގެ އިތުރަށް މަހުފީގެ ގޮތުގައި ފްލެޓަކަށް 3000 ( ތިންހާސް ) ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭއިރު ފްލެޓްލިބުނު ފަރާތްތަކުން މެއިންޓަނަންސް ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 550 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢޫލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ފްލެޓްތައް ލިބުނުފަރާތަކާއެކު  ފްލެޓްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންކަން މިމަހުގެ 11 އާއި 18 އާއި ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ރޭވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ޓަކައި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އައްޑޫއަށް އަންނަގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސިޓީކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި ޖުމްލަ 48 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރި އިރު، އެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެފުރަތަމަ ހުޅުވައިލީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ

އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް އެންމެ ފަހުން ފްލެޓްތަކަށް ކުތިމަތިލާން ހުޅުވައިލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއާއި ގުރުއަތު ލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަޑައިގެންނެވި 3 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހުވަދު އަތޮޅާއި އައްޑުއާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ހުވަދު އަތޮޅާއި އައްޑުއާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ...

އަންނަ ހަފްތާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާނަން – ރައީސް ސޯލިހު

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދީގެން ނޫން ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމަށާ  މިގޮތުން އަންނަ ހަފްތާގައި އޮންނަ ...

ރޮލެކްސް ގަޑިއާއި ކޮހިނޫރު އަގޮޓީގެ ޒަމާން ނިމިގެން ގޮސްފި – ރައީސް ނަޝީދު

ރޮލެކްސް ގަޑިއާއި ކޮހިނޫރު އަގޮޓީގެ ޒަމާން ނިމިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި 19 ވަނަ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ...

ދުސްތޫރު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ފައިސާގެ ނުފޫޒުގައި ޖެހިގެން ނުވާނެ- ރައީސް ޔާމީން

1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރުން ނަގަން ޖެހޭ ފިލާވަޅަކީ ދުސްތޫރު ދެމެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއަށް ފައިސާގެ ނުފޫޒު ...

އައްޑޫ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީ އަމާޒެއް- ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ...

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ( ތަފްސީލް އަންނަނީ )