• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ “ގެދޮރުވެރި ކުރުވުން” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުން ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދު  10:00 ގައި ހުޅުމީދޫ ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރގައި ބޭއްވުނު ގުރުއަތު ލުމުގައި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން ފްލެޓްލިބޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 19 ފަރާތަކުން ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގުރުއަތު ލުމުގައި  އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފްލެޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވި 2 ފަރާތުންވެސް  ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހެނީ 19000.00 ( ނަވާރަހާސް) ރުފިޔާއެވެ. ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ   19000.00 ( ނަވާރަހާސްރުފިޔާ )  ގެ ތެރެއިން 9500.00 ރުފިޔާ ފްލެޓްގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހު ދައްކަންޖެހޭއިރު އަނެއް 9500.00 ރުފިޔާ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭގޮތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މީގެ އިތުރަށް މަހުފީގެ ގޮތުގައި ފްލެޓަކަށް 3000 ( ތިންހާސް ) ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭއިރު ފްލެޓްލިބުނު ފަރާތްތަކުން މެއިންޓަނަންސް ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 550 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢޫލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ފްލެޓްތައް ލިބުނުފަރާތަކާއެކު  ފްލެޓްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންކަން މިމަހުގެ 11 އާއި 18 އާއި ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ރޭވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ޓަކައި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އައްޑޫއަށް އަންނަގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސިޓީކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި ޖުމްލަ 48 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރި އިރު، އެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެފުރަތަމަ ހުޅުވައިލީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ

އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް އެންމެ ފަހުން ފްލެޓްތަކަށް ކުތިމަތިލާން ހުޅުވައިލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއާއި ގުރުއަތު ލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަޑައިގެންނެވި 3 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މީރާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވިޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ގާނޫނުތައް އަމިއްލަ ގޮތަކަށް މާނަކޮށްގެން ވިޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމުގެ ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްމަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހަތް މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޤާމްތަކަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި ...

ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ނަދީމް ...

އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން މެކުނުގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ

އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން މެކުނުގެ ބާރުގަދަވެ، ކެޓަގަރީ 2ގެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މި ތޫފާން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ...

ރައީސް ޔާމީން ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ އުންމީދީ ވަޢުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކި މަޝްރޫޢުތައް ފެއްޓެވުމަށާއި، މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް ޚިދުމަތްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ...

ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްރީދޭވީ މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން، ހޮނިހިރު ...