• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ “ގެދޮރުވެރި ކުރުވުން” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނެގުން ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދު  10:00 ގައި ހުޅުމީދޫ ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރގައި ބޭއްވުނު ގުރުއަތު ލުމުގައި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން ފްލެޓްލިބޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 19 ފަރާތަކުން ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގުރުއަތު ލުމުގައި  އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފްލެޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވި 2 ފަރާތުންވެސް  ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހެނީ 19000.00 ( ނަވާރަހާސް) ރުފިޔާއެވެ. ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ   19000.00 ( ނަވާރަހާސްރުފިޔާ )  ގެ ތެރެއިން 9500.00 ރުފިޔާ ފްލެޓްގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހު ދައްކަންޖެހޭއިރު އަނެއް 9500.00 ރުފިޔާ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭގޮތައް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މީގެ އިތުރަށް މަހުފީގެ ގޮތުގައި ފްލެޓަކަށް 3000 ( ތިންހާސް ) ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭއިރު ފްލެޓްލިބުނު ފަރާތްތަކުން މެއިންޓަނަންސް ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 550 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢޫލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ފްލެޓްތައް ލިބުނުފަރާތަކާއެކު  ފްލެޓްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންކަން މިމަހުގެ 11 އާއި 18 އާއި ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ރޭވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ޓަކައި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އައްޑޫއަށް އަންނަގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސިޓީކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހުޅުދޫގައި ޖުމްލަ 48 ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރި އިރު، އެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އެންމެފުރަތަމަ ހުޅުވައިލީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ

އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް އެންމެ ފަހުން ފްލެޓްތަކަށް ކުތިމަތިލާން ހުޅުވައިލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއާއި ގުރުއަތު ލުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަޑައިގެންނެވި 3 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ގަމުން ޑާކާއަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ބަގްލަދެޝްގެ 135 މީހުން ފުރުވާލައިފި

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މިއަދު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށް ފުރި ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ބަގްލަދޭޝްގެ 135 މީހުން ފުރައިފި ...

މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސް 14 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާ ވެސް 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނި ...

މިދުއްވެނީ ރަށެއްގެ ފުއްޓަރު ގާތައް މަތީގައޭ ހީވާފަހަރުވެސް މަދެއްނޫން

މީދޫގެ މަގުތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެކިއެކި ހާޖަތްތައް ފުއްދުމަށް ދުވާލަކު އެތައް ...

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަންހެން ނޫސްވެރިޔަކަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާގައި ޗެނަލް 13 ގެ ...

މިއަދު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 07  އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫ އާއި މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ...

ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް ދިޔަ ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެ ކުދިން ހޯދުމުގެ ...