• Categories
  • Archives

ގުރުއާން މުދައްރިސް ކަރީމް ގުރުއާން މުދައްރިސްކަމުގެ ވަޒީފައިން ރިޓަޔަރ ކޮށްފި

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ގުރުއާން މުދައްރިސް އަލްހާފިޒު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް ގުރުއާން މުދައްރިސްކަމުން ރިޓަޔަރ ކޮށްފިއެވެ.

ވީއޯއެމްއަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި ގުރުއާން މުދައްރިސް މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް  ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވަނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް ރިޓަޔަރ ކޮށްފައި މިވަނީ  33 އަހަރަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ގުރުއާން މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

33 އަހަރު ގުރުއާން މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ކަރީމް ޚިދުމަތް ކުރެއްވިއިރު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު ގިނަ ގުރުއާން މުބާރާތްތަކުންނާއި ގައުމީ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުންވެސް ކަރީމް ގުރުއާން ކިޔަވާ ދެއްވި ދަރިވަރުންވަނީ ގިނަގުނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯއްދަވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ކަރީމްއަކީ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރީންގެ އިހުތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ހިތްހެޔޮ ބޭފުޅެކެވެ.

އަދި މީދޫ މަސާއުލްބަރުދު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމަކީ މުޅި މީދޫވެސް އެ އެބޭފުކަށްޓަކައި  ފަޚުރުވެރިވާފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ގުރުއާން އުގަންނައި ދިނުމަށް  ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން ކަށަވަރެވެ. “ވީއޯއެމް” ޓީމުގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް އެދެނީ މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމަށް އަދަށް ވުރެ މާ ފާގަތި މާދާމާއެއް ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ގުރުއާން މުދައްރިސެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ކަރީމް ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާއިރު އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ބަންދުކޮށް އެސްކޫލްގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން އަތޮޅުމަދަރުސާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާން ރާމިޒުވެސް ކުށްލިގޮތަކަށް ހިތަދޫ ނޫރާނީސްކޫލަށް ވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މޫސުން ގޯސްވުމުން މެދުތެރޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކާއި ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ސ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މި ސަރަޙައްދަށް ...

ރައީސް ޔާމީން، ޑރ.މަޖީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީއަށް ...

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން- ޗަންޕާ އަފީފް

ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރެވިގެންކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަންޕާ ...

ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ “ގެދޮރުވެރި ކުރުވުން” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި ...

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޕާކްތަކާއި ފިނިމައިޒާންތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ހަދާފައިހުރި ޕާކްތަކާއި ފިނި މައިޒާންތަްް ވަގުތީ ގޮތުން ...

އިންފުލްއެންޒާއަށް ޓެސްޓް ކުރި މީހުންގެ %69 މީހުން ޕޮޒިޓިވް – އެޗްޕީއޭ

މިމަހުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް އިންފުލްއެންޒާއަށް ޓެސްޓް ކުރި މީހުންގެ %69 މީހުން އިންފްލުއެންޒާ އޭއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ހެލްތް ...