• Categories
  • Archives

ރާއްޖެއިސްލާމްވިދުވަސް

މިއަދަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހެވެ.

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކަމުގައި މިފަހުން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށް ހަދަމުން އަންނަނީ ރަބީއުލްއާޚިރާ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަސް ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކަމުގައި ބަލަމުން އަންނަނީ އެދުވަހަކީ އަބުލްބަރަކާތު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ ރާއްޖެ އިސްލާމް ކުރެއްވި ދުވަސް ކަމުގައި ތާރީޚުން އެނގެން އޮތުމުންނެވެ.

ތާރީޚުން ފެންނަން އޮތް ގޮތުގައި އޭގެކުރިން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތި ވެގެން އުޅުނު “ރަންނަމާރި” އެއްގެ ބިރުވެރި ކަމުން ދިވެހި އަންހެން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރައްވައި އެދުވަސް ވަރު ހުންނެވި ރަދުންނަށް އިސްލާމް ދީނަށް ގޮވާލެއްވުމާއެކު އެރަދުން އިސްލާމްވެ ރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމުގައި އިއުލާން ކުރެއްވީ ރަބީއުލްއާޚިރާ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފުރަތަމަ ފާހަނގަ ކޮށްފައި ވަނީ ހިޖްރީ ގޮތުން 1374ގެ ރަބިއުލް އާޚިރު މަހު 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ މިލާދީ ތާރީޚުން 28 ނޮވެމްބަރު 1954 އެވެ. އެ ދުވަސްވަރަކީ ދެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެމެދުގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. މުހައްމަދު ފަރީދުގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ރަސްކަމުގެ ދުވަސްތަކާއި އެކު ދެ ވަނަ ޑިމޮކްރަސީ ފެށެންދެން މިދުވަސް ފާހަނގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހަތަރު އަހަރު ރާއްޖެ އިސްލާމް ވި ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރެވިފައި ވަނީ ރަބިއުލް އާޚިރު މަހު ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް އެއިގެ ފަހުން، 1378ހ. އިން ފެށިގެން މިދުވަސް ފާހަނގަ ކޮށްފައި ވަނީ ރަބިއުލް އާޚިރުމަހުގެ ދެވަނަ 10އިގެ ފުރަތަމަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މިކަމަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ތާރީޚީ ކޮމެޓީން ކަމަށް ތާރީޚު ފޮތްތަކުގައި ވެއެވެ. މިދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެދުވަސްވަރު ދިވެހިން ކުޅަ ޚާއްސަ ކަމަކީ އެއީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި ހުކުރު މިސްކިތުގައި މާލޫދު ކިޔުމެވެ.

ސާދަ އަހަރު މިދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމަށްފަހު ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފެށުމާއެކު މިދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުން ހުއްޓާލެވުނެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި، 2000 ވަނަ އަހަރު އަލުން މިދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަން ފެށިއެވެ. އެއީ އެންމެ ކުރިން ވެސް ފާހަނގަ ކުރި ގޮތަށް 2 ރަބިއުލް އާޚިރުގައެވެ.

އެހާހިސާބުން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް ރަބިއުލް އާޚިރު މަހު 2 އެއީ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ބަނދު ދުވަހެއްކަމުގައި ހަމަޖެހިގެ ދިޔައެވެ.

މިހާރު މިދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމަށް ކުރެވެނީ ކޮން ކަމެއްބާއެވެ؟ އެގޮތުން މިއަދަކީ ވެސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންދު ދުވަހެކެވެ. އާދެ، 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބިއުލް އާޚިރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްމަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހަތް މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޤާމްތަކަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި ...

ދުވާލަކު 1000 ޓެސްޓްކޮށް، އަތޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށަނީ

މާލޭ ސިޓީން ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ 1000 އިތުރުކޮށް ޖޫންމަހުގެ ކުރީކޮޅު އަތޮޅުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްތައް

މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020” މުބާރާތުގެ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ: އެފްއާރުޓީ އަދި ...

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް  ފުލުހުން ހާމަކޮށްފއެވެ. ފުލުހުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ ...

“ޤައުމާ މަގެ ދީނާ ނުކުޅެއްޗޭ” ޝިއާރުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

01 ފެބްރުއަރީ 2018ގައި ޤައުމަށް ދިމާވި ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އެޅުމަށްފަހު އެކަން ކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، ދިވެހިންގެ ...

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީން ނިކުމެ ހަމަލާދޭ ވީޑިއޯއެއް!

ބ. ތުޅާދޫ ފަޅު ތެރޭގައި އޮންނަ، ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީންތަކެއް އިހުތިޖާޖުކޮށް އެ ރަށުގައި ...